Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-508-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Module summary

Ukształtowanie umiejętności korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej, zasad korzystania z literatury naukowej, bibliografii ząłacznikowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej CHB1A_U01 Participation in a discussion,
Case study
M_U002 Potrafi tworzyć bibliografię załącznikową CHB1A_U01 Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna zasady korzystania z literatury naukowej zgodnie z jej statusem prawno-autorskim CHB1A_W10 Presentation
M_W002 Zna normy regulujące budowę opisu bibliograficznego oraz popularne style cytowania wybranych wydawców CHB1A_W10 Scientific paper
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć bibliografię załącznikową - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna zasady korzystania z literatury naukowej zgodnie z jej statusem prawno-autorskim - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna normy regulujące budowę opisu bibliograficznego oraz popularne style cytowania wybranych wydawców - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 2 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Examination or Final test 1 h
Inne 3 h
Module content
Seminar classes (15h):

1. Ukształtowanie umiejętności korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej (deep web).
2. Poznanie licencjonowanych oraz otwartych (open access) zasobów wiedzy.
3. Poznanie mechanizmów wyszukiwania w polskich i zagranicznych katalogach, bazach danych, serwisach czasopism i książek pełnotekstowych, budowania strategii wyszukiwawczej oraz selekcji informacji.
4. Poznanie zasad korzystania z literatury naukowej zgodnie z jej statusem prawno-autorskim (elementy prawa autorskiego, wolne licencje).
6. Poznanie zasad tworzenia bibliografii załącznikowej, norm regulujących budowę opisu bibliograficznego, popularnych stylów cytowania wybranych wydawców literatury naukowej.
7. Założenie konta w wybranym menedżerze zarządzania bibliografią załącznikową i utworzenie własnej bazy publikacji naukowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć polegające na wyborze właściwego źródła i wyszukaniu publikacji na wskazany temat.
2. Przygotowanie własnej bazy zawierającej światową literaturę naukową na wybrany temat z wykorzystaniem menedżera do zarządzania bibliografią załącznikową.

Participation rules in classes:
  • Seminar classes:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

100% zaliczenie ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

ustalane indywidualnie

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne: Biegła obsługa komputera, znajomość terminologii dziedzinowej w języku angielskim

Recommended literature and teaching resources:

1. PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja — Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.
2. Podstawowe zasady opracowania przypisów. W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online]. [Dostęp 15.02.2019]. Dostępny w:
http://bg.p.lodz.pl/bibliografia-zalacznikowa#podstawowe-zasady-opracowania-przypisow.
3. Redagowanie pracy dyplomowej. W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online]. [Dostęp 15.02.2019]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/redagowanie-pracy-dyplomowej.
4. Serwisy i bazy danych. W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online]. [Dostęp 15.02.2019]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/index.php/wykaz-zrodel.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Brak

Additional information:

Brak