Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Forensic techniques
Course of study:
2019/2020
Code:
CChK-2-105-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry in forensics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Module summary

Zapoznanie studentów z podstawową problematyką związaną z techniką kryminalistyczną.
Zrozumienie zasad postępowania z materiałem dowodowym od momentu oględzin miejsca przestępstwa, poprzez badania kryminalistyczne do wydania opinii kryminalistycznej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student jest świadom istotności odpowiedniego podziału ról w zespole i zakresu odpowiedzialności związanego z powierzonymi obowiązkami. ChK2A_K05, ChK2A_K03, ChK2A_K02, ChK2A_K04, ChK2A_K01 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe czynności związane z oględzinami i zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i sporządzeniem protokołu oględzin. ChK2A_U03, ChK2A_U02, ChK2A_U11, ChK2A_U09, ChK2A_U06, ChK2A_U01, ChK2A_U07, ChK2A_U08, ChK2A_U12 Execution of laboratory classes
M_U002 Student potrafi działając w grupie przygotować i przedstawić po selektywnym wyborze materiałów źródłowych, prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kryminalistyki. ChK2A_U05 Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna podstawy przeprowadzania oględzin na miejscu zdarzenia. Zna podstawowe techniki kryminalistyczne. ChK2A_W01, ChK2A_W14, ChK2A_W15, ChK2A_W06, ChK2A_W10, ChK2A_W07 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student jest świadom istotności odpowiedniego podziału ról w zespole i zakresu odpowiedzialności związanego z powierzonymi obowiązkami. - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe czynności związane z oględzinami i zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i sporządzeniem protokołu oględzin. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi działając w grupie przygotować i przedstawić po selektywnym wyborze materiałów źródłowych, prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kryminalistyki. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawy przeprowadzania oględzin na miejscu zdarzenia. Zna podstawowe techniki kryminalistyczne. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 121 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Student zna zadania stawiane przed techniką kryminalistyczną,
2. Student zna podstawowe zasady prowadzenia oględzin i zabezpieczania śladów
3. Student zna podstawy prawne i zasady funkcjonowania kryminalistycznych baz danych
4. Student zna rodzaje badań wykonywanych w podstawowych dyscyplinach kryminalistycznych.
5. Student zna wymagania związane z opinią kryminalistyczną.
6. Student zna podstawowe techniki analityczne i możliwości ich zastosowania
7. Potrafi zaplanować badania i przeprowadzić identyfikację podstawowych śladów chemicznych
8. Student potrafi zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ujawnić ślady oraz zabezpieczyć je procesowo i technicznie.
9. Student potrafi wykonać opis miejsca zdarzenia, sporządzić szkic, plan, dokonać rekonstrukcje zdarzenia oraz przeprowadzić eksperyment.
10. Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat zdarzenia i śladów uzyskanych podczas oględzin do typowania sprawcy przestępstwa

Laboratory classes (15h):

1. Wypełnienie kart daktyloskopijnych oraz omówienie zidentyfikowanych minucji.
2. Wykonanie czynności związanych z oględzinami miejsca zdarzenia. Ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych.
3. Sporządzenie protokołu oględzin.
4. Wykonanie opinii biegłego.

Project classes (15h):

Szczegółowe i obszerne opracowanie oraz zaprezentowanie wybranego zagadnienia z zakresu kryminalistyki.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Prezentacja multimedialna
 • Laboratory classes: Realizacja zadań laboratoryjnych pod nadzorem prowadzącego
 • Project classes: Prezentacja ustna i multimedialna
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach
Ocena aktywności i samodzielności studentów na zajęciach projektowych i seminaryjnych.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Student realizuje zajęcia zgodnie z syllabusem.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Student realizuje zajęcia zgodnie z syllabusem.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Student realizuje zajęcia zgodnie z syllabusem.
Method of calculating the final grade:

Wykład – kolokwium; Projekt, seminarium – protokół oględzin, opinia biegłego, prezentacja
Ocena końcowa przedmiotu składa się w 60% z oceny z kolokwium oraz po 20% średniej arytmetycznej ocen z projektu i seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Planowane są terminy rezerwowe, których termin będzie do uzgodnienia ze studentami.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. T. Hanausek „Kryminalistyka. Zarys wykładu”, Warszawa 2009
2. B. Hołyst, „Kryminalistyka”, Warszawa 2010
3. „Technika Kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku”; redakcja naukowa B. Hołyst, Warszawa 2014
4. „Nowe Techniki Badań Kryminalistycznych a Bezpieczeństwo Informacji” (red. B. Hołyst)a), Warszawa 2014
5. N. E. Genge „Forensic casebook. The science of crime scene investigation”, Ballantine Books, 2002

1. G. Kędzierska, W. Kędzierski, „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki”, Szczytno 2013;
2. „Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie” red. M. Goc, J. Moszczyński, Warszawa 2007
3. W. Krawczyk „Chromatografia gazowa w kryminalistyce”, Warszawa 1999
4. N. E. Genge „Forensic casebook. The science of crime scene investigation”, Ballantine Books, 2002
5. W. Krawczyk „Amfetamina i jej pochodne – metody nielegalnej produkcji”, Warszawa 2015
6. Z. Ruszkowski Fizykochemia kryminalistyczna, Warszawa 1992
7. J. Kupczyński, B. Rydz „Strategia działania współczesnego włamywacza”, Warszawa 2015
8. „Nowe Techniki Badań Kryminalistycznych a Bezpieczeństwo Informacji” (red. B. Hołyst)a), Warszawa 2014

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None