Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przekształtnikowe napędy prądu przemiennego
Course of study:
2019/2020
Code:
EELT-2-302-AP-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
Field of study:
Electrotechnics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Dziadecki Aleksander (dziadeck@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną na tle pracy zespołu, realizującego całość większego zadania (technologicznego) ELT2A_K01 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Potrafi dobrać rodzaj napędu do wymagań technologicznych ELT2A_U11 Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Zna własności i zasady działania układów napędowych z maszynami indukcyjnymi i synchronicznymi ELT2A_W08 Execution of laboratory classes
M_W002 Zna własności i zasady działania układów napędowych z z silnikami przełączalnymi ELT2A_W08 Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
48 28 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną na tle pracy zespołu, realizującego całość większego zadania (technologicznego) + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dobrać rodzaj napędu do wymagań technologicznych + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna własności i zasady działania układów napędowych z maszynami indukcyjnymi i synchronicznymi + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna własności i zasady działania układów napędowych z z silnikami przełączalnymi - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 48 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 12 h
Module content
Lectures (28h):

1. Modele matematyczne silników prądu przemiennego.
2. Kaskadowe układy napędowe z silnikiem pierścieniowym – podstawy teoretyczne oraz techniczna realizacja.
3. Kaskady zaworowe – charakterystyki mechaniczne, regulacja prędkości, praca generatorowa.
4. Maszyna indukcyjna dwustronnie zasilana.
5. Regulacja częstotliwościowa silnika indukcyjnego.
6. Regulacja częstotliwościowa silnika synchronicznego, ze wzbudnicą i z magnesami trwałymi.
7. Zasady sterowania na bazie wektorów przestrzennych.
8. Rodzaje przemienników częstotliwości dla napędów prądu przemiennego i ich właściwości.
9. Układy napędowe z elektrycznymi silnikami przełączalnymi.
10. Napędy prądu przemiennego w układach generatorów.

Laboratory classes (20h):

1. Kaskadowe połączenie maszyn indukcyjnych.
2. Kaskada zaworowa na stały moment.
3. Regulacja częstotliwościowa silnika indukcyjnego – problemy podstawowe.
4. Układ napędowy z falownikiem prądu.
5. Falownik napięcia.
6. Przełączalny silnik reluktancyjny SRM.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z laboratorium oraz kolokwium zaliczeniowego z wykładu.
Ocenę końcową obliczamy jako średnią ważoną:
75% – średnia ocen z zaliczenia ćwiczeń i kolokwiów z zajęć laboratoryjnych
25% – ocena z kollokwium zaliczeniowego z wykładu.
Jeżeli pozytywną ocenę z laboratorium i zaliczenia wykładu uzyskano w pierwszym terminie oraz ocena końcowa jest mniejsza niż 5.0 to ocena końcowa jest podnoszona o 0.5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw napędu elektrycznego i energoelektroniki.

Recommended literature and teaching resources:

1. Poradnik Inżyniera Elektryka t. 2 WNT 2007,
2. Napędy przekształtnikowe. L.Szklarski, K.Bisztyga, M.Franaszek, K.Jaracz, J.Strycharz Wyd. AGH, Kraków
3. Strony internetowe producentów napędów

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None