Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-504-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
dr hab. inż. Strzelec Krzysztof (krzysztof.strzelec@p.lodz.pl)
Module summary

Podstawowe rodzaje fizycznych oraz chemicznych modyfikacji polimerów. Problem odpadów z tworzyw sztucznych. Legislacja w dziedzinie recyklingu. Cykl życia oraz bilans ekologiczny materiałów polimerowych. Metody separacji i przygotowania materiałów polimerowych do recyklingu. Recykling opakowań, samochodów, sprzętu elektronicznego, gumy. Technologie przetwórstwa stosowane w recyklingu. Metody uszlachetniania recyklatów. Ekonomii procesu recyklingu. Redukcja ilości odpadów produkcyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie znaczenie ekonomii procesu recyklingu CHB1A_W09 Examination
Skills: he can
M_U001 Zna podstawowe metody separacji oraz przygotowania materiałów polimerowych do recyklingu. CHB1A_U03 Presentation
M_U002 Zna podstawowe metody zmniejszania ilości odpadów produkcyjnych. CHB1A_U09 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna podstawowe rodzaje fizycznych oraz chemicznych modyfikacji powierzchni polimerów. CHB1A_U08 Examination
M_W002 Zna problem odpadów z tworzyw sztucznych i rozumie jego skalę w Polsce i Europie. CHB1A_W09 Examination
M_W003 Zna podstawowe prawa, pojęcia oraz symbole z dziedziny recyklingu polimerów. CHB1A_W02 Examination
M_W004 Zna podstawy procesów recyklingu opakowań, samochodów, sprzętu elektronicznego oraz gumy. CHB1A_W09 Examination
M_W005 Zna technologie wytłaczania oraz wtryskiwania stosowane w recyklingu różnych polimerów. CHB1A_W04, CHB1A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie znaczenie ekonomii procesu recyklingu - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Zna podstawowe metody separacji oraz przygotowania materiałów polimerowych do recyklingu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Zna podstawowe metody zmniejszania ilości odpadów produkcyjnych. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje fizycznych oraz chemicznych modyfikacji powierzchni polimerów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna problem odpadów z tworzyw sztucznych i rozumie jego skalę w Polsce i Europie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe prawa, pojęcia oraz symbole z dziedziny recyklingu polimerów. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawy procesów recyklingu opakowań, samochodów, sprzętu elektronicznego oraz gumy. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna technologie wytłaczania oraz wtryskiwania stosowane w recyklingu różnych polimerów. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 51 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu modyfikacji polimerów oraz zagadnień związanych z aspektami społeczno-ekonomicznymi i technologicznymi recyklingu materiałów polimerowych.

Seminar classes (15h):

Seminarium rozszerzające zakres treści kształcenia prezentowanej w ramach wykładu o najnowsze rozwiązania z dziedziny modyfikacji i recyklingu materiałów polimerowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium wykładowe po zakończeniu semestru.
Indywidualne prezentacje seminaryjne.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa stanowi średnią z ocen kolokwium i seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład – nie dotyczy
Seminarium – dodatkowe terminy dla indywidualnych prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Nauka o materiałach, Chemia organiczna

Recommended literature and teaching resources:

Kozłowski M., Recykling tworzyw sztucznych w Europie, OW PWr, 2006
Florjańczyk Z., Penczek S., Chemia polimerów, Ofic.Wyd. Politechniki Warszawskiej, t.I-III, Warszawa, 1996.
Szlezyngier W, Tworzywa Sztuczne, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996-99, t.I-III.
Meister J., Polymer Modification: Principles, Techniques, and Applications, SPE, 2000.
Fettes E.M. Chemical reactions of polymers, Interscience Publishers, New York 1964.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Rybiński, P., Syrek, B., Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K., Żukowski, W., Bradło, D. Influence of Lignocellulose Fillers on Properties Natural Rubber Composites, Journal of Polymers and the Environment, 26 (6), (2018) 2489-2501. DOI: 10.1007/s10924-017-1144-9

Członka, S., Bertino, M.F., Strzelec, K. Rigid polyurethane foams reinforced with industrial potato protein, Polymer Testing, 68, (2018) 135-145. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.04.006

Szmechtyk, T., Sienkiewicz, N., Strzelec, K. Thermally induced self-healing epoxy/glass laminates with porous layers containing crystallized healing agent, Express Polymer Letters, 12 (7), (2018) 640-648.

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K. Influence of peroxide modifications on the properties of cereal straw and natural rubber composites, Cellulose, 25 (8), (2018) 4711-4728. DOI: 10.1007/s10570-018-1880-6

Członka, S., Bertino, M.F., Strzelec, K., Strąkowska, A., Masłowski, M. Rigid polyurethane foams reinforced with solid waste generated in leather industry, Polymer Testing, 69, (2018) 225-237. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.05.013

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K. Natural Rubber Composites Filled with Cereals Straw Modified with Acetic and Maleic Anhydride: Preparation and Properties, Journal of Polymers and the Environment, 26 (10), (2018) 4141-4157. DOI: 10.1007/s10924-018-1285-5

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strąkowska, A., Strzelec, K., Szynkowska, M.I. The use of rye, oat and triticale straw as fillers of natural rubber composites, Polymer Bulletin, 75 (10), (2018) 4607-4626. DOI: 10.1007/s00289-018-2289-y

Członka, S., Sienkiewicz, N., Strąkowska, A., Strzelec, K. Keratin feathers as a filler for rigid polyurethane foams on the basis of soybean oil polyol, Polymer Testing, 72, (2018) 32-45. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.09.032

Masłowski, M., Miedzianowska, J. Strzelec, K. Silanized cereal straw as a novel, functional filler of natural rubber biocomposites, Cellulose, 1-16 (2018).

Olejnik, A., Smejda-Krzewicka, A., Strzelec, K.
New elastomeric blends with increased resistance to flame, Polimery, 64(1), (2019), 41-47.

Additional information:

None