Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-601-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Klugmann-Radziemska Ewa (ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl)
Module summary

Definicja i struktura techniki ekologicznej oceny cyklu życia (LCA)
Cel i zakres ekologicznej oceny cyklu życia
Międzynarodowe standardy ochrony środowiska
Ocena cyklu życia
Analiza zbioru wejść i wyjść. Ocena wpływu cyklu życia. Interpretacja cyklu życia
Systemy oceny wpływu na środowisko naturalne Interpretacja wyników LCA Koszty cyklu życia – LCC Modele kosztów cyklu życia LCC
Aplikacje LCA i LCC
Samodzielnie przeprowadzona analiza dla wybranego przypadku

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności CHB1A_K03 Execution of a project
Skills: he can
M_U001 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie CHB1A_U01 Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 student ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu CHB1A_W08, CHB1A_W03, CHB1A_W09, CHB1A_W05 Examination
M_W002 ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska, elektroniki i elektrotechniki,; ma podstawową wiedze w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiarowe CHB1A_W08
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 student ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska, elektroniki i elektrotechniki,; ma podstawową wiedze w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiarowe - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 5 h
Inne 3 h
Module content
Lectures (15h):

Definicja i struktura techniki ekologicznej oceny cyklu życia (LCA) Cel i zakres ekologicznej oceny cyklu życia Międzynarodowe standardy ochrony środowiska Ocena cyklu życia – normy grupy ISO 14040
Zasady i struktura LCA. Analiza zbioru wejść i wyjść. Ocena wpływu cyklu życia. Interpretacja cyklu życia
Systemy oceny wpływu na środowisko naturalne Interpretacja wyników LCA Koszty cyklu życia – LCC
Modele kosztów cyklu życia LCC Aplikacje LCA i LCC

Laboratory classes (15h):

Samodzielnie przeprowadzona analiza dla wybranego przypadku.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwia w trakcie semestru
Zaliczenie projektu

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Egzamin pisemny 50%
Ćwiczenia praktyczne 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

samodzielna praca studenta
konsultacje

Prerequisites and additional requirements:

nie ma

Recommended literature and teaching resources:

1.Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nowa techniką zarządzania środowiskowego – praca zbiorowa pod red. Joanny Kulczyckiej. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2001
2.Jan Górzyński Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, WNT 2007
3.Adamczyk W.: Ekologia wyrobów. PWE, Warszawa 2004
4.Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk – Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), PWN 2007
5.Władysław Strykowski [et al.], Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) wyrobów drzewnych, Poznań, Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

EWA KLUGMANN-RADZIEMSKA, THE ENVIRONMENTAL BENEFITS OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS, Environmental and Social Issues Related to Renewable Energy, 2019, p. 1-28
EWA KLUGMANN-RADZIEMSKA, Analiza Cyklu Życia (LCA) jako narzędzie oceny wpływu wyrobów i procesów na środowisko naturalne, I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Gdańsk 18-20.03. 2016
EWA KLUGMANN-RADZIEMSKA, PIOTR OSTROWSKI, Analiza cyklu życia modułu słonecznego i jego wpływ na środowisko, Ekologia i Technika (Ecology and Technology) 2007, Vol. 15, nr 3, p.95-97

Additional information:

None