Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-511-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Dybała-Defratyka Agnieszka (agnieszka.dybala-defratyka@p.lodz.pl)
Module summary

Definicja własności intelektualnej i prawa ją chroniące
Ustawodawstwo polskie a dyrektywy unijne i porozumienia międzynarodowe
Prawo autorskie i prawa pokrewne (przedmiot ochrony, podmioty prawa autorskiego, prawa osobiste i majątkowe, dozwolone użytkowanie osobiste)
Prawo autorskie na uczelni
Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich
Cyberrewolucja XX i XXI wieku a prawa autorskie
Współczesna technika a piractwo
Idea wolnej kultury
Elementy prawa własności przemysłowej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Po zakończeniu kursu student: - rozumie istotę prawną działań inżynierksich w ramach której powstaje nowa wiedza podlegająca ochronie CHB1A_K05 Test
Skills: he can
M_U001 Po zakończeniu kursu student potrafi wskazać na istotne kwestie wynikające z pracy twórczej. CHB1A_U09 Test
M_U002 Po zakończeniu kursu student potrafi uwzględnić w zadaniach projektowych aspekty prawne wynikające z powstałej twórczości i należnej jej ochrony. CHB1A_U09 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Po zakończeniu kursu student: - posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej - rozróżnia prawa osobiste od majątkowych - ilustruje przykładami funkcjonowanie prawa autorskiego na uczelni wyższej - potrafi rozróżnić działania legalne od nielegalnych w sieci internetowej CHB1A_W10 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Po zakończeniu kursu student: - rozumie istotę prawną działań inżynierksich w ramach której powstaje nowa wiedza podlegająca ochronie + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Po zakończeniu kursu student potrafi wskazać na istotne kwestie wynikające z pracy twórczej. + - - - - - - - - - -
M_U002 Po zakończeniu kursu student potrafi uwzględnić w zadaniach projektowych aspekty prawne wynikające z powstałej twórczości i należnej jej ochrony. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Po zakończeniu kursu student: - posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej - rozróżnia prawa osobiste od majątkowych - ilustruje przykładami funkcjonowanie prawa autorskiego na uczelni wyższej - potrafi rozróżnić działania legalne od nielegalnych w sieci internetowej + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 3 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):
-
Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

końcowe kolokwium z materiału wykładowego, 3 terminy

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

zaliczenie można uzyskać wykazując sie znajomością materiału w 60% (ocena 3).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

udostępnianie materiałow wykładowych na stronie internetowej

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowe wiadomości z prawa, ekonomii i sposobów upowszechniania wiedzy oraz innych wytworów myśli twórczej

Recommended literature and teaching resources:

Obowiązujące akty prawne
Prawa autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o 2008 (wprowadzenie Janusz Barta i Ryszard Markiewicz), wydanie 4
czasopisma i publikatory poświęcone tematyce przedmiotu, np.
www.wlasnosc-intelektualna.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

None