Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-215-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł prezentuje zagadnienia z zakresu metod planowania i zarządzania projektami. Po ukończeniu modułu student zna podstawowe definicje z zakresu zarządzania projektami, potrafi zaplanować i monitorować przebieg projektu, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego, dobrać zespół projektowy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest gotów zaplanować przebieg projektu, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego, dobrać zespół projektowy. CHB1A_K02 Test
Skills: he can
M_U001 Student potrafi dobrać zespół projektowy, zaplanować przebieg projektu za pomocą wybranych metod, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego. CHB1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna definicję projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, etapy tworzenia projektu, wybrane metodyki zarządzania projektami. CHB1A_W10 Test
M_W002 Student zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu projektowego, zna metody oceny projektów inwestycyjnych oraz metody planowania przebiegu projektu. CHB1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest gotów zaplanować przebieg projektu, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego, dobrać zespół projektowy. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać zespół projektowy, zaplanować przebieg projektu za pomocą wybranych metod, ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna definicję projektu, cechy projektu, cykl życia projektu, etapy tworzenia projektu, wybrane metodyki zarządzania projektami. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu projektowego, zna metody oceny projektów inwestycyjnych oraz metody planowania przebiegu projektu. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Module content
Lectures (30h):

wprowadzenie do zarządzania projektami – definicja projektu,
cechy projektu, cykl życia projektu, etapy tworzenia projektu,
wybrane metodyki zarządzania projektami,
metody oceny projektów inwestycyjnych
planowanie przebiegu projektu – wykres Gantta, metody sieciowe,
ryzyko w zarządzaniu projektami,
dobór zespołu projektowego,
style komunikowania się,
kierowanie zespołem projektowym – style kierowania,

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w wykładach jest obowiązkowy.
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zaliczenie kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia wykładów jest zaliczenie 2 kolokwiów. Ocena końcowa stanowi średnią ocen z tych kolokwiów. Może być podniesiona przez prowadzącego jako nagrodzenie aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
Kerzner H., Advanced project management, Helion, Gliwice 2005.
Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Shenhar A.J., Dvir D., Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, Wydawnictwo APN Promise, Warszawa 2008.
Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Grucza B., Ćwik., Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
Kapusta M., Zarządzanie projektami – Krok po kroku, SamoSedno, Warszawa 2013.
Metodyki i standardy zarządzania projektami, red. M. Trocki, PWE, Warszawa 2017.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Peszko A., Znaczenie nakładów inwestycyjnych w rozwoju polskich MSP, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie analiza. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Peszko A., Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Teczka M., Wacławik Ł., Wąchol J., Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-688-8.

Additional information:

None