Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-207-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 zdaje sobie sprawę z wielości zagadnień w technologiach materiałów budowlanych CHB1A_K06 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania CHB1A_U08, CHB1A_U09 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych CHB1A_W09 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 ma bardzo ogólną wiedzę o właściwościach spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych CHB1A_W09 Activity during classes,
Test,
Participation in a discussion
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 zdaje sobie sprawę z wielości zagadnień w technologiach materiałów budowlanych + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wiązać użytkowe właściwości materiałów budowlanych z technologią ich wytwarzania + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat technologii spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 ma bardzo ogólną wiedzę o właściwościach spoiw mineralnych, betonów, wyrobów z ceramiki czerwonej oraz materiałów termoizolacyjnych + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Examination or Final test 1 h
Module content
Lectures (15h):

Powietrzne i hydrauliczne spoiwa mineralne. Metody wytwarzania gipsu i wapna. Produkcja cementów powszechnego użytku. Rodzaje cementów, ich klasyfikacja i właściwości użytkowe. Procesy wiązania i twardnienia spoiw mineralnych. Przemysł materiałów wiążących a środowisko. Produkcja betonów, ich klasyfikacja i podstawowe kierunki zastosowania. Domieszki i dodatki do betonów. Materiały termoizolacyjne, metody wytwarzania i właściwości. Materiały budowlane ścienne i stropowe, surowce i metody produkcji.

Seminar classes (15h):

W ramach seminarium rozpatrywane są wybrane problemy dotyczące poszczególnych zagadnień stanowiących przedmiot wykładu oraz zagadnienia związane z aktualnym trendami rozwojowymi omawianych technologii. Zajęcia mają formę dyskusji, a w odniesieniu do niektórych zagadnień studenci proszeni są o przygotowanie krótkiej prezentacji.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena jest obliczana jako: ocena z kolokwium zaliczeniowego (70%) i oceny z przygotowanej prezentacji (30%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość z zakresu chemii.

Recommended literature and teaching resources:

Materiały budowlane: podstawy technologii i metody badań – pod red. Jana Małolepszego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008
Chemia cementu i betonu, Wiesław Kurdowski, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu – Kraków 2010 i Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa 2010
Właściwości Betonu, A.M. Neville, Wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2000, 2012

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None