Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Muzyka od baroku do impresjonizmu
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-002-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Zientara Dariusz (zientara@agh.edu.pl)
Module summary

Miejsce muzyki w sztuce. Skale muzyczne. Polifonia i homofonia. Barok i jego twórcy: Vivaldi, Haendel, Bach. Klasycyzm i symfonia: Haydn, Mozart, Beethoven. Fortepian a romantyzm: Chopin, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms. Muzyka ilustracją innych sztuk. Reforma i rozwój opery. Wirtuozi romantyzmu: Liszt, Paganini. Muzyka narodowa: rosyjska, norweska, czeska, hiszpańska. Opera drugiej połowy XIX wieku. Neoromantyzm. Muzyka programowa. Skala całotonowa i dodekafonia. Impresjonizm francuski.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę korzystania z dóbr kultury. CHB1A_K03, CHB1A_K01, CHB1A_W10, CHB1A_K06, CHB1A_U01 Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość, że absolwent uczelni technicznej bierze udział w wydarzeniach związanych z kulturą wysoką CHB1A_K02 Activity during classes,
Test results
M_K003 Rozumie znaczenie sztuki i historii sztuki w działalności ludzkiej, także w zakresie działalności inzynierskiej. Rozumie potrzebę posiadania podstawowej wiedzy humanistycznej. CHB1A_K01 Activity during classes,
Test
M_K004 Ma świadomość konieczności dokształcania się przez całe studia i cały okres kariery zawodowej CHB1A_K01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę korzystania z dóbr kultury. - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość, że absolwent uczelni technicznej bierze udział w wydarzeniach związanych z kulturą wysoką - - - - - + - - - - -
M_K003 Rozumie znaczenie sztuki i historii sztuki w działalności ludzkiej, także w zakresie działalności inzynierskiej. Rozumie potrzebę posiadania podstawowej wiedzy humanistycznej. - - - - - + - - - - -
M_K004 Ma świadomość konieczności dokształcania się przez całe studia i cały okres kariery zawodowej - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Seminar classes (30h):

Miejsce muzyki wśród sztuk – podstawowe informacje z dziedziny historii sztuki. Skale muzyczne i interwały. Monodia, polifonia i homofonia. Psalm gregoriański. Formy muzyczne epoki baroku: koncert, suita, sonata, fuga wielogłosowa, kantata, oratorium. Kontrapunkt i basso continuo. Wielcy twórcy epoki baroku: Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel, Jan Sebastian Bach, Domenico Scarlatti. Architektura i charakterystyka organów. Rozwój instrumentów muzycznych na przykładzie skrzypiec i fortepianu. Narodziny klasycyzmu i form symfonicznych. Klasycy wiedeńscy: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven. Muzyka symfoniczna a muzyka kameralna (Luigi Boccherini). Fortepian jako instrument epoki romantyzmu: Fryderyk Chopin, Franciszek Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms. Pieśni romantyczne. Muzyka jako ilustracja innych sztuk. Reforma i rozwój osiemanstowiecznej opery – Christoph Wilibald Gluck. Twórczość operowa Mozarta. Gioacchimo Rossini, Carl Maria von Weber. Wielcy wirtuozi epoki romantyzmu: Franciszek Liszt, Nicolo Paganini. Muzyka narodowa: rosyjska (Czajkowski), norweska (Grieg), czeska (Smetana, Dworzak), hiszpańska (Albeniz, de Falla, Granados). Wielka opera drugiej połowy XIX wieku: francuska (Gounod, Bizet) i włoska (Verdi). Neoromantyzm (Berlioz, Wagner). Muzyka programowa (Bizet, Dukas, Strawiński). Skala całotonowa i dodekafonia. Impresjonizm francuski (Claude Debussy).

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą zaliczenia zajęć jest obowiązkowa obecność.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa z zajęć wynika z następujących składowych
- uczestnictwo w zajęciach
- udział w końcowym kolokwium (opcjonalne)
- przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat (opcjonalne)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje z prowadzącym zajęcia.

Prerequisites and additional requirements:

Przedmiot obieralny humanistyczny dla wszystkich kierunków studiów i wszystkich poziomów kształcenia odbywający się w semestrze letnim. Nie ma żadnych wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Jerzy Waldorff, „Sekrety Polihymnii” Iskry 1956 wraz ze wznowieniami.
2. Józef W. Reiss „Mała historia muzyki” PWM 1987 wraz ze wznowieniami
3. Stefan Kisielewski „Gwiazdozbiór muzyczny” PWM 1957 wraz ze wznowieniami
4. “Encyklopedia muzyki” pod red. Andrzeja Chodkowskiego PWN 1995, 2006
5. Józef K. Lasocki “Podstawowe wiadomości o muzyce”, PWM 2010

Literatura uzupełniająca:
Materiały biograficzne, pamiętniki, powieści.
Opracowania redakcyjne nagrań płytowych.
Strony internetowe poświęcone twórczości poszczególnych kompozytorów oraz sylwetkom znanych artystów.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None