Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-033-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Jedliński Jerzy (jedlinsk@agh.edu.pl)
Module summary

Pierwsza część dotyczy opisu idealnej i rzeczywistej powierzchni materiałów, a druga – procesów zachodzących na powierzchni i w warstwie powierzchniowej i ich praktycznego znaczenia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi zastosować podejście „od ogółu do szczegółu" w analizie problemu CER1A_K01 Activity during classes,
Scientific paper
M_K002 Umie korzystać z literatury źródłowej CER1A_K01 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_K003 Potrafi przygotować wystąpienie na zadany temat, zawierający elementy wymagające dokonania samodzielnego poznania CER1A_K01 Activity during classes,
Scientific paper
M_K004 Pozyskuje bazę warsztatową do samodzielnego podejścia do nowych zagadnień CER1A_K01 Activity during classes,
Scientific paper
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać opis termodynamiczny powierzchni ciał stałych w projektowaniu materiałów o określonych własnościach CER1A_U01 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do opisu oddziaływania gazów i cieczy z powierzchnią ciał stałych, w tym procesu adsorpcji CER1A_U01 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U003 Potrafi sklasyfikować własności ciał stałych zależne od właściwości ich powierzchni oraz procesów powierzchniowych CER1A_U01 Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U004 Potrafi wybrać metody badawcze do scharakteryzowania konkretnych własności powierzchniowych CER1A_U01 Test,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U005 Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w odniesieniu do fizykochemii powierzchni ciał stałych w języku polskim oraz angielskim CER1A_U01 Activity during classes,
Scientific paper
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wie jakie formalizmy stosuje się w fizykochemicznym opisie powierzchni ciał stałych CER1A_W01, CER1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W002 Wie jak opisać strukturę powierzchni ciał stałych CER1A_W01, CER1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W003 Zna termodynamiczny opis powierzchni ciał stałych oraz kryształu CER1A_W01, CER1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W004 Zna molekularny i mechaniczny opis powierzchni ciał stałych CER1A_W01, CER1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W005 Zna problematykę związana z dynamiką powierzchni ciał stałych CER1A_W01, CER1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W006 Zna metody badania powierzchni ciał stałych CER1A_W01, CER1A_W04 Activity during classes,
Test,
Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi zastosować podejście „od ogółu do szczegółu" w analizie problemu - - - - - - - - - - -
M_K002 Umie korzystać z literatury źródłowej - - - - - - - - - - -
M_K003 Potrafi przygotować wystąpienie na zadany temat, zawierający elementy wymagające dokonania samodzielnego poznania - - - - - - - - - - -
M_K004 Pozyskuje bazę warsztatową do samodzielnego podejścia do nowych zagadnień - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać opis termodynamiczny powierzchni ciał stałych w projektowaniu materiałów o określonych własnościach - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać posiadana wiedzę do opisu oddziaływania gazów i cieczy z powierzchnią ciał stałych, w tym procesu adsorpcji - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi sklasyfikować własności ciał stałych zależne od właściwości ich powierzchni oraz procesów powierzchniowych - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi wybrać metody badawcze do scharakteryzowania konkretnych własności powierzchniowych - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią w odniesieniu do fizykochemii powierzchni ciał stałych w języku polskim oraz angielskim - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wie jakie formalizmy stosuje się w fizykochemicznym opisie powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Wie jak opisać strukturę powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna termodynamiczny opis powierzchni ciał stałych oraz kryształu - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna molekularny i mechaniczny opis powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna problematykę związana z dynamiką powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W006 Zna metody badania powierzchni ciał stałych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Fizykochemia powierzchni cial stałych

Treść programowa jest podzielona na dwie następujące części:
I. Część I: Opis powierzchni ciał stałych
Zagadnienia:
1. Powierzchnie : idealna a rzeczywista;
2. Struktura powierzchni ciała stałego;
3. Termodynamika powierzchni;
4. Molekularny opis powierzchni;
5. Mechaniczny opis powierzchni;
6. Termodynamika kryształu;
7. Dynamika powierzchni.
II. Część II: Praktyczne aspekty
Zagadnienia:
8. Rzeczywiste pole powierzchni ciał stałych – znaczenie, metody określenia;
9. Oddziaływanie gazów i cieczy z powierzchnią ciała stałego;
10. Adsorpcja na różnego typu powierzchniach i natura kompleksów ciało stałe – adsorbat;
11. Klasyfikacja własności zależnych od powierzchni;
12. Metody badania powierzchni i warstw powierzchniowych
13. Wykorzystanie opisów powierzchni cial stałych w projektowaniu materiałów o określonych własnościach – przykłady.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

