Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
.
Course of study:
2019/2020
Code:
CCHB-1-707-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry of Building Materials
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot umożliwia zapoznanie się studentów z szerokim wachlarzem możliwości zastosowania zaawansowanych technik badawczych w ocenie właściwości, jakości i parametrów użytkowych powszechnie stosowanych materiałów budowlanych. Obok podstaw teoretycznych studenci mają również możliwość samodzielnego wykonywania badań oraz krytycznej oceny uzyskanych wyników.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student posiada umiejętność planowania pracy zespołowej, podziału zadań pomiędzy członków zespołu badawczego, krytycznej dyskusji nad uzyskiwanymi rezultatami i formułowania wspólnych/zespołowych wniosków z przeprowadzanych prac. CHB1A_K02, CHB1A_K03, CHB1A_K01 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy dobierać w sposób właściwy metody badań do określonych rodzajów materiałów budowlanych. CHB1A_U07, CHB1A_U12, CHB1A_U04, CHB1A_U02, CHB1A_U06 Involvement in teamwork,
Execution of laboratory classes,
Execution of exercises,
Oral answer,
Test,
Examination,
Activity during classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie teoretyczne podstawy metod stosowanych w badaniach właściwości materiałów budowlanych. CHB1A_W05, CHB1A_W08, CHB1A_W03 Examination,
Activity during classes
M_W002 Student posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie doboru zaawansowanych technik w badaniach właściwości materiałów budowlanych. Examination,
Activity during classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność planowania pracy zespołowej, podziału zadań pomiędzy członków zespołu badawczego, krytycznej dyskusji nad uzyskiwanymi rezultatami i formułowania wspólnych/zespołowych wniosków z przeprowadzanych prac. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi na podstawie zdobytej wiedzy dobierać w sposób właściwy metody badań do określonych rodzajów materiałów budowlanych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie teoretyczne podstawy metod stosowanych w badaniach właściwości materiałów budowlanych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie doboru zaawansowanych technik w badaniach właściwości materiałów budowlanych. - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 117 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Tematyka wykładów

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami zastosowania zaawansowanych technik badawczych w ocenie właściwości, jakości i parametrów użytkowych powszechnie stosowanych materiałów budowlanych.
Tematyka wykładów w kolejności prezentowania:
-Zajęcia organizacyjne
-Badanie wibroprasowanych wyrobów betonowych
-Ocena stanu konstrukcji budowlanej
-Badania betonów specjalnych BWW, BUWW, RPC, SCC
-Badania korozji betonów
-Badanie wyrobów cementowo-polimerowych
-Badania drewna
-Badania autoklawizowanych wyrobów betonowych
-Interpretacja wyników badań, krytyczna ocena, niepewność pomiarowa

Laboratory classes (45h):
Tematyka zajęć laboratoryjnych

Celem zajęć laboratoryjnych jest opanowanie umiejętności doboru właściwych technik badawczych dla określonych rodzajów materiałów budowlanych. Poznanie możliwości aparaturowych oraz ograniczeń w stosowaniu poszczególnych metod badawczych.
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych w kolejności odbywania:
-Metodyka pobierania próbek do badań laboratoryjnych
-Badanie wibroprasowanych wyrobów betonowych
-Ocena stanu konstrukcji budowlanej
-Badania betonów specjalnych BWW, BUWW, RPC, SCC
-Badania korozji betonów
-Badanie wyrobów cementowo-polimerowych
-Badania drewna
-Badania autoklawizowanych wyrobów betonowych
-Interpretacja wyników badań, krytyczna ocena, niepewność pomiarowa

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: egzamin
laboratorium: kolokwium zaliczeniowe
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie wszystkich – 1 zajęć laboratoryjnych.
Kolokwia zaliczeniowe z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych mogą być poprawiane u poszczególnych prowadzących.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ock = 0,55 egzamin+0,45 laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku jednej grupy laboratoryjnej brak możliwości “odrobienia” zajęć laboratoryjnych z braku dodatkowych terminów zajęć. W przypadku większej ilości grup laboratoryjnych możliwe “odrobienie” zajęć z inną grupą laboratoryjną.
W przypadku wykładów istnieje możliwość otrzymania od prowadzących materiałów dydaktycznych.

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność czytania ze zrozumieniem. Podstawy chemii i matematyki. Podstawowa znajomość Technologii materiałów budowlanych.

Recommended literature and teaching resources:

1. W. Kurdowski „Chemia cementu i betonu” Polski Cement – PWN, Kraków – Warszawa, 2010
2. H.F.W. Taylor, “Chemistry of Cement”, Thomas Telford, Londyn 1997
3. W. Kurdowski “Chemia materiałów budowlanych” Wydawnictwa AGH, Kraków 2000
4. W. Skalimowski “Chemia materiałów budowlanych” Arkady, Warszawa 1971
5. Praca zbiorowa (red. J. Małolepszy), Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013.
6. Praca zbiorowa (red. W. Nocuń-Wczelik), Cement. Metody badań. Wybrane kierunki stosowania, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
7. Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., Technologia betonu, UWND AGH, Kraków 2010.
8. Praca zbiorowa (red. W. Nocuń-Wczelik), Laboratorium materiałów wiążących, Skrypt Uczelniany, Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.
9. Stoch L., Minerały ilaste, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1974.
10. Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1991.
11. Fagerlund G., Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa, 1997.

Czasopisma:
Cement Wapno Beton
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Budownictwo Technologie Architektura

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Marek Gawlicki, Radosław Mróz, tytuł: „Badania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych zawierających popioły lotne” w: Kwartalnik BTA: “Budownictwo, Technologie, Architektura”, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, Wydanie 2(66)/2014, s. 64-66
Radosław Mróz, tytuł: „Problem(atyka) gruzu betonowego”, w: Kwartalnik BTA: “Budownictwo, Technologie, Architektura”, Wydawnictwo: Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, Wydanie 4(68)/2014, s. 64-68
Korozja siarczanowa betonu w obniżonych temperaturach / Jan Małolepszy, Radosław MRÓZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków) — 2003 R. 27 z. 3–4, S. 427–437
Korozja starych betonów i zapraw / Marek Gawlicki, Radosław MRÓZ // W: Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 9–11 października 2006 / [red. Piotr Kijowski, Jan Deja]. — [Kraków : Polski Cement Sp. z o. o., 2006] — S. 188–198

Additional information:

brak