Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-608-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Darowicki Kazimierz (kazdarow@pg.edu.pl)
Module summary

Wykład Termodynamika korozyjna: ogniwa korozyjne, diagramy potencjał/pH. Termodynamiczna trwałość wody i roztworów wodnych. Kinetyka procesów korozyjnych: diagramy potencjał/prąd, kontrola procesów korozyjnych. Typy korozji.
Ćwiczenia laboratoryjne. Wprowadzenie i zasady bezpieczeństwa w laboratorium. Ogniwo temperaturowe, ogniwo zróżnicowanego natlenienia. Korozja szczelinowa. Korozja międzykrystaliczna. Korozja selektywna mosiądzu. Korozja wżerowa stali. Korozyjność wody

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills: he can
M_U001 Wiedza teoretyczna z zakresu podstaw procesów korozyjnych CHB1A_U04 Test
M_U002 Posiadanie wiedzy praktycznej z dziedziny procesów korozyjnych CHB1A_U02 Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Informację niezbędne umożliwiające zdanie egzaminu CHB1A_W07 Examination
M_W002 Uzyskanie kompetencji umożliwiających, wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych CHB1A_W08 Report
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Skills
M_U001 Wiedza teoretyczna z zakresu podstaw procesów korozyjnych - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiadanie wiedzy praktycznej z dziedziny procesów korozyjnych - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Informację niezbędne umożliwiające zdanie egzaminu + - - - - - - - - - -
M_W002 Uzyskanie kompetencji umożliwiających, wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 109 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 40 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
 1. Ogniwa korozyjne

  Informacje na temat ogniw korozyjnych, warunków trwałości wody, diagramów pH

 2. Kinetyka korozyjna

  Informacje na temat kinetyki korozyjnej; typy korozji elektrochemicznej,

Laboratory classes (15h):
 1. Ogniwa korozyjne

  Tematy zajęć:
  Ogniwa temperaturowe
  Ogniwa zróżnicowanego natlenienia

 2. Typy korozji

  Tematy zajęć:
  Korozja szczelinowa
  Korozja międzykrystaliczna
  Korozja selektywna mosiądzu
  Korozja wżerowa stali

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie sprawdzianów z zajęć laboratoryjnych oraz sprawozdań – warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie kolokwiów wykładowych – warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Method of calculating the final grade:

średnia arytmetyczna z zajęć laboratoryjnych i wykładowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych w dodatkowym – rezerwowym terminie

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy elektrochemii oraz elektrotechniki

Recommended literature and teaching resources:

M. Schutze, Corrosion and Enviromental Degradation, Wiley-VCH, Germany 2000
P. Marcus, J.Oudar, Corrosion Mechanism in Teory and Practice, Marcel Dekker Inc.New York 1997
J.R.Davis, Corrosion Unterstanding the Basic, ASM International 2000

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kazimierz Darowicki, Łukasz Gaweł. (2017). Impedance Measurement and Selection of Electrochemical Equivalent Circuit of a Working PEM Fuel Cell Cathode, 8(3), 235-244.
Łukasz Burczyk, Kazimierz Darowicki. (2017). Determination of Local Corrosion Current from Individual Harmonic Components, 164(13), 796-800.
Sylwia Babicz-Kiewlicz, Artur Zieliński, Janusz Smulko, Kazimierz Darowicki. (2017). Corrosion process monitoring by AFM higher harmonic imaging, 28(11), 1-10.

Additional information:

None