Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-037-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczenych metod badań i aparatury w badaniach określonych właściwości biomateriałów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu biomateriałów oraz metod ich badania. CER1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczacych osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej CER1A_K03 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. CER1A_U02, CER1A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi ocenić wady i zalety wybranych metod badawczych biomateriałów i dokonać wyboru najbardziej optymalnej dla zrealizowania określonego celu. CER1A_U01 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych oraz aparatury wykorzystywanej w badanich określonych właściwości biomateriałów. CER1A_W04, CER1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada podstawę teoretyczną do właściwej interpretacji uzyskanych wyników oraz dokonania wyboru metody optymalnej. CER1A_W04, CER1A_W01 Activity during classes,
Test
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą określanie przydatności danego biomateriału dla celów chirurgicznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i innych. CER1A_W01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu biomateriałów oraz metod ich badania. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczacych osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić wady i zalety wybranych metod badawczych biomateriałów i dokonać wyboru najbardziej optymalnej dla zrealizowania określonego celu. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych oraz aparatury wykorzystywanej w badanich określonych właściwości biomateriałów. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada podstawę teoretyczną do właściwej interpretacji uzyskanych wyników oraz dokonania wyboru metody optymalnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą określanie przydatności danego biomateriału dla celów chirurgicznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i innych. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Module content
Seminar classes (30h):
Zagadnienia seminaryjne

Natura szkła i materiałów szkło-ceramicznych. Zjawisko bioaktywności szkieł i szkło-ceramiki. Metody otrzymywania bioaktywnych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych. Podstawy teoretyczne oraz przydatność wybranych metod do badania właściwości biomateriałów: metody badań składu fazowego (metody dyfrakcyjne i spektroskopowe), badania właściwości termicznych i termomechanicznych biomateriałów, badania tekstury i struktury biomateriałów (metody mikroskopowe), badania właściwości chemicznych i bioaktywności materiałów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest:
- aktywny udział Studenta na zajęciach
- opracowanie materiałów naukowych
- zaliczenie kolokwium

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK = 0.7P + 0.3 Ob

gdzie
P – ocena z prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Postawy metod badań materiałów

Recommended literature and teaching resources:

S. Błażewicz, L. Stoch. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, tom IV, Biomateriały, Alkadem. Oficyna wyd. EXIT, Warszawa, 2003.
A. Bolewski, W. Żabiński, Metody badań minerałów i skał, Wyd. Geolog., Warszawa, 1979.
M. Najbar, Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych, Wyd. UJ, Kraków, 2000
J. Chłopek, A. Powroźnik, Biomateriały w medycynie i weterynarii: Rytro’96, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ceramiki Specjalnej. 1996.
Praca zbior. Technologia Szkła. Właściwości fizyko-chemiczne, Metody Badań. CZ. 2, Ceramika, vol. 113, 2012.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu dostępne są na stronie //bpp.agh.edu.pl/

Additional information:

None