Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-206-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej przez inżyniera technologa CHB1A_K02, CHB1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K002 Posiada umiejętność krytycznej dyskusji na tematy naukowe. CHB1A_K02, CHB1A_K03 Activity during classes,
Oral answer
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu budowy materiałów CHB1A_U05, CHB1A_U04, CHB1A_U01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki podstawowych właściwości tworzyw CHB1A_U05, CHB1A_U04, CHB1A_U06, CHB1A_U01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_U003 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych metod otrzymywania tworzyw CHB1A_U05, CHB1A_U04, CHB1A_U01 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy tworzyw CHB1A_W02, CHB1A_W01, CHB1A_W03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości tworzyw CHB1A_W02, CHB1A_W05, CHB1A_W03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu otrzymywania tworzyw CHB1A_W02, CHB1A_W09, CHB1A_W05, CHB1A_W03 Activity during classes,
Test,
Oral answer,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Posiada świadomość konieczności posiadania wiedzy podstawowej przez inżyniera technologa - - - - - + - - - - -
M_K002 Posiada umiejętność krytycznej dyskusji na tematy naukowe. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie opisu budowy materiałów + - - - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności w zakresie charakterystyki podstawowych właściwości tworzyw + - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności w zakresie opisu podstawowych metod otrzymywania tworzyw + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu budowy tworzyw + - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę z zakresu właściwości tworzyw + - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu otrzymywania tworzyw + - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 88 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 26 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
Tematem wykładów są podstawowe zagadnienia z Nauki o materiałach oparte na relacji budowa-właściwości-otrzymywanie tworzyw.

Nauka o materiałach wprowadzenie
Tematy wykładów:
Monokryształy
Materiały amorficzne, szkła
Polikryształy
Kompozyty
Właściwości sprężyste
Właściwości mechaniczne
Właściwości cieplne
Właściwości optyczne

Seminar classes (15h):
Tematem seminarium są zagadnienia nauki o materiałach związane z treścią wykładów

I
*Budowa tworzyw *
Struktura krystaliczna i defekty struktury krystalicznej
Budowa materiałów amorficznych. Materiały szkliste.
Budowa polikryształów
Kompozyty

II
Otrzymywanie tworzyw
Otrzymywanie tworzyw amorficznych i szkieł
Otrzymywanie polikryształów:
- krystalizacja ze stopów i szkieł
- spiekanie
- reakcje chemiczne

III
Właściwości mechaniczne I
Odkształcenie sprężyste charakterystyka zjawiska, parametry)
Odkształcenie plastyczne (charakterystyka zjawiska, parametry)
Pełzanie materiałów
IV
Właściwości mechaniczne II
Wytrzymałość teoretyczna kryształów
Wytrzymałość rzeczywista tworzyw
Odporność na kruche pękanie
Zniszczenie w warunkach dynamicznych

V
Właściwości cieplne i optyczne
Przewodnictwo cieplne
Rozszerzalność cieplna
Odporność na wstrząsy cieplne
Zjawiska i parametry charakteryzujące
Właściwości optyczne tworzyw

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia ocena z kolokwiów zaliczeniowych: 60%
Obecność na wykładach: 20%
Aktywność na seminariach: 20%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
1. Roman Pampuch “Budowa i właściwości materiałów ceramicznych” Wyd. AGH Kraków 1995
2. Michael. F. Ashby, David R.H. Jones „materiały inżynierskie” t. 1,2. PNT Warszawa 1995
3. J. Lis, R. Pampuch „Spiekanie” wyd. AGH Kraków 2000

Literatura pomocnicza:
1. Leszek A. Dobrzański “Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach” WNT Warszawa 1996
2. Marek Blicharski “Wstęp do inżynierii materiałowej” Wyd. AGH 1995
3.Roman Pampuch, Stanisław Błażewicz, Gabriela Górny “Materiały ceramiczne dla elektroniki” Wyd AGH Kraków 1993

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Brak