Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Operating System Overview
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-111-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Kopeć Mariusz (makopec@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł stanowi wprowadzenie do praktycznego korzystania z systemu operacyjnego UNIX, umożliwiając samodzielne pisanie i uruchamianie skryptów w ramach powłoki BASH.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych ENR1A_K01 Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Potrafi używać podstawowych poleceń i pisać proste skrypty powłoki ENR1A_U01 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcji systemów operacyjnych komputerów. ENR1A_W04 Activity during classes,
Test
M_W002 Ma podstawową wiedzę o systemach Windows i UNIX ENR1A_W01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi używać podstawowych poleceń i pisać proste skrypty powłoki - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcji systemów operacyjnych komputerów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o systemach Windows i UNIX - - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 22 h
Realization of independently performed tasks 21 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (15h):
Komputerowe systemy operacyjne

1. Zadania i funkcjonalności systemów operacyjnych
• wielodostęp
• wielozadaniowość
• ochrona zasobów

2. System plików
• budowa i organizacja
• implementacje
• prawa dostępu
• obsługa plików i katalogów
• sieciowe systemy plików

3. Komunikacja użytkownika z systemem
• interfejsy użytkownika
• powłoki
• programy usługowe

4. Architektury systemów operacyjnych
• jądra systemu i ich funkcje
• warstwy systemu

5. Systemy Microsoft Windows
• interfejsy i powłoki
• programy usługowe

6. System operacyjny UNIX
• interfejsy i powłoki
• programy usługowe

7. Konfiguracja systemów operacyjnych

8. Bezpieczeństwo systemów operacyjnych

Laboratory classes (15h):
Komputerowe systemy operacyjne

1. Praktyczne posługiwanie się systemem operacyjnym
Microsoft Windows
• praktyczne posługiwanie się systemem operacyjnym
Microsoft Windows w zakresie nie wymagającym uprawnień
administracyjnych
• posługiwanie się w zakresie podstawowym powłoką poleceń
cmd
• posługiwanie się wybranymi poleceniami i programami
pomocniczymi

2. Praktyczne posługiwanie się systemem operacyjnym Linux
• praktyczne posługiwanie się systemem operacyjnym Linux w
zakresie nie wymagającym uprawnień administracyjnych
• posługiwanie się w zakresie podstawowym powłoką poleceń
bash
• posługiwanie się wybranymi poleceniami i programami
pomocniczymi

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych (L) obliczana jest jako średnia z kolokwium śródsemetralnego i kolokwium końcowego.

Ocena końcowa (OK) wystawiana jest jako równa ocenie (L)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. A.Silberschatz, P.B.Galvin, G.Gagne, “Podstawy systemów operacyjnych”, WNT, 2005
2. P.Czarny, “Windows XP. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady”, Helion, 2006
3. R.Petersen, “Programowanie w systemie LINUX. Kurs podstawowy”, Edition 2000, 2002
4. http://www.linux.org

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kompetencje:

pełnienie funkcji administratora systemu operacyjnego UNIX komputerów Laboratorium Mikrodozymetrii Instytutu Medycyny w Kernforschungsanlage Juelich (1989-1992).

pełnienie funkcji administratora komputera HP715 oraz serwerów LINUX w Katedrze Fizyki Teoretycznej i Komputerowej na WFiIS AGH (1994-2009)

pełnienie funkcji administratora serwerów obliczeniowych w Katedrze Energetyki Jądrowej WEiP (od 2009)

Additional information:

None