Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-510-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapewnia Studentom zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów barwienia szkieł i emalii, możliwości otrzymywania szkieł o określonej barwie, liczbowej charakterystyki barwy (CIEXYz, CIE Lab) oraz technik barwienia powierzchniowego szkieł.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych CER1A_K01 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie CER1A_U02 Execution of laboratory classes,
Report
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstwie badań spektrofotometrycznych CER1A_U01 Report,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii CER1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma podtawową wiedzę dotyczącą teorii barwy oraz zna metody barwienia i zdobienia szkieł CER1A_W04 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstwie badań spektrofotometrycznych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podtawową wiedzę dotyczącą teorii barwy oraz zna metody barwienia i zdobienia szkieł - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Seminar classes (30h):

Barwa szkła i jej liczbowa charakterystyka.
Metody barwienia szkieł i emalii. Barwniki jonowe i koloidalne. Pigmenty emalierskie. Barwienie szkieł w masie. Przemysłowe metody syntezy szkieł i szkliw barwnych.
Wpływ podstawowego składu chemicznego szkła na barwę.
Wpływ warunków wytopu na barwę syntetyzowanego szkła. Rola obróbki termicznej. Warunki łączenia barwników.
Szkła zamącone. Barwienie szkieł zamąconych.
Szkła szare i czarne.
Barwne emalie transparentowe i kryjące. Emalie na szkło.
Powierzchniowe barwienie szkła.
Techniki zdobienia szkieł;

Zapoznanie się z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi:
- syntezy szkieł barwnych (przygotowanie zestawów, wytop szkieł, odprężanie);
- spektrofotometrycznej i liczbowej charakterystyki barwy szkieł;
- powierzchniowego barwienia wyrobów szklanych metodą zol-żel (przygotowanie roztworu, nanoszenie powłok, obróbka termiczna);

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uzyskanie pozytywnych ocen z wygłoszonego referatu oraz kolokwium zaliczeniowego.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,6Kz+0,4R

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącym zajęcia

Prerequisites and additional requirements:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizyki i matematyki oraz elementów inżynierii
chemicznej i materiałowej.

Recommended literature and teaching resources:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
Nowotny W. Szkła barwne, Arkady, Warszawa 1969
Nassau K. The Physics and Chemistry of Colours, J. Wiley &sons, INC, 2001

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Additional information:

None