Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCER-1-615-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ceramics
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot umożliwia zapoznanie się studentów z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi zastosowaniami spoiw gipsowych. Przedmiot pozwala także na poszukiwanie nowych sposobów zastosowań dla znanych spoiw gipsowych poprzez modyfikację ich składu chemicznego oraz stosowanie dodatków i domieszek chemicznych.
W ramach zajęć studenci mają możliwość samodzielnego wyboru sposobu modyfikacji typowego spoiwa gipsowego oraz późniejszej weryfikacji zastosowanych działań.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wpływ chemii na rozwój technologii spoiw gipsowych CER1A_K01 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 posługuje się nazewnictwem z zakresu technologii i chemii spoiw mineralnych CER1A_U01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Presentation,
Scientific paper
M_U002 posiada umiejętność wykonania niezbędnych obliczeń chemicznych do określania składu spoiw gipsowych CER1A_U01 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma wiedzę z zakresu spoiw gispowych CER1A_W01, CER1A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper
M_W002 ma niezbędną wiedzę w zakresie spoiw mineralnych CER1A_W01, CER1A_W04 Activity during classes,
Test,
Presentation,
Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wpływ chemii na rozwój technologii spoiw gipsowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 posługuje się nazewnictwem z zakresu technologii i chemii spoiw mineralnych - - - - - + - - - - -
M_U002 posiada umiejętność wykonania niezbędnych obliczeń chemicznych do określania składu spoiw gipsowych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma wiedzę z zakresu spoiw gispowych - - - - - + - - - - -
M_W002 ma niezbędną wiedzę w zakresie spoiw mineralnych - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 4 h
Module content
Seminar classes (30h):
Technologia spoiw gipsowych

1.Historia spoiw gipsowych, ich klasyfikacja i porównanie z innymi spoiwami mineralnymi.
2.Charakterystyka fizykochemiczna siarczanów wapnia.
3.Podstawowe kierunki wykorzystania surowców siarczanowych.
4.Klasyfikacja surowców siarczanowych. Naturalne gipsy i anhydryty. Desulfogipsy
i chemigipsy.
5.Układ CaSO4–H2O.
6.Fizykochemia procesu dehydratacji CaSO42H2O.
7.Metody wytwarzania gipsu oraz anhydrytu.
8.Fizykochemia rehydratacji gipsu. Proces wiązania spoiw gipsowych.
9.Rola dodatków mineralnych i domieszek chemicznych w kształtowaniu właściwości zaczynów i wyrobów gipsowych.
10.Przeznaczenie i parametry użytkowe spoiw gipsowych.
11.Wykorzystanie SEM/EDS, DTA/TG i XRD w badaniach spoiw gipsowych.
12.Produkcja płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie spoiw anhydrytowych i estrichgipsu.
13.Zdrowotność materiałów gipsowych.
14.Zastosowanie gipsu poza budownictwem.
15.Przemysł gipsowy, a ochrona środowiska naturalnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe obejmujące podstawowe zagadnienia z technologii spoiw gipsowych oraz przeprowadzone przez studenta działania modyfikujące wybrany rodzaj spoiwa gipsowego.
Aktywność w ramach zajęć i własnego dokształcania, aktywność w pracy zespołowej.
Ocena za wygłoszenie prezentacji dotyczącej podjętych działań modyfikujących wybrany rodzaj spoiwa gipsowego.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

OK=0,6K+0,2A+0,2P
K-ocena z kolokwium
A-ocena za aktywność
P-ocena za wygłoszenie prezentacji

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wyznacza się inny termin zaliczenia/wygłoszenia prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe informacje z zakresu technologii materiałów wiążących.
Mile widziane podstawy dotyczące rodzajów stosowanych powszechnie dodatków i domieszek w przemyśle materiałów budowlanych.

Recommended literature and teaching resources:

1.Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Olerjarz J., Małolepszy J.: „Technologia budowlanych materiałów wiążących” Cz. I. Wapno i gips. WSiP , Warszawa 1991.
2.Chądzyński L.: Spoiwa gipsowe w budownictwie. Dom Wydawniczy MEDIUM.Warszawa 2008.
3.Kurdowski W., „Chemia materiałów budowlanych” UWN-D AGH. Kraków 2000.
4.Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., „Technologia betonu – metody badań”, UWN-D AGH. Kraków 2000.
5.Nocuń-Wczelik W. (red.): Laboratorium materiałów wiążących pod redakcją UWN-D AGH Kraków 2003.
6.Osiecka E., „Fosfogipsy – materiały wiążące i budowlane”, Wyd. Arkady, Warszawa 1980.
7.Bolewski A, Manecki A., „ Mineralogia szczegółowa”, Wyd. PAE, 1993.
8.Małolepszy J.(red.): „Materiały budowlane – Podstawy technologii i metody badań. UWN-D AGH. Kraków 2008.
9.Czasopisma, informatory, katalogi, materiały reklamowe, stronice internetowe (np.www.polskigips.com.pl – materiały informacyjne Polskiego Stowarzyszenia Gipsu).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

Na zajęcia zapraszani są na gościnne wykłady przedstawiciele firm zajmujących się produkcją wyrobów gipsowych.

Studenci obok zajęć o charakterze czysto seminaryjnym mają także możliwość przeprowadzania doświadczeń w skali laboratoryjnej.