Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy energetyki
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-105-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Olkuski Tadeusz (olkuski@agh.edu.pl)
Module summary

Student zna wielskość zasobów nośników energii oraz wystarczalność w kraju i na świecie, a także sposoby ich pozyskiwania i wykorzystywania w energetyce.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych ENR1A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Student rozumie rolę energetyki w gospodarce kraju i świata oraz potrzebę przekazywania tej wiedzy społeczeństwu. Jest świadom relacji energetyki z otaczającym światem, szczególnie środowiskiem przyrodniczym ENR1A_K01 Participation in a discussion
M_K003 Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy ENR1A_K02 Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi ocenić wystarczalność zasobów surowców energetycznych i energii w określonym horyzoncie czasowym oraz wskazać działania niezbędne do zaspokojenia potrzeb energetycznych w przyszłości ENR1A_W05 Test
M_U002 Student potrafi opisać jakościowo i ilościowo rolę i znaczenie poszczególnych elementów łańcucha od zasobów do energii końcowej. ENR1A_W05 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o elementach i funkcjonowaniu systemów paliwowo –energetycznych. Zna drogę od zasobów energii pierwotnej po energię końcową i wie, jakie technologie są stosowane na poszczególnych jej etapach. ENR1A_W05 Test
M_W002 Student zna sposób opisu elementów pozyskania, transformacji, przepływu energii i jej użytkowania. ENR1A_W02 Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
57 21 21 0 0 0 15 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych + + - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie rolę energetyki w gospodarce kraju i świata oraz potrzebę przekazywania tej wiedzy społeczeństwu. Jest świadom relacji energetyki z otaczającym światem, szczególnie środowiskiem przyrodniczym + + - - - + - - - - -
M_K003 Student potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy + + - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi ocenić wystarczalność zasobów surowców energetycznych i energii w określonym horyzoncie czasowym oraz wskazać działania niezbędne do zaspokojenia potrzeb energetycznych w przyszłości + + - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi opisać jakościowo i ilościowo rolę i znaczenie poszczególnych elementów łańcucha od zasobów do energii końcowej. + + - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę o elementach i funkcjonowaniu systemów paliwowo –energetycznych. Zna drogę od zasobów energii pierwotnej po energię końcową i wie, jakie technologie są stosowane na poszczególnych jej etapach. + + - - - + - - - - -
M_W002 Student zna sposób opisu elementów pozyskania, transformacji, przepływu energii i jej użytkowania. + + - - - + - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 150 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 57 h
Preparation for classes 54 h
Realization of independently performed tasks 39 h
Module content
Lectures (21h):

Podstawowe relacje w systemach paliwowo – energetycznych, droga od zasobu do energii końcowej,
Zasoby energii pierwotnej, formy, ilości, problem wystarczalności zasobów,
Technologie pozyskania, transformacji i transportu energii,
Użytkowanie energii – potrzeby końcowe i sposoby ich zaspokojenia,
Analiza wpływu energetyki na środowisko przyrodnicze,
Opis procesów energetycznych, jednostki fizyczne i ich stosowanie.

Auditorium classes (21h):

1. Jednostki fizyczne, ich stosowanie i przeliczanie.
2. Podstawowe wielkości charakteryzujące systemy paliwowo-energetyczne.
3. Konwencjonalne źródła energii (węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa).
4. Odnawialne źródła energii.
5. Wybrane aspekty związane z użytkowaniem energii.
6. Wybrane aspekty związane z magazynowaniem energii.
7. Analiza ekonomiczna i środowiskowa systemów energetycznych.

Seminar classes (15h):

Opracowywanie i przedstawianie przez studentów wybranych tematów z dziedziny energetyki, od pozyskiwania surowców energetycznych, poprzez produkcję, przesył i dystrybucję po perspektywy rozwoju sektora energetycznego w świecie; dyskusja

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Seminar classes: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Seminar classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen: kolokwium zaliczeniowe z wykładów, z ćwiczeń audytoryjnych i z seminariów.
Ocena uzyskana w drugim terminie z wykładów, z ćwiczeń lub z seminarium jest mnożona przez 0,9 a w trzecim terminie przez 0,8 i ta ocena jest uwzględniana przy wyliczaniu oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Wpis na semestr

