Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Metodyka rozwiązywania problemów chemicznych
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-032-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Grelowska Iwona (grelowska@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentom zdobycie wiedzy na temat metod rozwiązywania problemów chemicznych. Podczas zajęć seminaryjnych poprzez wspólne omawianie złożonych zadań studenci mają okazję poznać typowe problemy pojawiające się w zadaniach chemicznych, a także opanować metody ich rozwiązywania i eliminacji najczęstszych błędów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. CER1A_K02, CER1A_K01, CER1A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi analizować i rozwiązywać złożone problemy chemiczne. CER1A_U03, CER1A_U01 Activity during classes
M_U002 Student potrafi ocenić uzyskane rozwiązanie pod kątem jego poprawności. CER1A_U03, CER1A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień chemii nieorganicznej. CER1A_W03, CER1A_W01 Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi analizować i rozwiązywać złożone problemy chemiczne. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić uzyskane rozwiązanie pod kątem jego poprawności. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień chemii nieorganicznej. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

Rozwiązywanie problemów chemicznych dotyczących następujących zagadnień:
1. Obliczenia stechiometryczne.
2. Reakcje redoks w chemii organicznej i nieorganicznej.
3. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności.
4. Hydroliza i wielkości ją charakteryzujące.
5. Roztwory buforowe i pojemność buforowa.
6. Miareczkowanie alkacymetryczne i redoksymetryczne.
7. Związki kompleksowe.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Studenci rozwiązują samodzielnie lub w niewielkich grupach złożone problemy chemiczne, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach seminaryjnych, kolokwium zaliczeniowe.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna zajęć wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (30%) oraz kolokwium zaliczeniowe – samodzielne rozwiązanie zadanego problemu chemicznego (70%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość zagadnień chemii nieorganicznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. K. Pazdro, A. Rola-Noworyta, Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2015.
2. Z. Warnke, Obliczenia z chemii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Additional information:

None