Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Research methods in forensics
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-053-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia studentom uzyskanie wiedzy z zakresu metod analitycznych, chemicznych i innych metod instrumentalnych stosowanych w kryminalistyce i medycynie sądowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. CER1A_K02, CER1A_K01 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. CER1A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
M_U002 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. CER1A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
M_U003 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. CER1A_U02 Presentation,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. CER1A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Report
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. CER1A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Report
M_W003 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. CER1A_W01 Activity during classes,
Presentation,
Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 1 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Zagadnienia seminaryjne

Historia kryminalistyki w Polsce i Europie. Podstawowa terminologia oraz zagadnienia z zakresu kryminalistyki. Identyfikacja na podstawie pisma ręcznego, języka i analiza treści. Metody stosowane w badaniach identyfikacyjnych. Antropometria kryminalistyczna i jej anatomiczne podstawy. Badanie broni i amunicji. Mechanoskopia. Traseologia. Daktyloskopia. Somnambulizm. Trucizny i ich sposoby wykrywania dla celów sądowych. Szczegółowe formy przesłuchania. Przestępczość zorganizowana. Samobójstwo. Ustalanie profilu DNA. Ekspertyza toksykologiczna i alkohologiczna. ”Modus operandi”. Wybrane aspekty badań osmologicznych. Hipnoza kryminalna

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań student będzie zobligowany do napisania, na ostatnich zajęciach w semestrze, kolokwium zaliczeniowego, obejmujące tematykę poruszaną na zajęciach seminaryjnych.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
- obecność i aktywne uczestnictwo w zajechać,
- przygotowanie i wygłoszenie na forum grupy wybranego przez siebie tematu referatu.
- oddanie prowadzącemu zajęcia, w wersji elektronicznej, przygotowanej przez siebie prezentacji.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny końcowej są oceny uzyskane przez studenta w trakcie trwania zajęć. Pod uwagę brane są oceny uzyskane za przygotowany i wygłoszony na forum grupy referat, forma przygotowanej prezentacji, jak również aktywność studenta na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie powstałych zaległości wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest możliwe w postaci skorzystania z:
- wyznaczonych przez prowadzącego, dodatkowych godzin kontaktowych oraz
- poprzez samodzielne studiowanie tematyki zaległych zajęć, korzystając z literatury poleconej przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

Student ma podstawową wiedzę obejmującą metody badawcze stosowane w badaniu materiałów oraz podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i analitycznej.

Recommended literature and teaching resources:

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu. 1996.
J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009
J. Thorwald, Stulecie detektywów; Godzina detektywów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, 1992.
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Magdalena SZUMERA, Charakterystyka wybranych metod termicznych, Cz. 1, LAB – Laboratoria Aparatura Badania — 2012 R. 17 nr 6
Magdalena SZUMERA, Charakterystyka wybranych metod termicznych, Cz. 2, LAB – Laboratoria Aparatura Badania — 2013 R. 18 nr 1
Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Agnieszka ŁĄCZ, Magdalena SZUMERA, Katarzyna Środa, Comparative analysis of sewage sludge and other fuels and their mixes, made on the basis of thermogravimetry and mass spectrometry, Rynek Energii, 2016 nr 2, s. 111–120
Magdalena SZUMERA, Grzegorz GRABOWSKI, Paweł RUTKOWSKI, Metody analizy termicznej jako uniwersalne narzędzie w przemyśle, Laboratorium (Katowice): przegląd ogólnopolski, 2013 nr 3–4.
Kijo-Kleczkowska Agnieszka, SZUMERA Magdalena, Środa Katarzyna, Metody analizy termicznej w badaniach paliw, Rynek Energii, 2018 nr 4.

Additional information:

None