Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-109-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. CHB1A_K04, CHB1A_K01 Test
M_K002 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. Essay,
Test
Skills: he can
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. Test
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. + - - - - - - - - - -
M_K002 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Wiadomości podstawowe

  Opis historii i struktury Uczelni i Wydziału, opis organizacji studiów.
  Proces Boloński, punkty ECTS.
  Zasady uczenia się, studiowania, przygotowania do kolokwiów i egzaminów.
  Zasady studiowania na WIMiC – regulamin studiów AGH.
  Szkolenie BHP – chemia i bezpieczne studiowanie.

 2. Omówienie specjalności realizowanych na Wydziale

  Na kierunku Technologia Chemiczna
  Specjalności:
  Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
  Technologia Szkła i Powłok Amorficznych
  Technologia Materiałów Budowlanych
  Analityka i Kontrola Jakości
  Na kierunku Inżynieria Materiałowa
  Specjalności:
  Biomateriały i Kompozyty
  Materiały Funkcjonalne

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest równa ocenie z kolokwium zaliczeniowego.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na wykładach.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Recommended literature and teaching resources:

Notatki własne z wykładów.
Materiały z wykładów przekazywane przez prowadzących na prośbę studentów (uzależnione od decyzji prowadzących).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None