Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Neurobiology
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-059-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Module summary

Celem kursu jest zaznajomienie studentów, wpływem różnych czynników na nasze zachowania i z podstawami funkcjonowania mózgu. Po ukończeniu kursu student nabędzie wiedzę nt. mechanizmów różnych zachowań, m.in. związanych z bólem, agresją, odczuciem głodu i sytości, chorobami neurodegeneracyjnymi, działaniem substancji psychoaktywnych, czy wynikających z uszkodzeń tkanki mózgowej. Omawianie najnowszych zdobyczy wiedzy w zakresie badań i funkcjonowania układu nerwowego

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi współpracować w zespole i wspólnie rozwiązywać złożone problemy CER1A_W01 Presentation,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi powiązać nabytą wiedzę z funkcjonowaniem organizmów żywych CER1A_K01, CER1A_W02 Test,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student przygotowuje samodzielna prezentację na podstawie uzyskanych wyników CER1A_K02, CER1A_U02, CER1A_W01 Presentation
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z neurobiologii i funkcjonowania układu nerwowego CER1A_U02, CER1A_K03, CER1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi współpracować w zespole i wspólnie rozwiązywać złożone problemy - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi powiązać nabytą wiedzę z funkcjonowaniem organizmów żywych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student przygotowuje samodzielna prezentację na podstawie uzyskanych wyników - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z neurobiologii i funkcjonowania układu nerwowego - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Module content
Seminar classes (30h):
seminaria

Podstawy neuroprzekaźnictwa. Kamienie milowe w badaniach behawioralnych – uszkodzenia mózgu; Fineas Gage i zachowanie.. Neuroprzekaźniki i neuromodulatory.
Neurobiologia agresji. Emocje, stres i struktury OUN. Cząsteczki zaangażowane w zachowania agresywne. Androgeny i estrogeny, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Dylemat “walcz albo uciekaj”. Eksperyment Więzienny Stanford, Eksperyment Posłuszeństwa Milgrama, Eksperyment Robbers Cave i rozwiązywanie konfliktów. Jane Elliott i niebieskie oczy / brązowe oczy. ADHD, osobowość borderline, zespół Williamsa-Beurena, zespół Tourette’a. Pamięć strachu, zespół stresu pourazowego. Stres i pamięć. Test ukrytych skojarzeń.

Obżarstwo. Mechanizmy zaangażowane w regulację apetytu. Nagroda i opóźniona nagroda. Potencjalne środki odchudzające. Quisine nouveau – Olestra. Konsekwencje manipulowania w mózgu. Anoreksja i bulimia. Neurony lustrzane i zachowania żywieniowe.

Kłamstwo i manipulacja. Kłamstwo jako strategia przetrwania i część naszej osobowości. Wykrywacze kłamstw, obrazowanie mózgu, kwestie etyczne. Urojenia. Wprowadzanie fałszywych wspomnień i “dieta mentalna”. Nasze zachowania wobec innych – wpływ grupy na podejmowane przez nas decyzje. Konformizm i eksperyment Ascha. Omamy, urojenia i świat iluzji.

Miłość i pożądanie. Relacje matka – dziecko, przykłady ze świata zwierząt. Zazdrość, zespół Otella. Feromony i afrodyzjaki. Czego możemy się nauczyć od owadów? Viagra i inne związki. Monogamia i poligamia – rola neurohormonów i neuroprzekaźników. Oksytocyna i wazopresyna, zaufanie i wzajemne relacje.

Ból. Krótka historia leczenia bólu. Rodzaje bólu. Percepcja bólu. Przenoszenie bodźców bólowych. Skąd się bierze wrażliwość na ciepło i zimno. Kapsaicyna i mentol. Leki przeciwbólowe i drabinka analgetyczna. Stres i efekty placebo a percepcja bólu. Bolesne wspomnienia – ból fantomowy.

Preferencje i wybory. Peter Paul Rubens i “Sąd Parysa”. Jak dokonujemy ocen i wyborów? Gra “Kółko i krzyżyk” jako przykład złożoności decyzji. Piramida potrzeb Maslowa. Proces podejmowania decyzji i macierz Eisenhowera. Dysonans poznawczy i jego zmniejszanie. Rola mózgu w planowaniu i podejmowaniu decyzji. Gra “Ultimatum”. Mózg emocjonalny i logiczny. Dylematy moralne a nasze decyzje. Sztuczna inteligencja czy sztuczna moralność?

Narkotyki, alkohol i kac. Krótka historia używania i nadużywania substancji. Podstawowe pojęcia (substancja psychoaktywna, narkotyki, uzależnienia, nadużywanie, uzależnienie, tolerancja, abstynencja. Typologia Cloningera – alkoholizm. Podatność grup społecznych na działanie substancji psychoaktywnych. Opis środków odurzających i ich działania, strategie terapeutyczne.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładzie. 100% obecność na wykładzie pozwala uzyskać dodatkowe 2 punkty. Obecność na więcej niż 80% wykładów pozwala uzyskać dodatkowy 1 punkt na egzaminie.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku. W zależności od liczby studentów możliwa jest ustna forma egzaminu.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową stanowi ocena z końcowego egzaminu, która może zostać podniesiona ze względu na obecność studenta na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. FAPA mass spectrometry of designer drugs. Smoluch M, Gierczyk B, Reszke E, Babij M, Gotszalk T, Schroeder G, Silberring J. Talanta. 2016 Jan 1;146:29-33
2. Flowing atmospheric pressure afterglow combined with laser ablation for direct analysis of compounds separated by thin-layer chromatography. Cegłowski M, Smoluch M, Reszke E, Silberring J, Schroeder G. Anal Bioanal Chem. 2016 Jan;408(3):815-23
3. Electrochemical generation of selegiline metabolites coupled to mass spectrometry. Mielczarek P, Smoluch M, Kotlinska JH, Labuz K, Gotszalk T, Babij M, Suder P, Silberring J. J Chromatogr A. 2015 Apr 10;1389:96-103.

Additional information:

None