Recommended literature and teaching resources:

Materiały konferencyjne dotyczące poszczególnych sektorów energetycznych,
Roczniki Statystyczne GUS,
Wydawnictwa Państwowego Instytutu Geologicznego,
Wydawnictwa Agencji Rynku Energii,
Strony internetowe: Eurostat, IEA, EIA, BP, CIRE, itp.
Czasopisma:
 Gospodarka Surowcami Mineralnymi,
 Przegląd Górniczy,
 Węgiel brunatny,
 Polityka energetyczna,
 Przegląd energetyczny,
 Przegląd gazowniczy,
 Rynek energii, itp.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1) OLKUSKI T., Ozga-Blaschke U., Stala-Szlugaj K., Występowanie fosforu w węglu kamiennym. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2010. tom 26, zeszyt 1. Wyd. IGSMiE PAN, s. 23–35 PL ISSN 0860-0953. (punktacja MNiSW: 9,000) IF=0,135
2) OLKUSKI T., Ocena wystarczalności krajowych zasobów węgla kamiennego energetycznego w świetle perspektyw jego użytkowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi; ISSN 0860-0953. 2013. t. 29. z. 2, s. 25–38. (punktacja MNiSW: 15,000; LF) IF=0,342
3) OLKUSKI T., Sposoby poprawy negatywnego skutku oddziaływania węgla na środowisko przyrodnicze poprzez stosowanie alternatywnych metod jego wykorzystania. Rocznik Ochrona Środowiska. ISSN 1506-218X. 2013. t. 15. cz. 2, s. 1474–1488. (punktacja MNiSW: 15.000; LF) IF=0,068
4) OLKUSKI T., Zależność Polski w zakresie importu węgla kamiennego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi; ISSN 0860-0953. 2013. t. 29. z. 3, s. 115–130. (punktacja MNiSW: 15,000) IF=0,342
5) Szurlej A., OLKUSKI T., Sikora A.P., Bariery rozpoznania, nowoczesne technologie, potencjał wydobycia i analiza możliwości zagospodarowania gazu z łupków, a w szczególności w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej i przemyśle chemicznym; Przemysł Chemiczny; ISSN 0033-2496. 2015 t. 94 nr 1, s. 5–11. (punktacja MNiSW: 15.000; LF). IF=0,399
6) OLKUSKI T., Zasoby węgla kamiennego – najpewniejsze źródło energii. Przegląd Górniczy. Nr 7–8, 2011. s. 42–45. Wyd. ZG SITG Katowice, ISSN 0033-216X. (afiliacja IGSMiE PAN) (punktacja MNiSW: 9,000)
7) OLKUSKI T., Analysis of the current state of the resource base of primary energy sources and the potential of renewable energy sources for the Polish energy sector W: Selected aspects of sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7464-783-0. S. 9–24. (punktacja MNiSW: 5.000)
8) OLKUSKI T., Sikora A.P., Sikora M.P., SZURLEJ A., TORA B., Rynek gazu ziemnego w kontekście umowy TTIP. Rynek Energii; ISSN 1425-5960. — 2016 nr 5, s. 16–21. (udział 20,00%; punktacja MNiSW: 11.000)
9) Łaciak M., OLKUSKI T., Świdrak M., Szurlej A., Wyrwa A., Rola i znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski w perspektywie długoterminowej. Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. 2017 nr 2, s. 60–67. (punktacja MNiSW: 11,000)
10) OLKUSKI T., Czy zasoby węgla kamiennego i brunatnego jako podstawowe surowce kopalne zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju? ENERGETYKA WĘGLOWA I JĄDROWA. Wybrane aspekty. Red. R. Szczerbowski. Poznań 2017. ISBN 978-83-64541-23-0. S. 48-64 (punktacja MNiSW: 4,000).
11) OLKUSKI T., Piwowarczyk-Ściebura K., Brożek A., Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy. ZESZYTY NAUKOWE Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Nr 98. ISSN 2080-0819. s. 91-101 (punktacja MNiSW: 9,000)
12) OLKUSKI T., Stala-Szlugaj K., Tendencje zmian występujące w światowej energetyce. ZESZYTY NAUKOWE Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Nr 98. ISSN 2080-0819. s. 187-198.

Additional information:

None