Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia nieorganiczna z elementami chemii analitycznej - podstawowy
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-201-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Klich-Kafel Joanna (klikaf@agh.edu.pl)
Module summary

Zapoznanie z podstawowymi własnościami i reaktywnością pierwiastków i ich związków nieorganicznych oraz stosowanie wybranych procedur analitycznych do jakościowego i ilościowego oznaczania związków chemicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie przydatność wiedzy chemicznej CER1A_K02 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych. CER1A_U01, CER1A_U04 Examination,
Test
M_U002 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji. CER1A_U01, CER1A_U04 Examination,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania CER1A_W01 Examination,
Test
M_W002 zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej CER1A_W01 Examination,
Test
M_W003 zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze CER1A_W01 Examination,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 30 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie przydatność wiedzy chemicznej + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji. - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania + - + - - - - - - - -
M_W002 zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej + - + - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 267 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 h
Preparation for classes 60 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 73 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Inne 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Związki koordynacyjne. Równowagi w związkach kompleksowych; wymiana ligandów.

2. Rozdzielanie mieszanin. Związki trudno rozpuszczalne. Iloczyn rozpuszczalności i efekty solne.
3. Podstawy klasycznej analizy wagowej.
4. Potencjały elektrochemiczne i reakcje redoks w analizie ilościowej. Korozja chemiczna i elektrochemiczna.
5. Podstawy analizy miareczkowej. Alkacymetria, redoksometria, kompleksometria, miareczkowanie strąceniowe.
7. Wodór, reakcje wodoru, wiązanie wodorowe, wodorki, orbitale zdelokalizowane w wodorkach boru i związkach helowców.
8. Właściwości chemiczne fluorowców i ich najważniejsze związki.
9. Alotropia tlenu. Związki pierwiastków z tlenem. Struktura tlenków siarki i selenu. Kwasy tlenowe siarki.
10. Azotowce. Amoniak – właściwości i wytwarzanie. Ewolucja właściwości chemicznych w tlenkach azotu. Kwasy tlenowe azotu.
11. Alotropia fosforu, antymonu i arsenu. Kwas fosforowy i kondensacja fosforanów: poli- i metafosforany.
12. Alotropia węgla. Właściwości wiązań podwójnych i potrójnych w związkach węgla z wodorem. Tlenki węgla i węglany. Węgliki.
13. Krzem, krzemowodory. Właściwości ditlenku krzemu i krzemianów. Związki boru jako przykład połączeń elektronodeficytowych.
14. Właściwości i otrzymywanie metali.
15. Glinowce, berylowce, litowce.
16. Chemia pierwiastków przejściowych.
17. Struktura elektronowa i właściwości wybranych związków koordynacyjnych – akwa- i aminakompleksy. Karbonylki i kompleksy metaloorganiczne. Związki niestechiometryczne.

Auditorium classes (30h):

1. Dysocjacja elektrolityczna. pH roztworów
2. Roztwory buforowe.
3. Hydroliza (pisanie równań reakcji hydrolizy, stała hydrolizy, stopień hydrolizy).
4. Iloczyn rozpuszczalności (efekty solne)
5. Obliczenia w analizie wagowej.
6. Obliczenia w analizie miareczkowej
Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie ocen kolokwiów.

Laboratory classes (60h):

1. Reakcje kationów i anionów.
2. Klasyczna analiza jakościowa, odczynniki grupowe, wykrywanie kationów i anionów.
3. Przykłady oznaczeń wagowych.
4. Analiza miareczkowa – alkacymetria, redoksometria (manganometria i jodometria), precypitometria (argentometria), kompleksometria.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na podstawie ocen kolokwiów i ocen za wykonanie części praktycznej ćwiczeń.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych jest napisanie wszystkich zaplanowanych kolokwiów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich oznaczeń oraz napisanie wszystkich kolokwiów.
Warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich oznaczeń.
Student może przystąpić do egzaminu, jeśli uzyska zaliczenie z ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,25 x średnia ocena ćwiczeń + 0,25 x średnia ocena laboratorium + 0,5 x średnia ocena egzaminu (oceny średnie to średnie arytmetyczne ocen ze wszystkich terminów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe godziny konsultacji w porozumieniu z osobami prowadzącymi ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.
Egzamin obejmuje materiał wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna
2. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia nieorganiczna. Podstawy.
3. J.D.Lee – Zwięzła chemia nieorganiczna
4. P.A. Cox – Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady
5. R.G.Wells – Strukturalna chemia nieorganiczna
6. Obliczenia w chemii ogólnej. Cz. I. Podstawy teoretyczne (pod redakcją Andrzeja Małeckiego),
skrypt AGH
7. Obliczenia w chemii ogólnej, Cz. II. Przykłady i zadania (pod redakcją Anny Kozłowskiej-Róg),
skrypt AGH
8. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami
teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; [poszczególne rozdz. oprac. Wiktor
Gorzelany et al.].
9. N. Glinka: Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej
10. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej – Analiza jakościowa (pod redakcją Anny
Kozłowskiej – Róg), skrypt AGH SU 1624
11. Wybrane zagadnienia z chemii analitycznej – Analiza ilościowa (pod redakcją Andrzeja
Małeckiego), skrypt AGH SU 1649
12. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom I – Analiza jakościowa
13. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom II – Analiza ilościowa
14. L. Jones, P. Atkins – Chemia ogólna

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Nie ma