Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-607-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Cieślik Bartłomiej (bartlomiej.cieslik@pg.edu.pl)
Module summary

W ramach wykładów z Nowoczesnych Technik Analitycznych, prowadzonego dla kierunku Chemia Budowlana poruszane są zagadnienia związane z nowoczesnymi metodami analizy ilościowej oraz jakościowej. Omawiane w ramach zajęć techniki i metody analityczne mogą być zaimplementowane do kontroli jakości materiałów budowlanych i innych produktów wykorzystywanych w budownictwie, potocznie zwanych chemią budowlaną.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Studenci uczą się jak istotny jest wybór odpowiedniej techniki analitycznej w kontekście ochrony środowiska, a także jaki wpływ na środowisko ma odpowiednie planowanie całych procedur analitycznych. CHB1A_K06 Completion of laboratory classes
Skills: he can
M_U001 Studenci uczą się planować prace laboratoryjne oraz szacować czas potrzebny na wykonanie konkretnych rodzajów analiz. Uczą się również opracowywać wyniki przeprowadzonych badań i prezentować je w poprawny sposób. Stosują również wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy CHB1A_U07, CHB1A_U10, CHB1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student w ramach zajęć wykładowych uczy się w jaki sposób wykorzystywać wiedze inżynierską oraz jaki wpływ ich działania mogą mieć na środowisko. Zdobywają również wiedzę z zakresu zjawisk fizykochemiczne wykorzystywane są podczas prowadzenia pomiarów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik analitycznych. CHB1A_U07, CHB1A_W03, CHB1A_K06, CHB1A_U10, CHB1A_U02 Examination
M_W002 Studenci uczą się w jaki sposób wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu fizykochemii pomiarów analitycznych w praktyce. CHB1A_W03 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Studenci uczą się jak istotny jest wybór odpowiedniej techniki analitycznej w kontekście ochrony środowiska, a także jaki wpływ na środowisko ma odpowiednie planowanie całych procedur analitycznych. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Studenci uczą się planować prace laboratoryjne oraz szacować czas potrzebny na wykonanie konkretnych rodzajów analiz. Uczą się również opracowywać wyniki przeprowadzonych badań i prezentować je w poprawny sposób. Stosują również wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student w ramach zajęć wykładowych uczy się w jaki sposób wykorzystywać wiedze inżynierską oraz jaki wpływ ich działania mogą mieć na środowisko. Zdobywają również wiedzę z zakresu zjawisk fizykochemiczne wykorzystywane są podczas prowadzenia pomiarów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik analitycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Studenci uczą się w jaki sposób wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu fizykochemii pomiarów analitycznych w praktyce. - - - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 108 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 15 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Module content
Lectures (15h):

W ramach wykładów studenci zostaną zapoznani z szeregiem nowoczesnych technik analitycznych oraz technik przygotowania próbek. Szczególną uwagę zwraca się na techniki mogące znaleźć bezpośrednie zastosowanie do badania jakości materiałów budowlanych czy szeroko rozumianej chemii budowlanej. W ramach wykładów dokładnie przedstawione zostaną: Techniki elektrochemiczne, techniki spektroskopowe, techniki chromatograficzne oraz inne nowoczesne techniki umożliwiające badanie jakości materiałów (np. Elektroniczny nos)

Laboratory classes (30h):

Zajęcia laboratoryjne odbywają się w blokach połączonych z zajęciami seminaryjnymi. W ramach zajęć laboratoryjnych studenci uczą się obsługi aparatury, której działanie omawiane jest w ramach wykładów. Studenci sami rozwiązują problemy związane z oznaczaniem różnego rodzaju parametrów w dostarczonych przez prowadzących próbkach. Studenci uczą się prowadzić poprawną analizę z wykorzystaniem takiej aparatury jak: Elektrody jonoselektywne, atomowe spektrometry absorpcyjne/emisyjne, chromatografy cieczowe/gazowe/jonowe oraz innej, zaawansowanej aparatury analitycznej.

Seminar classes (15h):
 1. Zajęcia seminaryjne odbywają się w blokach połączonych z zajęciami laboratoryjnymi. W ramach zajęć seminaryjnych studenci opracowują wyniki otrzymane w podczas zajęć laboratoryjnych.

 2. Prowadzone jest dyskusja dotycząca możliwości popełnienia błędów podczas analizy oraz omawiane są metody ich korekty. Zwraca się szczególną uwagę na procedury optymalizacji procesu analitycznego oraz poprawność przedstawiania wyników przeprowadzonych badań.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Program studiów obejmuje zajęcia z NTA w wymiarze:
– 15 godzin – wykładów,
(Wykłady prowadzone przez rożnych prowadzących)
– 30 godzin laboratoriów,
– 15 godzin – seminarium.
(Seminarium połączone z laboratorium 3h x 15 zajęć)
Przedmiot może być zaliczony po osiągnięciu wszystkich efektów kształcenia przewidzianych przewodnikiem dydaktycznym (sylabusem).
Na ocenę końcową składają się następujące elementy:
1. obecność na zajęciach,
Obecność na każdych zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na zajęciach, student jest zobowiązany zaliczyć ją na następnych konsultacjach. Zaliczenie nieobecności następuje w formie pisemnej albo odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zakresu materiału omawianego na zajęciach, na których student był nieobecny. Każda niezaliczona w terminie nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5. Spóźnienie na zajęcia dłuższe niż 15 minut od momentu rozpoczęcia zajęć jest traktowane jak nieobecność na zajęciach.

