Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nanotechnology (Prof. Michael Bredol)
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-014-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Filipek Robert (rof@agh.edu.pl)
Module summary

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii. Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nanotechnologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera. CHB1A_K01 Activity during classes,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się. CHB1A_U13 Activity during classes,
Presentation
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nano-technologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych. CHB1A_U05 Activity during classes,
Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii. CHB1A_W09 Activity during classes,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do pozyskiwania informacji oraz porozumiewania się. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla opracowania, realizacji i kontroli procesów technologicznych, w szczególności nano-technologii. Potrafi wykorzystać wiedzę o koloidach w technologiach ceramicznych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nano-technologii, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 85 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 45 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Contact hours 5 h
Module content
Seminar classes (30h):
Colloid Chemistry and Nanotechnology

Proposed contents of the course:

Part I : Physicochemical Basis
- interactions in supramolecular chemistry
- interface tension and consequences
- surfactants
- self assembly and structure formation
- types of colloidal systems
- rheology
- adsorption

Part II : Case Studies
- paints and inks
- ceramics and metals
- concrete and binders
- biomaterials
- food
- photonic structures
- nanoelectronics and plasmonics

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

After the first part (teaching the basics), students would get small pieces of homework to be presented in the second series. These presentations will be part of the final assessment. Activity during classes will be taken into account.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Presentation will be part of the final assessment. Activity during classes will be also taken into account.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Each case will be considered individually

Prerequisites and additional requirements:

Basic knowledge in chemistry and physics.

Recommended literature and teaching resources:

1. Jean-Marie Lehn,“Supramolecular Chemistry”, VCH

2. Robert J. Hunter, “Foundations of Colloid Science”, “Introduction to Modern Colloid
Chemistry”, Oxford University Press

3. Fennell Evans, Hakan Wennerstr ˚ om, “The Colloidal Domain”, VCH ¨Jonathan W. Steed,

4. Jerry L. Atwood,“Supramolecular Chemistry”, Wiley

5. Gerhard Gompper, Michael Schick, “Soft Matter”, vol.1-4, Wiley-VCH

6. Lecture notes

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

This course will be given by visitting professor from Münster University of Applied Sciences – Department of Chemical Engineering: Prof. Micheal Bredol specialst in the field of nanotechnology, physical chemistry, colloid chemistry and materials science.