Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Radiometry in Forensics
Course of study:
2019/2020
Code:
CChK-2-113-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemistry in forensics
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Module summary

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami radiometrycznymi stosowanymi w kryminalistyce oraz procedurami postępowań na wypadek zdarzeń radiacyjnych.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową ChK2A_K04 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego również nietypowego z zakresu studiowanego kierunku oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, wykorzystując najnowsze osiągnięcia potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku ChK2A_U09, ChK2A_U07 Report
M_U002 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym ChK2A_U11 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna podstawowe metody analizy z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej, zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń pomiarowych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym, ChK2A_W09, ChK2A_W15 Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego również nietypowego z zakresu studiowanego kierunku oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, wykorzystując najnowsze osiągnięcia potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe metody analizy z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej, zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń pomiarowych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym, + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 h
Preparation for classes 4 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Examination or Final test 2 h
Contact hours 2 h
Module content
Lectures (7h):

Rozpad radioaktywny. Występowanie naturalnych i sztucznych radionuklidów w środowisku i rutynowy monitoring środowiska. Własności jąder promieniotwórczych. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią i tkanką. Metody spektrometryczne promieniowania alfa, beta i gamma oraz ich wykorzystanie do jakościowej i ilościowej analizy składu materiałów.
Identyfikacja materiałów radioaktywnych w przesyłkach/bagażach na przejściach granicznych/lotniskach, Prawne aspekty stosowania promieniowania jonizującego. Metody oceny narażenia radiologicznego, przewidywanie skutków oraz zasady ochrony przed promieniowaniem. Harmonogram działań na wypadek zdarzenia radiacyjnego, w tym kradzieży źródeł, odpowiedzialności osób koordynujących działaniami, postępowanie służb, prawo atomowe i rola Państwowej Agencji Atomistyki w zapewnieniu ochrony radiologicznej ludności.

Laboratory classes (8h):

W ramach zajęć laboratoryjnych przewidzianych jest 5 spotkań (3 godzinnych) w czasie których studenci realizują ćwiczenia związane z detekcją promieniowania, oceną narażenia radiologicznego i identyfikacją izotopów promieniotwórczych, monitoringiem promieniowania oraz wykorzystaniem materiałów referencyjnych jako wskaźników.
Każde ze zrealizowanych ćwiczeń powinno zostać omówione w sprawozdaniu, które jest oceniane przez prowadzącego.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Ustne omawianie zagadnień i prezentacja multimedialna
 • Laboratory classes: Ustne omawianie zagadnień i realizacja ćwiczeń z użyciem znaczników promieniotwórczych (wzorców izotopowych i wybranych próbek).
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Test pisemny i zaliczenie laboratorium
Laboratorium: Na ocenę z laboratorium składają się oceny z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena z kolokwium rachunkowego.
Wykład: Test pisemny obejmujący materiał wykładu oraz materiał z ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów.

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Student realizuje zajęcia zgodnie z sylabusem
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Student realizuje zajęcia zgodnie z sylabusem. Obowiązkowo student musi zrealizować 3 ćwiczenia laboratoryjne, a wyniki opisać w sprawozdaniu. Sprawozdania są oceniane przez prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Jeśli z wykładu i laboratorium wystawiana jest łącznie jedna ocena obliczana jest ona jako średnia ważona ocen z wykładu 60% i laboratorium 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia odróbkowe w przypadku nieobecności, konsultacje w godzinach dyżurów prowadzącego

Prerequisites and additional requirements:

Chemia fizyczna, Matematyka

Recommended literature and teaching resources:

1. Sobkowski J., Jelińska-Kaźmierczuk M.: Chemia jądrowa. Wyd. Adamantan, Warszawa, 2006
2. Bem H.: Radioaktywność w środowisku naturalnym. PAN , Łódź, 2005
3. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na internetowej stronie MITR
4. Hrynkiewicz A., Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa, 2001
5. Araminowicz J., Małuszyńska K., Przytuła M., PWN, Warszawa 1984, Laboratorium fizyki jądrowej

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Długosz-Lisiecka, M., Comparison of two spectrometric counting modes for fast analysis
of selected radionuclides activity, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2016), Volume 309, Issue 2, pp 941–945 (IF=1,034), (20 pkt)
Długosz-Lisiecka M., The sources and fate of 210Po in the urban air: a review, Environment International, 94 (2016) 325–330 (IF=5,929), (45 pkt)
Długosz-Lisiecka M., Marcin Krystek, Paweł Raczyński, Ewa Głuszek, Barbara Kietlińska-Michalik, Mariusz Niechwedowicz,(2017) Indoor 222Rn concentration in the exhibition and storage rooms of Polish geological museums, Applied Radiation and Isotopes 121 (2017) 12–15 (IF=1,136), (25 pkt)
Długosz-Lisiecka M., (2017)Application of modern anticoincidence (AC) system in HPGe γ-spectrometry for the detection limit lowering of the radionuclides in air filters, Journal of Environmental Radioactivity, 169–170, 104–108 (IF=2,047), (25 pkt)
H. Bem, S. Janiak, D. Mazurek, M. Dlugosz-Lisiecka, P. Szajerski, 2017, Fast determination of indoor radon ((222)Rn) concentration using liquid scintillation counting, J. Radioanal. Nucl. Chem. 312, 337-342, DOI: 10.1007/s10967-017-5226-x (IF=1,181)(15pkt)
M. Dlugosz-Lisiecka, (2017) Kinetics of 210Po accumulation in moss body profiles, Environ. Sci. Pollut. Res. 24 20254-20260, DOI: 10.1007/s11356-017-9659-0, (IF=2,80), (30pkt)
M. Dlugosz-Lisiecka, (2019) Chemometric methods for source apportionment of 210Pb, 210Bi and 210Po for 10 years of urban air radioactivity monitoring in Lodz city, Poland, Chemosphere, 220 (2019) 163-168 (IF=4,427), (35pkt)

Additional information:

brak