Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-026-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Module summary

Studenci mają możliwość zdobycia podstawowych wiadomości teoretycznych dotyczących zasad warsztatu fotograficznego, a także nabędą szereg praktycznych umiejętności fotografowania aparatami cyfrowymi.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie fotografii w dokumentacji, zarówno w aspekcie naukowo-technicznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym CER1A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Poza znaczeniem naukowo-technicznym dostrzega również artystyczny aspekt fotografii w dokumentowaniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym CER1A_K01 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi poprawnie dobrać warunki ekspozycji zdjęcia CER1A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Umie poprawić jakość zdjęcia wykorzystując programy do komputerowej obróbki zdjęć CER1A_U02 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe zasady wasztatu fotograficznego CER1A_W02 Participation in a discussion
M_W002 Zna teoretyczne podstawy komputerowej obróbki zdjęć CER1A_W02 Test,
Presentation,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie fotografii w dokumentacji, zarówno w aspekcie naukowo-technicznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym - - - - - + - - - - -
M_K002 Poza znaczeniem naukowo-technicznym dostrzega również artystyczny aspekt fotografii w dokumentowaniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi poprawnie dobrać warunki ekspozycji zdjęcia - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie poprawić jakość zdjęcia wykorzystując programy do komputerowej obróbki zdjęć - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady wasztatu fotograficznego - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna teoretyczne podstawy komputerowej obróbki zdjęć - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 5 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

1. Podstawowe wiadomości o aparatach fotograficznych – ich typy i właściwości.
2. Rodzaje obiektywów.
3. Kompozycja zdjęć – reguła trójpodziału.
4. Ekspozycja – światło naturalne i sztuczne. Posługiwanie się lampą błyskową.
5. Korekcja kolorystyki i błędnego naświetlania.
6. Fotografowanie ruchu.
7. Zdjęcia nocne.
8. Fotografowanie elementów architektury.
9. Zbliżenie i panorama.
10. Fotografowanie w warunkach ekstremalnych.
11. Podstawy komputerowej obróbki zdjęć: poprawa kontrastu i kolorystyki zdjęć, retusz, korekcja czerwonych oczu, łączenie fotografii i efekty specjalne.
12. Plenerowa sesja fotograficzna.
13. Budowa i działanie cyfrowych kamer wideo. Zasady rejestracji wideo.
14. Podstawowe wiadomości o montażu wideo. Dodawanie przejść pomiędzy scenami i efektów specjalnych. Udźwiękowienie montowanego filmu.
15. Efekty specjalne na filmach wideo.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego tematu i udział w dyskusji i sesji plenerowej, które ocenione zostaną pozytywnie. Zaliczenie przedmiotu w terminie poprawkowym polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego całość materiału.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z prezentacji multimedialnej, plenerowej sesji fotograficznej oraz udziału w dyskusjach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

O ile spełnione są wymagania dotyczące uzyskania zaliczenia, student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. W przeciwnym przypadku musi uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium obejmującego materiał omawiany w trakcie jego nieobecności.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Rob Sheppard, Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików. Wydanie III. Wyd. Helion, 2008
2. Bryan Peterson, Ekspozycja bez tajemnic. Wyd. Galaktyka, 2007
3. Fier Blue, Kompozycja. Warsztaty fotograficzne. Wyd. Helion, 2007
4. Bill Hatcher, Szkoła fotografowania National geographic. Wyd. National Geographic, 2008
5. Mascelli Joseph V., 5 Tajników Warsztatu Filmowego. Wyd. Wojciech Marzec, 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of valve steels in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).
2. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steels utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).

Additional information:

Brak