Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-045-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot zapoznaje z surowcami, recepturami / sposobami wykonywania i zalecanymi właściwościami dla budowlanych materiałów wykończeniowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi określić wpływ typowego składnika recepturowego na właściwości technologiczne materiałów wykończeniowych dla budownictwa CER1A_U04 Oral answer,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednie rozwiązania w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów wykończniowych dla budownictwa CER1A_U02 Oral answer,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada wiedzę na temat chemicznej natury procesów zachodzących przy wytwarzaniu i stosowaniu materiałów wykończeniowych dla budownictwa CER1A_W01 Test
M_W002 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów wykończeniowych dla budownictwa CER1A_W04 Test
M_W003 Ma wiedzę w zakresie wpływu materiałów wykończeniowych na właściwości i stan budowli CER1A_W04 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi określić wpływ typowego składnika recepturowego na właściwości technologiczne materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednie rozwiązania w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów wykończniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę na temat chemicznej natury procesów zachodzących przy wytwarzaniu i stosowaniu materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie wpływu materiałów wykończeniowych na właściwości i stan budowli - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały wykończeniowe dla budownictwa. Przedmiot poszerza podstawową wiedzę o materiałach budowlanych, przedstawia wymagania normowe i aplikacyjne dla poszczególnych grup wyrobów. Przedstawiane są typowe receptury i sposoby projektowania materiałów pod konkretne zastosowania. Omawia się efekty współoddziaływania materiałów w rozwiązaniach systemowych. Wskazuje się konsekwencje typowych błędów w opracowaniu receptury
i wykonawstwie.
Zakres stosowania materiałów wykończeniowych dla budownictwa, Spoiwa mineralne
i wypełniacze, Spoiwa organiczne i domieszki modyfikujące. Tynki – szpachle – gładzie, Prefabrykowane elementy wykończeniowe, Kleje i zaprawy, Kleje i elementy montażowe w systemach wykończeniowych, Farby i preparaty gruntujące, Podkłady podpodłogowe, Systemy ociepleń, Materiały elewacyjne i pokryciowe, Materiały izolujące. Błędy w wykonawstwie i ich konsekwencje.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia seminaryjne zaliczane są na podstawie frekwencji, przedstawionego referatu i pracy pisemnej.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Według regulaminu AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia z przewidywanym referatem nieobecnego studenta – wygłoszenie referatu w najbliższym możliwym terminie; pozostałe zajęcia w indywidualnie uzgodnionym trybie.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

B. Stefański: Budownictwo ogólne t1. Warszawa, Arkady 2005
E. Osiecka: Materiały budowlane. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2005
J. Małolepszy (red): Materiały budowlane. Kraków, UWN-D 2008
E. Szymański: Materiały budowlane. Warszawa WSiP 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

-