Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-405-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość znaczenia chemii krzemianów dla rozwoju przemysłu związanego z chemią budowlaną oraz rozumie wagę samodokształcania się i pracy zespołowej CHB1A_K04 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Skills: he can
M_U001 Student potrafi posługiwać się i interpretować krzemianowe diagramy fazowe układów 1-, 2-, i 3-składnikowych CHB1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi określić właściwości krzemianów na podstawie cech strukturalnych CHB1A_U02 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu systematyki i budowy krzemianów krystalicznych i amorficznych CHB1A_W08, CHB1A_W03 Presentation,
Activity during classes,
Examination,
Test,
Test results
M_W002 Student posiada wiedzę o znaczeniu krzemianów w przyrodzie i technologii CHB1A_W08, CHB1A_W03 Activity during classes,
Examination,
Test,
Presentation
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość znaczenia chemii krzemianów dla rozwoju przemysłu związanego z chemią budowlaną oraz rozumie wagę samodokształcania się i pracy zespołowej + + - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi posługiwać się i interpretować krzemianowe diagramy fazowe układów 1-, 2-, i 3-składnikowych + + - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi określić właściwości krzemianów na podstawie cech strukturalnych + + - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu systematyki i budowy krzemianów krystalicznych i amorficznych + + - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o znaczeniu krzemianów w przyrodzie i technologii + + - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 132 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
Chemia krystalicznych i amorficznych krzemianów, z uwględnieniem ich systemat i diagramów fazowych

1.Znaczenie krzemianów. Właściwości krzemu.
2. Krzemiany jako struktury jonowe.
3. Polimorfizm wśród krzemianów.
4.Izomorfizm.
5. Zasady systematyki krzemianów.Systematyka anionów krzemotlenowych.
6.Główne grupy krzemianów.
7.Wzory koordynacyjne anionów krzemotlenowych.
8.Wiązanie Si–O w krzemianach.
9.Monokrzemiany.
10.Mostek Si-O-Si. Oligokrzemiany.
11.Inokrzemiany (krzemiany łańcuchowe).
12.Fyllokrzemiany (krzemiany warstwowe).
13.Tektokrzemiany.
14.Glinokrzemiany.
15.Sens fizyczny diagramów (układów) fazowych, krzemianowe diagramy 2-składnikowe,3-składnikowe i wieloskładnikowe

Auditorium classes (15h):
Posługiwanie sie i inerpreatacja krzemianowych diagramów fazowych.

1.Polimorfizm.
2.Izomorfizm.
3.Wzory krzemianów
4.Jednoskładnikowe układy fazowe
5.Wprowadzenie do 2-skłanikowych diagramów fazowych. Reguła faz dla układów skondensowanych. Związki w układach 2-składnikowych. Trwałość względna i bezwzględna.
6. Diagram układu Al2O3-SiO2 Rozwiązywanie zadań.
7. Diagram układu MgO-SiO2. Rozwiązywanie zadań.
8.Wprowadzenie do układów 3-składnikowych.
9.Parametr temperatury. Trójkąty kompozycji.
10.Związki w układach 3-składnikowych.
11.Tory krystalizacji. Pojecie resorpcji i rekurencji.
12.Układ CaO-Al2O3-SiO2 – kreślenie i korzystanie z torów krystalizacji w układzie.
13.Rozwiązywanie zadań z układu CaO-Al2O3-SiO2,
14.Rozwiązywanie zadań z układu MgO-Al2O3-SiO2
15.Zaliczenie przedmiotu

Seminar classes (15h):
Rola krzemianów w technologiach chemii budow

1.Systematyka krzemianów
2.Wzory krzemianów
3.Obszary zastosowań krzemianów.
4.Znaczenie krzemianów w życiu człowieka
5.Znaczenie krzemianów w technologii
6.Wyznaczenie tematów prezentacji i sposobu jej przygotowania
7.Interpretacja i wykorzystanie krzemianowych, 1-składnikowych diagramów fazowych
8.Interpretacja i wykorzystanie krzemianowych, 2-składnikowych diagramów fazowych
9.Interpretacja i wykorzystanie krzemianowych, 3-składnikowych diagramów fazowych cz. I
10.Interpretacja i wykorzystanie krzemianowych, 3-składnikowych diagramów fazowych cz. II
11.Kolokwium sprawdzające
12.Prezentacje studentów z dyskusją cz. I
13.Prezentacje studentów z dyskusją cz. II
14.Prezentacje studentów z dyskusją cz. III
15.Zajęcia podsumowujące

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć seminaryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Średnia arytmetyczna z ocen z kolokwiów daje ocenę z ćwiczeń audytoryjnych ©.
Średnia arytmetyczna z oceny z kolokwium i oceny z prezentacji dają ocenę z zajęć seminaryjnych (S)
Ilość punktów przeliczona na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH daje ocenę z egzaminu (E).
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio E, S lub C jest średnią arytmentyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocene pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.
Ocena końcowa (OK) liczona jest ze wzoru OK=0.2S+0.2C+0.6E

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Opanowany materiał z podstaw chemii nieorganicznej i krystalochemii

Recommended literature and teaching resources:

. M. Handke “Krystalochemia krzemiannów”
2. A. Bolewski, A. Manecki, „Mineralogia Szczegółowa”, Wydawnictwo PAE Warszawa 1993
3. W.Eitel, “Silicate Science” vol.1. Silicate Structures, Academic Press 1964
4. E. Görlich, “Chemia Krzemianów”, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1957
5. D.T.Griffen, „Silicate Chemistry”, Oxford University Press 1992,
6. M. Handke, „Krystalochemia Krzemianów” Wyd. Nauk.-Dyd. AGH 2005,
7. M.Handke, „Spektroskopia wibracyjna krzemianów a charakter wiązania Si-O w krzemianach”,Wyd.AGH Kraków 1984.
8. W. Hinz, „Silikate”, VEB Verlag für Bauwesen Berlin 1963
9. W. Kurdowski, „Chemia Cementu”, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1991
10. F.Liebau, „Structural chemistry of silicates”, Springer-Verlag 1985.
11. L. Stoch „Minerały Ilaste”, Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1974,
12. A.F.Wells, „Strukturalna chemia nieorganiczna”, PWN 1993,

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach i seminariach