Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Thin-layer technology
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-056-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie się z technologiami cienkowarstwowymi i metodami komputerowymi do symulacji charakterystyk układów cienkowarstwowych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę syntezy związków w układach cienkowarstwowych CER1A_U01 Project
M_U002 Potrafi zaprojektować układ technologiczny dla wytwarzania układów cienkowarstwowych oraz dokonać symulacji charakterystyk wytworzonego układu cienkowarstwowego CER1A_U01 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii 2D tzn technologii cienkowarstwowych CER1A_W01 Execution of a project
M_W002 Ma wiedzę zw zakresie różnych technik wytwarzania systemów cienkowarstwowych dla różnych zastosowań przemysłowych CER1A_W01 Execution of a project
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę syntezy związków w układach cienkowarstwowych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować układ technologiczny dla wytwarzania układów cienkowarstwowych oraz dokonać symulacji charakterystyk wytworzonego układu cienkowarstwowego - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii 2D tzn technologii cienkowarstwowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma wiedzę zw zakresie różnych technik wytwarzania systemów cienkowarstwowych dla różnych zastosowań przemysłowych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Module content
Seminar classes (30h):
Technologie cienkowarstwowe

Opanowanie terminologii stosowanej w technologii cienkowarstwowej
zapoznanie się z czterema najczęściej stosowanymi technikami depozycji
Zapoznanie się z użytkowaniem pakietów komputerowych do symulacji właściwości systemów cienkowarstwowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie indywidualnego projektu

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

20% aktywność na zajęciach
80% projekt

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca w rownoległej grupie

Prerequisites and additional requirements:

Ukończone kursy fizyki i chemii i matematyki

Recommended literature and teaching resources:

1.K.Marszalek wyklady z technologii cienkowarstwowych
2.K.Marszalek Large area deposition sputtering coaters, Monografs of ITR, (2014), 44-54.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. K. Marszalek, R.Mania, Badania właściwości nanokompozytowych warstw (Ti,Si)N nanoszonych na tkaninach, Monografie WAT, (2018), 57-80
2. J. Morgiel, K. Marszałek, M. Pomorska, Ł. Maj, R.Mania, J. Kanak, P. Rutkowski, In situ TEM observation of reaction of Ti/Al multilayers, Archives of Civil and Mechanical Engineering,1, (2017), s. 188-198.
3. Z. Świątek, A. Gradyś, Ł. Maj, J. Morgiel, K. W. Marszałek, R. Mania, M. Szlezynger, XRD and TEM in situ heating of large period Ni/Al multilayer coatings, Acta Physica Polonica. A ; vol. 130 no. 4, (2016), s. 880–883
4. K. Marszałek, A. Małek, P. Winkowski, The GdF3/MgF2 bilayer as an antireflective narrow-band ultraviolet filter, Optica Applicata, vol. 46 no. 2, (2016) s. 187–197.
5. K. Marszalek, N. Wolska, J. Jaglarz, Angle Resolved Scattering Combined with Optical Profilometry as Tools in Thin Films and Surface Survey, Acta Physica Polonica A, 128 (1), (2015), 81-86

Additional information:

None