Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-604-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. Orlikowski Juliusz (juliuszo@pg.edu.pl)
Module summary

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw podstawowych metod oceny zagrożenia korozyjnego konstrukcji. Zajęcia obejmują przedstawienie technik nieniszczących (NDT) w ocenie stanu konstrukcji podlegających degradacji oraz metod monitorowania korozji w kategorii określania szybkości korozji.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Wykonywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych CHB1A_U02 Report
M_U002 Umiejętności praktyczne związane z uczestniczeniem w ćwiczeniach laboratoryjnych CHB1A_U06 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Wiedza dotycząca podstaw metod NDT oraz technik monitorowania korozji CHB1A_W08 Examination
M_W002 Opanowanie wiedzy dot. zajęć laboratoryjnych CHB1A_W08 Completion of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Wykonywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności praktyczne związane z uczestniczeniem w ćwiczeniach laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza dotycząca podstaw metod NDT oraz technik monitorowania korozji + - + - - - - - - - -
M_W002 Opanowanie wiedzy dot. zajęć laboratoryjnych - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 7 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Metody Nieniszczące – NDT

  Przekazane zostaną podstawowe informacje na temat następujących technik pomiarowych:
  Defektoskopia ultradźwiękowa, Prądy Wirowe, Emisja Akustyczna, Termowizja, Metoda Penetracyjna. Metoda Magnetyczno – Proszkowa, Metoda Radiograficzna

 2. Monitorowanie Korozji

  Przekazane zostaną podstawowe informacje na temat monitorowania korozji:
  czujniki korozyjne i ich charakterystyka; czujniki elektrochemiczne i rezystancyjne, kupony korozyjne i śluzy korozyjne. Archiwizacja danych. Konserwacja i inspekcja systemów monitorowania.

Laboratory classes (15h):
 1. Zajęcia laboratoryjne z dziedziny NDT

  Zakres ćwiczeń laboratoryjnych z dziedziny NDT:
  1. Defektoskopia ultradźwiękowa
  2. Ocena wizualna
  3. Metoda Penetracyjna

 2. Zajęcia laboratoryjne z dziedziny Monitorowania Korozji

  Zakres ćwiczeń laboratoryjnych z dziedziny monitorowania korozji :
  1. Korozymetria Kuponowa
  2. Korozymetria Rezystometryczna
  3. Metoda Polaryzacji Liniowej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie sprawdzianów przed zajęciami laboratoryjnymi, oddanie i zatwierdzenie wszystkich sprawozdań

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

średnia arytmetyczna z zajść laboratoryjnych oraz wykładowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy elektrochemii oraz podstawy elektrotechniki

Recommended literature and teaching resources:

G. Wranglen – podstawy korozji i ochrony metali. WNT, Warszawa 1975
H.H. Uhlig – Ochrona przed korozją, WNT, Warszawa 1976

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. J. Orlikowski, K. Darowicki, A. Jazdzewska, M. Jarzynka, The protection and monitoring of a distribution piping network for potable water supply, Anti-Corrosion Methods and Materials, 62 (2015) 400-406
2. K. Żakowski, K. Darowicki, J. Orlikowski, A. Jażdżewska, S. Krakowiak, M. Gruszka, J. Banas, Electrolytic corrosion of water pipeline system in the remote distance from stray currents– case study. Case Studies of Construction Materials 4 (2016) 116-124)
3. A. Jażdżewska, K. Darowicki, J. Orlikowski, S. Krakowiak, K. Żakowski, M. Gruszka, J. Banas, Critical analysis of laboratory measurements and monitoring system of water-pipe network corrosion-case study. Case Studies of Construction Materials, 4 (2016) 102-107
4. J. Orlikowski, A. Zieliński, K. Darowicki, S. Krakowiak, K. Żakowski, P. Ślepski, A. Jażdżewska, M. Gruszka, J. Banas, Research on causes of corrosion in the municipal water supply system. Case Studies of Construction Materials, 4 (2016) 108-115

Additional information:

Brak