Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-502-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Sokołowska Jolanta (jolanta.sokolowska@p.lodz.pl)
Module summary

Podział użytkowy i chemiczny środków barwiących. Barwniki azowe i antrachinonowe. Barwniki bezpośrednie, kwasowe, zawiesinowe, fotochromowe i termochromowe. Pigmenty organiczne i nieorganiczne. Właściwości użytkowe barwników i pigmentów, sposób ich oceny. Pigmenty perłowe i tzw. funkcjonalne. Systemy oceny barwy. Wybielacze optyczne. Podstawowe struktury chemiczne. Rola i przeznaczenie. Środki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie. Absorbery UV. Pomiar barwy.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 1. wykonać syntezę wybranych związków barwnych; CHB1A_U02 Test results
M_U002 2. zbadać odporności użytkowe pigmentów, barwników i absorberów UV; CHB1A_U02 Test results
M_U003 3. organizować pracę własną i grupy. CHB1A_U03 Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 1. wymienić grupy użytkowe barwników; CHB1A_W03 Examination
M_W002 2. wyjaśnić różnicę między barwnikiem i pigmentem; CHB1A_W03 Examination
M_W003 3. wyjaśnić różnicę między pigmentami nieorganicznymi i organicznymi; CHB1A_W03 Examination
M_W004 4. wymienić rodzaje farb stosowanych w budownictwie; CHB1A_W03 Examination
M_W005 5. omówić zasadę działania pigmentów funkcjonalnych; CHB1A_W03 Examination
M_W006 6. wyjaśnić różnicę między rodzajami środków powierzchniowo-czynnych; CHB1A_W03 Examination
M_W007 7. wyjaśnić zasadę działania absorberów UV; CHB1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 1. wykonać syntezę wybranych związków barwnych; - - + - - - - - - - -
M_U002 2. zbadać odporności użytkowe pigmentów, barwników i absorberów UV; - - + - - - - - - - -
M_U003 3. organizować pracę własną i grupy. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 1. wymienić grupy użytkowe barwników; + - + - - - - - - - -
M_W002 2. wyjaśnić różnicę między barwnikiem i pigmentem; - - + - - - - - - - -
M_W003 3. wyjaśnić różnicę między pigmentami nieorganicznymi i organicznymi; - - + - - - - - - - -
M_W004 4. wymienić rodzaje farb stosowanych w budownictwie; - - + - - - - - - - -
M_W005 5. omówić zasadę działania pigmentów funkcjonalnych; - - + - - - - - - - -
M_W006 6. wyjaśnić różnicę między rodzajami środków powierzchniowo-czynnych; - - + - - - - - - - -
M_W007 7. wyjaśnić zasadę działania absorberów UV; - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 3 h
Inne 10 h
Module content
Lectures (30h):

Podział użytkowy i chemiczny środków barwiących. Barwniki azowe i antrachinonowe. Barwniki bezpośrednie, kwasowe, zawiesinowe, fotochromowe i termochromowe. Pigmenty organiczne i nieorganiczne. Biel cynkowa, biel tytanowa, żółcień kadmowa, żółcień chromowa, żółcień cynkowa, czerwień kadmowa, czerwień żelazowa, błękit paryski, ultramaryna, zieleń chromowa. Właściwości użytkowe barwników i pigmentów (odporność na działanie światła, odporność na działanie rozpuszczalników), sposób ich oceny. Pigmenty perłowe i tzw. funkcjonalne. Systemy oceny barwy. Wybielacze optyczne. Podstawowe struktury chemiczne: pochodne stilbenu, kumaryny, heterocykliczne środki optycznie rozjaśniające. Rola i przeznaczenie. Środki powierzchniowo czynne: anionowe kationowe, amfoteryczne i niejonowe. Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych w różnych gałęziach przemysłu. Absorbery UV.

Laboratory classes (30h):

1. Wykonanie syntezy barwnika.
2. Wykonanie syntezy pigmentu organicznego.
3. Sporządzenie wymalowania olejnego i folii PCV.
4. Synteza wybranego wybielacza optycznego, barwnika fluoryzującego lub termochromowego.
5. Wykonanie syntezy środka powierzchniowo czynnego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny.
Zaliczenie laboratorium na podstawie wykonanych preparatów, złożonych sprawozdań i kolokwiów cząstkowych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa składa się w 60% z oceny egzaminu i 40% oceny laboratorium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ostatnie laboratorium przeznaczone na odrobienie zaległości.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość chemii organicznej oraz ogólnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Stiepanow B. I.: Podstawy chemii i technologii barwników. WN-T 1980;
2. Przondo J.: Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej. Politechnika Radomska, Wydawnictwo, Radom, 2007;
3. Ogonowski J., Tomaszkiewicz-Potępa.:Związki powierzchniowo czynne. Politechnika Krakowska, Kraków 1999.
4. Zollinger H.: Color Chemistry. Wiley-VCH, Zurich, 1991.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje
1. Jolanta Kolińska, Aleksandra Grzelakowska, Jolanta Sokołowska, Novel 7-maleimido-2(1H)-quinolones as potential fluorescent sensors for the detection of sulfhydryl groups, Coloration Technology, 2018, 134, 148-155 (IF2018=1.168, 25 pkt. MNiSW).
2. Radosław Podsiadły, Jolanta Sokołowska, Jolanta Kolińska, Aleksandra Grzelakowska, Synthesis and photochemical reaction of benzo[a]quinoxalino[2,3-c]phenazine dyes, Coloration Technology, 2017, 133, 498-505 (IF2017=1.168, 25 pkt. MNiSW).
Patenty
1. J. Sokołowska, A. Grzelakowska, J. Kolińska, R. Strzelczyk, Ł. Piotrowski, Związki, pochodne 5H-benzo[a]fenoksazyno-5-onu oraz sposób ich wytwarzania, nr zgłoszenia P. 410408 (data udzielenia 04.10.2018).
2. J. Sokołowska, A. Grzelakowska, J. Kolińska, R. Strzelczyk, A. Maruszewska,
Ł. Piotrowski, Związki, pochodne 5H-benzo[a]fenoksazyno-5-onu oraz sposób ich wytwarzania, nr zgłoszenia P. 412193 (data udzielenia 25.06.2018).
3. J. Sokołowska, A. Grzelakowska, Sposób wytwarzania pochodnych
5H-benzo[a]fenoksazyno-5-onu, nr patentu 229159, nr zgłoszenia P. 410405 (data udzielenia 04.10.2017).

Additional information:

None