Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-603-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Ślepski Paweł (pawsleps@pg.edu.pl)
Module summary

Analiza uszkodzeń korozyjnych wywołanych różnorodnymi procesami korozyjnymi (korozją ogólna, galwaniczną, stężeniową, wżerową, szczelinową, międzykrystaliczną, pękaniem korozyjnym, itd.). Ogólna charakterystyka poszczególnych zjawisk korozyjnych. Przegląd najczęstszych lokalizacji uszkodzeń korozyjnych w instalacjach przemysłowych. Metody analizy uszkodzeń. Elementy profilaktyki. Zapoznanie się z bazami danych dotyczących zniszczeń korozyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w celu zrealizowania zadania CHB1A_K01 Involvement in teamwork
M_K002 Student potrafi uzasadnić wagę problemu związanego z procesami korozyjnymi CHB1A_K06 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi wykonać raport zawierający wyniki analiz korozyjnych i ich dyskusję CHB1A_W08 Project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozpoznaje typowe obrazy zniszczeń korozyjnych oraz identyfikuje typ procesu i czynniki odpowiedzialne za zniszczenie CHB1A_K01, CHB1A_U07, CHB1A_W08, CHB1A_U01 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w celu zrealizowania zadania - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi uzasadnić wagę problemu związanego z procesami korozyjnymi + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać raport zawierający wyniki analiz korozyjnych i ich dyskusję - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozpoznaje typowe obrazy zniszczeń korozyjnych oraz identyfikuje typ procesu i czynniki odpowiedzialne za zniszczenie + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Examination or Final test 1 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Podstawy procesów korozyjnych

  Przedstawienie zjawiska korozji, procesy składowe, potencjał korozyjny, prąd korozyjny, polaryzacja

 2. Wpływ wybranych czynników na korozję metali

  Omówienie wpływu czynników zewnętrznych (pH, prędkość przepływu, temperatura, obecność soli,…) oraz wewnętrznych (skład, struktura, obróbka cieplna,…) na proces korozji metali

 3. Wpływ środowiska na korozję metali

  Omówienie czynników, mających wpływ na szybkość i obraz procesów korozyjnych elementów metalowych korodujących w różnych środowiskach (korozja atmosferyczna, w glebie, wodach,…)

 4. Rodzaje zaatakowań korozyjnych

  Analiza obrazu zniszczeń wywołanych różnymi rodzajami korozji (międzykrystaliczna, galwaniczna, wżerowa,..)

 5. Przykłady analiz uszkodzeń korozyjnych

  Przedstawienie przykładowych analiz korozyjnych zrealizowanych przez jednostkę

Laboratory classes (30h):
 1. Analiza korozyjna środowiska

  Wykonanie odwiertów w celu pobrania próbek z różnych głębokości; analiz korozyjna gruntu w oparciu o normy

 2. Analiza uszkodzenia elementów wykonanych ze stali ocynkowanej

  Analiza normowa powłok cynkowych

 3. Analiza uszkodzeń połączeń spawanych

  Analiza uszkodzeń różnych połączeń spawanych

 4. Analiza przyspieszonej degradacji elementów stalowych i mosiężnych w instalacji destylacji atmosferycznej ropy naftowej

  Analiza mikroskopowa, analiza składu materiału, badanie wpływu temperatury na szybkość procesu korozyjnego, analiza produktów korozji

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie części laboratoryjnej odbywa się poprzez przygotowanie raportów z realizowanych prac. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa składa się z 70% ocena z części pisemnej (egzamin) 30% ocena z raportów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć w innej grupie

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw elektrochemii

Recommended literature and teaching resources:

1. Practical Engineering Failure Analysis, H.M. Tawancy, A. Ul-Hamid, N.M. Abbas, Marcel Dekker, New York 2004
2. Fundamentals of Metallic Corrosion, P.A. Schweitzer, CRC Press, New York 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

L.Gawel, L.Nieuzyl, G.Nawrat, K.Darowicki, P.Slepski, Journal of Alloys and Compounds, 722 (2017) 406-413
J.Ryl, J.Wysocka, P.Slepski, K.Darowicki, Electrochimica Acta 203 (2016) 388-395
J.Orlikowski, A.Zielinski, K. Darowicki, S.Krakowiak, K.Zakowski, P.Slepski, A. Jazdzewska, M.Gruszka, J.Banas, Case Studies in Construction Materials 4 J(2016) 108-115

Additional information:

None