Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
The influence of admixtures and mineral additives on the properties of composite cement materials
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-057-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Module summary

Pogłębiona wiedza na temat możliwości zastosowania materiałów odpadowych (popiół lotny, pył krzemionkowy, żużel wielkopiecowy) w technologii produkcji spoiw budowlanych. Analiza właściwości normowych spoiw cementowych zawierających w składzie składniki nieklinkierowe (norma PN-EN 197-1). Modyfikowanie parametrów użytkowych spoiw przy zastosowaniu różnego rodzaju domieszek chemicznych (plastyfikatory, superplastyfikator , domieszki mrozoodporne, napowietrzajace, itp.).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Student posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne. CER1A_U01 Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej. CER1A_U02 Participation in a discussion,
Oral answer
M_U003 Student posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła. CER1A_U04 Oral answer,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych i procesów w technologiach chemicznych. CER1A_W01 Test,
Oral answer,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Student posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje z podręczników, czasopism, baz danych oraz Internetu i krytycznie je oceniać oraz wykorzystać ich w praktyce inżynierskiej. - - - - - + - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych surowców, półfabrykatów, gotowych wyrobów tj. ceramiki, mineralnych materiałów budowlanych i szkła. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma uporządkowaną teoretyczną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych i procesów w technologiach chemicznych. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
 1. Rodzaje spoiw minerlanych. Technogia produkcji. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych

  Wykład

 2. Cementy powszechnego użytku według normy PN-EN 197-1: składniki główne cementu; rodzaje, skład i wymagania normowe dla cementów

  Wykład

 3. Popiół lotny jako składnik główny cementu według PN-EN 197-1. Popiół lotny jako składnik betonu według normy PN-EN 450-1.

  Wykład

 4. Pył ktrzemionkowy jako składnik cementu i betonuPył krzemionkowy do cementu według normy PN-EN 197-1. Wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 13263-1

  Wykład

 5. Aktywność pucolanowa materialów. Charakterystyka i metody badań

  Wykład

 6. Materiały o właściwościach hydraulicznych w technologii cementu i betonu. Charakterystyka właściwosci granulowanego żużla wielkopiecowego.

  Wykład

 7. Wpływ dodatków pucolanowych i hydraulicznych na właściwości zapraw i betonu.

  Wykład

 8. Rodzaje dodatków mineralnych do betonu – norma PN-EN 206-1. Klasyfikacja domieszek wg normy PN-EN 934-2.

  Wykład

 9. Domieszki chemiczne tradycyjne i nowej generacji do betonu.

  Wykład

 10. Beton SCC. Popiól lotny jako składnik betonu samozagęszczalnego. Właściwości reologiczne mieszanki betonowej i charakterystyka betonu.

  Wykład

 11. Betony wysokowartościowe BWW i BBWW. Wpływ pyłu krzemionkowego na właściwości betonu o wysokich wytrzymałościach

  Wykład

 12. Beton z dodatkiem reaktywnych proszków (RPC). Właściwości reologiczne mieszanki betonowej i cechy betonu.

  Wykład

 13. Wpływ domieszek i dodatków polimerowych na trwałość betonu (PCC, PIC, PC).

  Wykład

 14. Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych (PVA, EVA) na właściwości stwardniałych zaczynów i zapraw.

  Wykład

 15. Charakterystyka włókien chemicznych jako dodatku modyfikującego do betonu.

  Wykład

 16. Właściwości wytrzymałościowe i trwałość betonu z dodatkiem włókien polipropylenowych.

  Wykład

 17. Zastosowanie popiołów lotnych w spoiwach mineralnych do stabilizacji gruntów.

  Wykład

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych.
Ocena końcowa jest oceną z kolokwium kończącego cykl zajęć, przy obecności studenta na wszystkich zajęciach.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach (np. zwolnienie lekarskie) zaliczenie zajęć jest rozpatrywane indywidualnie.

Participation rules in classes:
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie referatu oraz otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium kończącego zajęcia seminaryjne.

Za kolokwium zaliczeniowe można uzyskać maksymalnie 5 punktów (każde z pięciu pytań oceniane jest w skali 0, 0,5 lub 1 punkt), przy czym warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest zdobycie minimum 50% punktów.

Ocena końcowa (OK) jest obliczana na podstawie procentu ilości punktów zdobytych z kolokwium zaliczeniowego, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH:
- dla 91 – 100% bardzo dobry (5,0),
- dla 81 – 90% plus dobry (4,5),
- dla 71 – 80% dobry (4,0),
- dla 61 – 70% plus dostateczny (3,5),
- dla 50 – 60% dostateczny (3,0),
- dla 0 – 49% niedostateczny (2,0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość i forma zaliczenia zajęć są rozpatrywane indywidualnie przez prowadzącego.

Prerequisites and additional requirements:

nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1.Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000.

2.Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, Monografia 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990.

3.Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Arkady, Warszawa 1983.

4.Kurdowski W., Chemia cementu, PWN, Warszawa 1991.

5.Neville A., Właściwości betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2002.

6.Młodecki J., Stebnicka I., Domieszki do betonu. Poradnik, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1996.

7.Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.2, Kraków 2003.

8.Nocuń-Wczelik W., Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2005.

9.Jasiczak J., Wadowska A., Betony ultrawysokowartościowe – właściwości, technologie, zastosowania, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2008.

10.Grzeszczyk S., Reologia zawiesin cementowych, Studia z Zakresu Inżynierii, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 1999.

11.Szwabowski J., Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.

12.Małolepszy J. red., Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.

13.Małolepszy J., Technologia i własności spoiwa z granulowanego żużla wielkopiecowego, Praca doktorska, Kraków 1979.

14.Małolepszy J., Hydratacja i własności spoiwa żużlowo-alkalicznego, Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, Vol. 53, Kraków 1989 (monografia).

15.Deja J., Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika, Vol. 83, Kraków 2004 (monografia).

16.Giergiczny Z, Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia 325, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.

17.Tkaczewska E., Wpływ właściwości fizykochemicznych krzemionkowych popiołów lotnych na proce hydratacji cementu, Praca doktorska, Kraków 2007.

18.Kotwica Łukasz., Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na proces hydratacji wybranych minerałów klinkierowych cementu, Praca doktorska, Kraków 2009.

19.Materiały konferencyjne:
- Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność",
- Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Naukowego PZITB,
- Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”,
- Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia materiałowe i inżynierii lądowej” MATBUD,
- CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete,
- CANMET/ACI International Conference on Recent Advance on Concrete Technology.

20.Czasopisma:
- Cement – Wapno – Beton,
- Drogi i Mosty,
- Materiały Budowlane,
- Zement – Kalk – Gips,
- Cement and Concrete Research,
- Cement and Concrete Composite.

21.Odnośne normy

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obecność obowiązkowa na zajęciach seminaryjnych