Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-505-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Smejda-Krzewicka Aleksandra (aleksandra.smejda-krzewicka@p.lodz.pl)
Module summary

Polimery i ich rodzaje, budowa, właściwości, obszary zastosowań. Składniki mieszanek polimerowych. Podstawowe metody wytwarzania i przetwarzania mieszanek polimerowych. Sieciowanie kauczuków. Podstawowe metody badania polimerów. Linie technologiczne do sporządzania, kształtowania i formowania mieszanek polimerowych (walcarki, mieszarki, wytłaczarko-mieszarki, kalandry, prasy, wtryskarki). Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wytwarzania materiałów polimerowych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Rozumie ekologiczne, ekonomiczne i prawne aspekty wytwarzania materiałów polimerowych. CHB1A_K06, CHB1A_K03, CHB1A_K04 Examination
Skills: he can
M_U001 Uzasadnia rodzaje składników mieszanki polimerowej, niezbędnej do wytworzenia wyrobu o oczekiwanych właściwościach. CHB1A_U10, CHB1A_U02, CHB1A_U01 Execution of exercises
M_U002 Uzasadnia podstawowe metody wytwarzania wyrobów polimerowych. CHB1A_U07, CHB1A_U02, CHB1A_U06 Execution of exercises
M_U003 Stosuje poprawną terminologię techniczną i technologiczną. CHB1A_U04 Execution of exercises
M_U004 Uzasadnia metody oceny właściwości materiałów polimerowych. CHB1A_U07, CHB1A_U11, CHB1A_U06 Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Opisuje i objaśnia budowę, właściwości oraz obszary stosowania polimerów i innych składników mieszanek polimerowych. CHB1A_W03 Examination
M_W002 Zna rodzaje składników mieszanki polimerowej, koniecznych do wytworzenia materiału polimerowego o określonym przeznaczeniu. CHB1A_W03, CHB1A_W05 Examination
M_W003 Zna podstawowe metody wytwarzania materiałów polimerowych. CHB1A_W02, CHB1A_W03 Examination
M_W004 Zna metody sieciowania i wulkanizacji kauczuków. CHB1A_W03 Examination
M_W005 Zna podstawowe metody badania mieszanek i wulkanizatów. CHB1A_W03 Examination
M_W006 Zna linie technologiczne do sporządzania, kształtowania i formowania mieszanek polimerowych. CHB1A_W03, CHB1A_W09 Examination
M_W007 Zna rodzaje i wytwarzanie polimerów wykorzystanych w budownictwie. CHB1A_W05 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Rozumie ekologiczne, ekonomiczne i prawne aspekty wytwarzania materiałów polimerowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Uzasadnia rodzaje składników mieszanki polimerowej, niezbędnej do wytworzenia wyrobu o oczekiwanych właściwościach. - - + - - - - - - - -
M_U002 Uzasadnia podstawowe metody wytwarzania wyrobów polimerowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Stosuje poprawną terminologię techniczną i technologiczną. - - + - - - - - - - -
M_U004 Uzasadnia metody oceny właściwości materiałów polimerowych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Opisuje i objaśnia budowę, właściwości oraz obszary stosowania polimerów i innych składników mieszanek polimerowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje składników mieszanki polimerowej, koniecznych do wytworzenia materiału polimerowego o określonym przeznaczeniu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe metody wytwarzania materiałów polimerowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody sieciowania i wulkanizacji kauczuków. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe metody badania mieszanek i wulkanizatów. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna linie technologiczne do sporządzania, kształtowania i formowania mieszanek polimerowych. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna rodzaje i wytwarzanie polimerów wykorzystanych w budownictwie. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 152 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 h
Preparation for classes 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (30h):
 1. Polimery i ich rodzaje, budowa, właściwości, obszary zastosowań.
 2. Składniki mieszanek polimerowych, ich rola i stosowanie w mieszankach.
 3. Podstawowe metody wytwarzania i przetwarzania mieszanek polimerowych.
 4. Sieciowanie i wulkanizacja oraz elementy sieci przestrzennej.
 5. Podstawowe metody badania mieszanek i wulkanizatów.
 6. Linie technologiczne do sporządzania, kształtowania i formowania mieszanek polimerowych (walcarki,mieszarki,kalandry,prasy,wytłaczarki,wtryskarki).
 7. Lateks kauczukowy i mieszanki lateksowe.
 8. Laminowanie i zastosowanie laminatów w budownictwie.
 9. Spienianie i zastosowanie materiałów spienionych oraz porowatych w budownictwie.
Laboratory classes (60h):
 1. Sporządzanie mieszanek kauczukowych za pomocą walcarek lub mieszarek i badanie wpływu rodzaju kauczuku, czynnika sieciującego lub napełniacza.
 2. Badanie podstawowych właściwości wulkanizatów.
 3. Oznaczanie gęstości usieciowania elastomeru.
 4. Wpływ podwyższonej i obniżonej temperatury na właściwości wytworzonych wulkanizatów.
 5. Odporność wulkanizatów na działanie rozpuszczalników.
 6. Ścieralność wulkanizatów wyznaczona za pomocą aparatu Schoppera-Schlobacha.
 7. Zastosowanie spektroskopii IR do identyfikacji polimerów.
 8. Utwardzanie żywic epoksydowych i badanie ich udarności.
 9. Adhezja wyrobów gumowych do innych materiałów.
 10. Pianki poliuretanowe i ocena ich właściwości.
 11. Wpływ napełniaczy na właściwości mechaniczne polimerobetonu epoksydowego.
Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Kolokwia pisemne lub ustne podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Raporty (sprawozdania) z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
3. Pisemny sprawdzian opanowania i rozumienia treści wykładu.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

