Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-212-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Celem modułu jest zapoznanie studentów z kluczowymi czynnikami wpływającymi na budowę, rozwój i utrzymanie efektywności zespołu. Poznają etapy ewolucji grupy i etapy formowania się zespołu, a także procesy zachodzące w trakcie pracy zespołowej, w tym kwestie związane z relacjami międzyludzkimi, komunikacją, konfliktami czy dynamiką zmian. W trakcie zajęć uwaga poświęcona będzie analizie ról zespołowych i znaczeniu lidera dla funkcjonowania zespołu. Studenci poznają też techniki pracy zespołowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 do prowadzenie projektów w zespole w sposób etyczny i uwzględniający różnorodność społeczną, jednocześnie kontrolując realizację celów CHB1A_K04 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 dobrać odpowiedni styl zarządzania dla stymulowania efektywności, oraz wykorzystać odpowiednie techniki pracy zespołowej, CHB1A_U02 Participation in a discussion
Knowledge: he knows and understands
M_W001 różnice między grupą a zespołem, oraz identyfikuje poszczególne role konstruktywne członków zespołu CHB1A_W10 Test
M_W002 etapy formowania zespołu, rozumie normy i determinanty efektywności w pracy zespołowej i międzyzespołowej CHB1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 do prowadzenie projektów w zespole w sposób etyczny i uwzględniający różnorodność społeczną, jednocześnie kontrolując realizację celów + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 dobrać odpowiedni styl zarządzania dla stymulowania efektywności, oraz wykorzystać odpowiednie techniki pracy zespołowej, + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 różnice między grupą a zespołem, oraz identyfikuje poszczególne role konstruktywne członków zespołu + - - - - - - - - - -
M_W002 etapy formowania zespołu, rozumie normy i determinanty efektywności w pracy zespołowej i międzyzespołowej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (30h):

1. Różnice między grupą, grupą projektową a zespołem.
2. Role zespołowe
3. Rola lidera i style kierowania
4. Znaczenie komunikacji interpersonalnej i relacji międzyludzkich w budowaniu zespołu
5. Techniki pracy grupowej
6. Stymulowanie efektywności i kreatywności zespołu
7. Bariery efektywności zespołu.
8. Konflikty i metody ich rozwiązywnia

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (min 3.0).
Poprawa oceny negatywnej z kolokwium jest możliwa po ustaleniu terminu z prowadzącym ćwiczenia.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia zajęć w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa równa jest ocenie z zaliczenia modułu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Belbin M., Nie tylko zespół,, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.
Dubois D., W.J. Rothwell, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Helion, 2007
Gelert M., Nowak C., Zespół, GWP, Gdańsk 2008.
Heidema J.M., McKenzie C.A., Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania,
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
Witkowski S., Listwan T.,(red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa, Difin 2008
Smółka S., Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków, Wolters Kluwer 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Ziółkowski S., Rynek pracownika: nowe wyzwania dla działów HR w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008.
Ziółkowski S., Wykorzystanie coachingu w kreowaniu liderów wiedzył Management (Zielona Góra) ; ISSN 1429-9321. — 2012 vol. 16 no. 1
Ziółkowski S., Gawron I., Rola zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na wiedzę W: Zarządzanie przedsiębiorstwem: teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego

Additional information:

None