Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-046-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Adamczyk Anna (aadamcz@agh.edu.pl)
Module summary

Krótkie przedstawienie podstaw dyfrakcji rentgenowskiej. Możliwość zastosowania poznanej wiedzy w interpretacji dyfraktogramów rentgenowskich z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu. CER1A_K02 Activity during classes,
Presentation,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaproponować właściwe metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie do rozwiązania problemów związanych z szeroko pojetą strukturą materiałów oraz ich składem fazowym ilościowym i/lub jakościowym. CER1A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Involvement in teamwork
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych CER1A_W02 Activity during classes,
Presentation,
Involvement in teamwork
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ich mozliwości badawczych i ograniczeń. CER1A_W04 Activity during classes,
Presentation,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi rozwiązywać postawione przed nim zadania samodzielnie oraz w zespole, biorąc odpowiedzialność za wspólną pracę zespołu. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaproponować właściwe metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie do rozwiązania problemów związanych z szeroko pojetą strukturą materiałów oraz ich składem fazowym ilościowym i/lub jakościowym. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę pozwalająca mu zastosować odpowiednie oprogramowanie do analizy danych otrzymanych z pomiarów rentgenograficznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę na temat metod badań wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, ich mozliwości badawczych i ograniczeń. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 11 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Contact hours 2 h
Module content
Seminar classes (30h):
Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego w badaniach ciał krystalicznych: wybrane metody – możliwości i ograniczenia

1. Podstawowe pojęcia krystalograficzne.
2. Promieniowanie X – źródło oraz zjawiska zachodzące przy przejściu pr. X przez materię.
3.Natężenie wiązki promieniowania rentgenowskiego, reguły wygaszeń, określanie typu komórek brawesowskich.
4.Teorie dyfrakcji promieni X na ciałach krystalicznych.
5.Rentgenowska Fazowa Analiza Jakościowa I- zajęcia w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej.
6.Rentgenowska Fazowa Analiza Jakościowa II- zajęcia w Pracowni Dyfrakcji Rentgenowskiej.
7.Podstawy Rentgenowskiej Fazowej Analizy Ilościowej.
8.Obliczenia parametrów sieciowych – badania roztworów stałych.
9.Od metody obracanego monokryształu do dyfraktometru czterokołowego – badania monokryształów.
10.Badania monokryształów – cd. Obliczenia wielkości krystalitów.
12.Prezentacje studentów.
13.Prezentacje studentów.
14.Prezentacje studentów.
15. Zaliczenie

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to ocena z przygotowanej i przedstawionej na zajęciach prezentacji, z uwzględnieniem obecności i aktywności na zajęciach. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje obniżenie oceny o pół stopnia. Pięć nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw matematyki, umiejętność pracy z pakietem Office.

Recommended literature and teaching resources:

1.Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej”, PWN
2.Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, „Podstawy krystalografii" Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
3.J. Chojnacki „Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej’’, PWN
4.P. Luger “Rentgenografia strukturalna monokryształów” PWN 1989
5.M. Handke, M. Rokita, A. Adamczyk „Krystalografia i krystalochemia dla ceramików” Wydawnictwa AGH 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Studenci nie muszą znać podstawowych pojęć krystalograficznych, ponieważ sa one wprowadzane na pierwszych zajęciach. Dodatkowo studenci starszych lat są już po kursie krystalografii, natomiasy studenci II roku mają zajęcia z krystalografii prowadzone równolegle z omawianym przedmiotem.