Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Applied Arts
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-001-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Module summary

Student zdobywa wiedzę z podstawowych kierunków sztuki europejskiej i światowej oraz klasycznych i
współczesnych poglądów na fenomen sztuki. Omawiane i dyskutowane są podstawowe kierunki historyczne i współczesne: sztuka romańska, gotyk, renesans, barok i rokoko, sztuka XIX wieku, impresjonizm, secesja, modernizm, sztuka współczesna oraz działy sztuki użytkowej i designu (architektura, ceramika, meblarstwo, złotnictwo, film i fotografia, gliptyka, fotografia, film, taniec itp.).

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską CHB1A_K06 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_K002 potrafi docenić piękno sztuki i jej wpływ na działalność inżynierską CHB1A_K01 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki CHB1A_U02 Activity during classes,
Test,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej CHB1A_W06 Activity during classes,
Test,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi sprecyzować swoje zainteresowania pozatechniczne, ocenić umiejętności i wykorzystać je inspirując działalność inzynierską - - - - - + - - - - -
M_K002 potrafi docenić piękno sztuki i jej wpływ na działalność inżynierską - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi rozpoznawać style sztuki ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa, rzeźby i architektury oraz ceramiki - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę obejmującą podstawowe kierunki w sztuce oraz dziedziny sztuki użytkowej - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Seminar classes (30h):

Sztuka a sztuka użytkowa. Tradycyjne i współczesne koncepcje sztuki. Kierunki w sztuce: sztuka romańska, gotyk, renesans (klasycyzm, sekularyzm, monumentalizm, humanizm, idealizm, monumentalizm, perspektywizm, iluzjonizm, naturalizm, manieryzm), barok i rokoko (alegoryzm, klasycyzm, pietyzm, sektarianizm, gestularyzm, emocjonalizm, caravaggazionizm, absolutyzm, akademizm, neoklasycyzm), sztuka XIX wieku (romantyzm, orientalizm, mediewizm, prerafaelizm, realizm, materializm, impresjonizm, neoimpresjonizm, postimpresjonizm, secesja, symbolizm, estetyzm), modernizm (fowizm, ekspresjonizm, prymitywizm, futuryzm, kubizm, dadaizm, suprematyzm, konstruktywizm, neoplastycyzm, surrealizm, spacjalizm, ekspresjonizm abstrakcyjny, realizm społeczny), sztuka współczesna (postmodernizm, konceptualizm, neokonceptualizm, neoekspresjonizm, minimalizm, sansacjonizm). Sztuka zdobnicza i design. Działy sztuki użytkowej – architektura, tkactwo i moda, kowalstwo artystyczne, ludwisarstwo, ceramika, meblarstwo, złotnictwo i jubilerstwo, film i fotografia, płatnerstwo, gliptyka, medalierstwo, konwisarstwo, koronkarstwo, fotografia, film, taniec.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium: prezentacja z wybranego tematu (oceniana za treści merytoryczne, estetykę i fachowość przygotowania oraz za sposób prezentacji), aktywność i obecność na zajęciach.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

ocena końcowa = 0,4 ocena kolokwium + 0,4 prezentacja + 0,2 aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku notorycznej nieusprawiedliwionej nieobecności na seminariach i wykładach – brak zaliczenia.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na większej niż 3 liczbie zajęć – dodatkowe kolokwium z zagadnień omawianych na opuszczonych zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

S.Little, „Sztuka – kierunki, mistrzowie, arcydzieła”, Elipsa, Poznań 2004
K.Estreicher, „Historia sztuki w zarysie”, PWN, Kraków 1977
T. Dobrowolski, „Sztuka Krakowa”, Wyd.Literackie Kraków 1978
Z.Świechowski, L.Nowak, B.Gumińska, „Sztuka romańska”, Wyd.Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1976
„Słownik terminologiczny sztuk pięknych”, PWN, Warszawa 2007
M.A. Potocka “Nowa estetyka” Aletheia, Warszawa 2016

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Zajęcia złożone są z dwóch części. W pierwszej prezentowany jest w formie multimedialnej wzbogaconej dyskusją fragment treści przedmiotu. W drugiej studenci przedstawiają krótkie prezentacje dotyczące działów sztuki użytkowej lub sztukę z różnych regionów świata (z naciskiem na sztukę użytkową) – Chiny, Japonia, Korea, Indie, Indonezja, Tajlandia, Kambodża, Iran, Egipt, rejony Afryki – sudański, gwinejski, kongijski, Oceania a także sztukę Ameryki prekolumbijskiej, islamu, bizantyjską itp. oraz dziedziny sztuki użytkowej – architektura, meblarstwo, moda, ludwisarstwo, płatnerstwo, gliptyka, medalierstwo, konwisarstwo, koronkarstwo, tkactwo, ceramika artystyczna, fotografia, film, taniec itd.