50% – ocena z referatu i 50% ocena z kolokwium podsumowującego

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw krystalochemii i chemii ciała stałego w zakresie przewidzianym wcześniejszymi etapami studiów
Znajomość podstaw fizyki i matematyki w zakresie przewidzianym wcześniejszymi etapami studiów
Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej (z możliwością konsultacji z prowadzącymi zajęcia ws terminologii specjalistycznej)

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. A. W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces, 5th ed., John Wiley & Sons, New York, 1990 – wybrane rozdziały
2. G.A. Somorjai – Introduction to Surface Chemistry and Catalysis, J. Wiley, & Sons, New York, 1994 – wybrane rozdziały
Uzupełniająca literatura w języku polskim:
3.E. T. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WN-T, Warszawa, 1998
4. J. Łaskawiec – Fizykochemia powierzchni ciała stałego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
*Aktualne artykuły, w tym przeglądowe oraz inne publikacje wykorzystywane do przygotowywania referatów przez studentów *

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Jedliński, J.L. Grosseau Poussard, G. Smoła, G. Bonnet, M. Nocuń, K. Kowalski, and J. Dąbek, “The effect of alloyed and/or implanted yttrium on the mechanism of the scale development on β-NiAl at 1100oC”, Materials at High Temperatures, 29 (2), 59-69 (2012)
2. J. Jedlinski, J.L. Grosseau-Poussard, M. Nocuń, G. Smoła, K. Kowalski, J. Dąbek, A. Rakowska, G. Bonnet
“The Early Stages of the Scale Growth on FeCrAl(RE)-Type Alumina Formers”
Materials Science Forum, 696, 70-75 (2011)
3. J. Jedliński, J.L. Grosseau-Poussard
„Zastosowanie spektroskopii fotoluminescencyjnej w badaniu zgorzelin tlenkowych narastających na materiałach z grupy alumina formers”
Ochrona przed korozją, 54 (2011) 308-310
4. H.J. Choi, J. Jedlinski, B. Yao, Y.H. Sohn
“Transmission electron microscopy observations on the phase composition and microstructure of the oxidation scale grown on as-polished and yttrium-implanted β-NiAl”
Surface & Coatings Technology, 205 (2010) 1206–1210
5. J. Jedlinski
“Application of 18O2 Exposure–Based Approach to Study the Failure Mechanisms of Oxide Scales on Alumina Formers”
Materials Science Forum, 513 (2006) 149-164
6. J. Jedliński, A. Bernasik, K. Kowalski and M. Nocun
“On the Application of SIMS to Study the Oxidation Behaviour of Alumina Formers”
Materials at High Temperatures, 22 (2005) 505-520
7. J. Jedliński
“Local and Microstructure-related Effects Affecting the High Temperature Oxidation of Alumina Formers: A Brief Survey”
Materials at High Temperatures, 22 (2005) 485-496
8. M. Nocuń, J. Jedliński, E. Leja
“Spectroscopic studies of hybrid glasses based on TEOS-cyclosiloxane systems”
Proc. XXth International Congress on Glass, Kyoto, 27.09-1.10.2004, Paper : P-11-031
9. J. Jedliński, M. Konopka, M. Goebel, A. Glazkov, A. Bernasik, M. Nocun, J. Camra, G. Borchardt
“The Use of XPS and SIMS in Studying the Early Oxidation Stages of FeCrAl-Based High Temperature Alloys”
Proc. 7th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA’97, Göteborg, 1997, Ed. I. Olefjord, L. Nyborg, D. Briggs, J. Wiley & Sons, Chichester, 1997, p. 259 – 262
10. K. Kowalski, A. Bernasik, A. Sadowski, J. Janowski, M. Radecka, J. Jedliński
“SIMS Investigation of Titanium Diffusion in Yttria Stabilised Zirconia”
Proc. 7th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA’97, Göteborg, 1997, Ed. I. Olefjord, L. Nyborg, D. Briggs, J. Wiley & Sons, Chichester, 1997, p. 259 – 262
11. A. Bernasik, K. Kowalski, A. Sadowski, J. Janowski, J. Jedliński
“XPS Study of the Surface Segregation in Yttria Stabilised Zirconia”
Proc. 7th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis, ECASIA’97, Göteborg, 1997, Ed. I. Olefjord, L. Nyborg, D. Briggs, J. Wiley & Sons, Chichester, 1997, p. 255 – 258
12. J. Jedliński, A. Glazkov, M. Konopka, G. Borchardt, E. Tscherkasova, M. Bronfin, M. Nocun
“An XPS/SEM/EDX study of the early oxidation stages of Fe19Cr5Al (Y) alumina-forming alloys at 1173 K"
Applied Surface Science, 103, 205 – 216 (1996)

Additional information:

None