1. Kolokwia pisemne i ustne podczas ćwiczeń laboratoryjnych (do 10% oceny końcowej).
2. Ocena raportów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (do 10% oceny końcowej).
3. Pisemna weryfikacja stopnia opanowania i rozumienia materiału wykładowego (minimum 80% oceny końcowej).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład – nie dotyczy.
Laboratorium – dodatkowe terminy dla poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej oraz rysunku technicznego.

Recommended literature and teaching resources:

1. White J. R., De S. K. (red.): Poradnik technologa gumy, Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL, Piastów 2003 (tłum. z ang.).
2. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.): Chemia polimerów, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, tom I-III.
3. Wilczyński K.: Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych, OWPW, Warszawa 2011.
4. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Edukacyjne, Warszawa 1993.
5. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
6. Jurkowski B., Jurkowska B.: Sporządzanie kompozycji polimerowych. Elementy teorii i praktyki, WNT, Warszawa 1995.
7. Rabek J.: Współczesna wiedza i polimerach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
8. Rabek J.: Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
9. Czasopisma: Polimery, Elastomery, Kautschuk Gummi Kunststoffe, Polymer.
10. Prospekty producentów i dostawców maszyn i urządzeń.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Smejda-Krzewicka A., Olejnik A., Strzelec K. : The role of iron(III) oxide in chloroprene and butadiene rubber blends, cross-linking, structure, thermal and mechanical characteristics, Iranian Polymer Journal 2018; DOI: 10.1007/s13726-019-00701-x.
2. Olejnik A., Smejda-Krzewicka A., Strzelec K.: New elastomeric blends with increased resistance to flame, Polimery 2019, 64, 43-49.
3. Olejnik A., Smejda-Krzewicka A., Strzelec K., Szynkowska M.: Curing and properties of chloroprene and butadiene rubber (CR/BR) blends cross-linked with copper(I) oxide or copper(II) oxide, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2018; DOI: 10.1080/1023666X.2018.1514696.
4. Krzemińska S., Smejda-Krzewicka A., Leniart A.: Use of carbon and aluminosilicate nanofillers in XNBR composites designed for protective materials against oils, Polish Journal of Chemical Technology 2018, 20(2), 15-23.
5. Dmowska-Jasek P., Rzymski W. M., Smejda-Krzewicka A.: Crosslinking process and properties of unconventional blends of chloroprene rubber and partially hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber,
Polimery 2016, 61, 189-194.

Additional information:

None