Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-606-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Tobiszewski Marek (martobis@pg.edu.pl)
Module summary

Rola analityki i terminologia Problemy analityki śladów Zanieczyszczenia priorytetowe Sieci monitoringowe. Telemonitoring Analityka specjacyjna Biomonitoring Zielona chemia analityczna. Mikroekstrakcja w układzie ciecz-ciecz Jakość powietrza wewnętrznego Próbniki pasywne Walidacja procedur analitycznych Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej Analityka radonu. Analityka azbestu Metabolomika i Proteomika

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Potrafi dokonać syntezy informacji ze źródeł naukowych CHB1A_K03 Execution of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dokonać syntezy informacji i przedstawić ją innym CHB1A_U01 Presentation
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z uzyskanych przez siebie danych pomiarowych CHB1A_U09 Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę z zakresu moitoringu i analityki zanieczyszczeń środowiska CHB1A_W08 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Potrafi dokonać syntezy informacji ze źródeł naukowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać syntezy informacji i przedstawić ją innym - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z uzyskanych przez siebie danych pomiarowych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę z zakresu moitoringu i analityki zanieczyszczeń środowiska + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 170 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 25 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 h
Realization of independently performed tasks 50 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

Uczestnictwo w wykładzie

Laboratory classes (30h):

przygotowanie się do zajęć i wykonanie 10 3-godzinnych ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowanie sprawozdania z zajęć

Seminar classes (15h):

Przedstawienie informacji z artykułu naukowego podczas krótkiej prezentacji multimedialnej

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – zaliczenie egzaminu
Seminarium – zaliczenie na podstawie dwóch prezentacji multimedialnych oraz aktywności na zajęciach
Laboratorium – zaliczenie kartkówek wejściowych oraz sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Dopuszczenie do egzaminu – zaliczenie seminarium i laboratorium

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z poszczególnych modułów przedmiotu
= 0,5*ocena z egzaminu + 0,3 * ocena za laboratorium + 0,2 ocena za seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z zaleceniami osób odpowiedzialnych za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony przedmiot “chemia analityczna”

Recommended literature and teaching resources:

Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika, skrypt PG, Gdańsk 1992
Secondary effects and pollutants of the environment, J. Namieśnik, T. Górecki, W. Wardencki, B. Zygmunt, L. Torres, skrypt PG, Gdańsk 1993
Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, PWN, Warszawa 1995
Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika i Z. Jamrógiewicza, PWN, Warszawa 1998
Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, WNT, Warszawa 2000
Pestycydy, występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, praca zbiorowa pod red. M. Biziuka, WNT, Warszawa 2001
Kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarów analitycznych, praca zbiorowa pod red. P. Konieczki i J. Namieśnika, WNT, Warszawa 2007
Zarys ekotoksykologii, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika i J. Jaśkowskiego, EKO-Pharma, Gdańsk 1995

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Aktualna lista:
https://scholar.google.pl/citations?user=ijzz-zcAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Additional information:

-