2. pozytywna ocena z ćwiczeń laboratoryjnych/seminaryjnych,
W trakcie trwania semestru jest przewidzianych 15 ćwiczeń laboratoryjnych/seminaryjnych, każde obowiązkowe.
Warunki zaliczenia danego ćwiczenia są zależne od prowadzącego to ćwiczenie.
Należy dokładnie ustalać warunki zaliczenia z każdym prowadzącym.
Należy zaliczyć każde ćwiczenie laboratoryjne na ocenę pozytywną.

3. pozytywna ocena z egzaminu końcowego.
Egzamin odbywa się w formie pisemnej – pytania zamknięte i otwarte.
Pozytywną ocenę z egzaminu otrzymuje student, jeżeli otrzyma 50 % punktów.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich bloków zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Egzamin odbywa się w formie pisemnej – pytania zamknięte i otwarte.
Pozytywną ocenę z egzaminu otrzymuje student, jeżeli otrzyma 50 % punktów.
50-60 % - 3,0
60-70 % - 3,5
70-80 % - 4,0
80-90 % - 4,5
90-100 %- 5,0
Nie ma możliwości obniżenia progu punktowego.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z zajęć laboratoryjnych oraz seminaryjnych gdzie wagą jest liczba godzin prowadzonych zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie przewiduje się odrobienia laboratoriów w dodatkowym terminie. Odrabianie zaległych zajęć możliwe wyłącznie na zgodą prowadzącego dany blok laboratoryjno-seminaryjny. Zaległe wykłady mogą być udostępniane nieobecnym studentom po okazaniu odpowiedniego zwolnienia (lekarskie, okolicznościowe).

Prerequisites and additional requirements:

Studenci zobowiązani są na bieżąco przygotowywać się na zajęcia seminaryjne oraz laboratoryjne. Materiały obowiązujące na poszczególnych blokach dostępne są u prowadzących dane ćwiczenia. Student zobowiązany jest skontaktować się z prowadzących dane ćwiczenie laboratoryjne minimum na 3 dni przed jego rozpoczęciem.

Recommended literature and teaching resources:

Materiały dodatkowe dostarczane są przez prowadzących dane bloki tematyczne, zarówno wykładowi jak i laboratoryjno semineryjne.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Lista podstawowa:

1 Nowoczesne Techniki Analityczne, Red. Maciej Jarosz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2006

2 Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych, Red. Maria Siarkiewicz Wyd. Naukowo-Techniczne, 2007

3 Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory, A Practical Approach, Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik, Wyd.CRC Press, 2018

4 R. Bunsen i G. Kirchhoff, Chemical Heritage Foundation, 2014.

5 Agilent Technologies, „Analytical Methods for Graphite Tube Atomizers”.

Lista uzupełniająca:

1 B. Gworek i J. Rateńska, „MERCURY MIGRATION IN PATTERN AIR – SOIL – PLANT,” Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 41, pp. 614 – 624, 2009.

2 W. Rafaj, I. Bertok, J. Cofala i W. Schöpp, „Scenarios of global mercury emissions from anthropogenic sources,” Atmospheric Environment, nr 79, pp. 472-479, 2013.

3 Y. Hu i H. Cheng, „Control of mercury emissions from stationary coal combustion sources in China: Current status and recommendations,” Environmental Pollution, nr IN PRESS, pp. 1-13, 2016.

4 J. Domagalski, M. S. Majewski, C. N. Alpers, C. S. Eckley i C. A. Eagles-Smith, „Comparison of mercury mass loading in streams to atmospheric deposition in watersheds ofWestern North America: Evidence for non-atmospheric mercury sources,” Science of the Total Environment, nr 568, pp. 638-650, 2016.

5 R. C. Cordeiro, B. Turcq, M. G. Ribeiro, L. D. Lacerda, J. Capitaneo, A. Oliveira da Silva, A. Sifeddine i P. M. Turcq, „Forest fire indicators and mercury deposition in an intense land use change region in the Brazilian Amazon (Alta Floresta, MT),” The Science of the Total Environment, nr 293, pp. 247-256, 2002.

6 P. Burmistrz, K. Kogut, M. Marczak i J. Zwoździak, „Lignites and subbituminous coals combustion in Polish power plants as a source of anthropogenic mercury emission,” Fuel Processing Technology, nr 152, pp. 250-258, 2016.

7 D. Saha, S. Chakravarty, D. Shome, M. R. Basariya, A. Kumari, A. K. Kundu, D. Chatterjee, J. Adhikari i D. Chatterjee, „Distribution and affinity of trace elements in Samaleswari coal, Eastern India,” Fuel, nr 181, pp. 376-388, 2016.

8 X. Qin, F. Wang, C. Deng, F. Wang i G. Yu, „Seasonal variation of atmospheric particulate mercury over the East China Sea, an outflow region of anthropogenic pollutants to the open Pacific Ocean,” Atmospheric Pollution Research, nr 7, pp. 876-883, 2016.

9 Y. Pan, S. Tian, X. Li, Y. Sun, Y. Li, G. R. Wentworth i Y. Wang, „Trace elements in particulate matter from metropolitan regions of Northern China: Sources, concentrations and size distributions,” Science of the Total Environment, nr 537, pp. 9-22, 2015.

10 A. De Lucas, L. Rodriguez, J. Villasenor i F. J. Fernandez, „Influence of industrial discharges on the performance and population of a biological nutrient removal process,” Biochemical Engineering Journal, nr 34, pp. 51-61, 2007.

Additional information:

brak