Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-047-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z wybranymi metodami badawczymi stosowanymi w diagnostyce medycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. CER1A_K02 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. CER1A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. CER1A_U04 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. CER1A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Report
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. CER1A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):

1. Diagnostyka materiałów biologicznych – rutynowe analizy: pobór próbek, metody badań, analiza wyników.
2. Diagnostyka molekularna.
3. Metody badania wzroku, słuchu oraz węchu i smaku.
4. Sygnały bioelektryczne i biomagnetyczne w elektrokardiografii (EKG) i elektroencefalografii (EEG).
5. Techniki ultradźwiękowe i akustyczne w medycynie.
6. Tworzenie wizualizacji ultradźwiękowych, obrazy z wykorzystaniem efektu Dopplera, dopplerowskie pomiary przepływów.
7. Metody optyczne w diagnostyce medycznej: techniki i sensory światłowodowe, endoskopy.
8. Metody spektroskopowe analityki medycznej i chemii klinicznej.
9. Metody obrazowania diagnostycznego: tomografia rentgenowska, tworzenie obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego, w scyntygrafii, badania diagnostyczne tomografii emisyjnej PET, termografia, tomografia impedancyjna.
10. Zastosowanie światła laserowego w diagnostyce i terapii.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wygłoszenie referatu na temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestnictwo w dyskusji nad tym tematem.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest uzależniona od ilości punktów uzyskanych przez studenta za wygłoszenie referatu, przygotowaną prezentację oraz aktywność i udział w dyskusji.
Suma uzyskanych punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W sytuacji wystąpienia usprawiedliwionej nieobecności na ponad 2 zajęciach student otrzymuje dodatkowy temat do pisemnego opracowania w celu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

-

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Z. Hrynkiewicz (red.), Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
2. A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita (red.), Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
3. M.W. Karłow, Wykłady z fizyki laserów, WNT, Warszawa 1989
4. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa 1998
5. M. Szustakowski, Elementy techniki światłowodowej, WNT, Warszawa 1992
6. A. Śliwiński, Ultradźwięki i ich zastosowanie, WNT, Warszawa, 2000
7. M. Nałęcz (red.), Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, t.8 Obrazowanie biomedyczne, WKŁ, Warszawa, 2000.
8. M. Stopczyk, Elektrodiagnostyka medyczna, PZWL, Warszawa, 1984.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

B. Paczosa-Bator Ion-selective electrodes with superhydrophobic polymer/carbon nanocomposites as solid contact (2015) Carbon, 95, 879-887.
B. Paczosa-Bator, L. Cabaj, R. Piech, K. Skupień Potentiometric sensors with carbon black supporting platinum nanoparticles (2013) Analytical Chemistry, 85 (21), 10255-10261.
B. Paczosa-Bator, M. Pięk, R. Piech Application of nanostructured TCNQ to potentiometric ion-selective K+ and Na+ electrodes (2015) Analytical Chemistry, 87(3), 1718-1725.

Additional information:

-