Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Psychologia i socjologia pracy
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-112-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Mamak-Zdanecka Marzena (mamak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Przekonanie o konieczności permanentnej edukacji własnej, doskonaleniu cech osobowości, etycznym pełnieniu roli zawodowej inżyniera oraz odpowiedzialność za kształtowania relacji społecznych i wprowadzaniu pożądanych zmian - zgodnie ze specyfiką organizacji/instytucji. Student kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach i instytucjach oraz otoczeniu dalszym ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy inżyniera. ENR1A_K03, ENR1A_K01 Presentation
M_K002 Student potrafi interpretować zjawiska i procesy oraz postawy i zachowania chrakterystyczne dla środowiska pracy także międzynarodowego. Ma świadomość wpływu czynników społeczno-kulturowych i osobowościowych na zachowania pracobiorców i pracodawców, style kierowania, metody zarządzania. Potrafi projektować i wdrażać zmiany w kulturze organizacyjnej środowiska pracy inżynierów, komunikować się z innymi uczestnikami środowiska pracy i w pracy zespołowej. ENR1A_K02 Presentation
Skills: he can
M_U001 Nabycie umiejętności zgodnie ze specyfiką psychologii pracy i socjologii kierowania w zakresie definiowania i diagnozowania postaw pracowniczych, klasyfikowania zachowań grup i jednostek w organizacji, zachowań przywódczych i stylów kierowania, konfliktów i ich źródeł. Student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii społecznej, psychologii pracy i innych pokrewnych subdyscyplin zajmujących się problematyką środowiska pracy i rynku pracy. Student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących w środowisku pracy na wielu poziomach: zachowań indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych zarówno w otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym przedsiębiorstwa. Presentation
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Poznanie i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu psychologii społecznej, psychologii pracy i socjologii kierowania - procesów zachodzących w organizacjach z udziałem jednostek i grup. Nabycie zasadniczej wiedzy na temat uwarunkowań psycho-społecznych, kulturowych i ekonomicznych zachowań w organizacjach/instytucjach w kontekście lokalnym, regionalnym i globalnym. Przyswojenie wiedzy psycho-społecznej z zakresu teorii, koncepcji, modeli, kluczowych pojęć, co ma pomagać w opisie, zrozumieniu i interpretacji zachowań pracowników i zespołów pracowniczych w warunkach społeczno-technologicznych uwarunkowań gospodarki wiedzy. Poznanie podstaw zachowań indywidualnych, grupowych i zespołowych w organizacjach na poziomie mikro/makro. Nabycie wiedzy na temat zmian w zachowaniach grupowych i sposobach komunikacji w warunkach kultury organizacyjnej dominującej i subkultur, zasad komunikowania społecznego i interpersonalnego, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i społecznie trudnych, zarządzania sterem w sytuacjach zawodowych. Test results
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Przekonanie o konieczności permanentnej edukacji własnej, doskonaleniu cech osobowości, etycznym pełnieniu roli zawodowej inżyniera oraz odpowiedzialność za kształtowania relacji społecznych i wprowadzaniu pożądanych zmian - zgodnie ze specyfiką organizacji/instytucji. Student kreuje więzi społeczne, postawy proprzedsiębiorcze w organizacjach i instytucjach oraz otoczeniu dalszym ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy inżyniera. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi interpretować zjawiska i procesy oraz postawy i zachowania chrakterystyczne dla środowiska pracy także międzynarodowego. Ma świadomość wpływu czynników społeczno-kulturowych i osobowościowych na zachowania pracobiorców i pracodawców, style kierowania, metody zarządzania. Potrafi projektować i wdrażać zmiany w kulturze organizacyjnej środowiska pracy inżynierów, komunikować się z innymi uczestnikami środowiska pracy i w pracy zespołowej. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Nabycie umiejętności zgodnie ze specyfiką psychologii pracy i socjologii kierowania w zakresie definiowania i diagnozowania postaw pracowniczych, klasyfikowania zachowań grup i jednostek w organizacji, zachowań przywódczych i stylów kierowania, konfliktów i ich źródeł. Student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu psychologii społecznej, psychologii pracy i innych pokrewnych subdyscyplin zajmujących się problematyką środowiska pracy i rynku pracy. Student potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania problemów występujących w środowisku pracy na wielu poziomach: zachowań indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych zarówno w otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym przedsiębiorstwa. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Poznanie i rozumienie podstawowych pojęć z zakresu psychologii społecznej, psychologii pracy i socjologii kierowania - procesów zachodzących w organizacjach z udziałem jednostek i grup. Nabycie zasadniczej wiedzy na temat uwarunkowań psycho-społecznych, kulturowych i ekonomicznych zachowań w organizacjach/instytucjach w kontekście lokalnym, regionalnym i globalnym. Przyswojenie wiedzy psycho-społecznej z zakresu teorii, koncepcji, modeli, kluczowych pojęć, co ma pomagać w opisie, zrozumieniu i interpretacji zachowań pracowników i zespołów pracowniczych w warunkach społeczno-technologicznych uwarunkowań gospodarki wiedzy. Poznanie podstaw zachowań indywidualnych, grupowych i zespołowych w organizacjach na poziomie mikro/makro. Nabycie wiedzy na temat zmian w zachowaniach grupowych i sposobach komunikacji w warunkach kultury organizacyjnej dominującej i subkultur, zasad komunikowania społecznego i interpersonalnego, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i społecznie trudnych, zarządzania sterem w sytuacjach zawodowych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):
Psychologia i socjologia pracy

W1. Istota psychologii pracy i psychologii biznesu. Podstawowe pojęcia i definicje.
Dlaczego w każdej firmie, korporacji, instytucji potrzebny jest psycholog pracy? Kim jest współczesny pracownik? Zarządzanie kadrami inżynierskimi w kontekście wymogów współczesnej gospodarki wiedzy.

W2. Cele i cechy zachowań pracowników współczesnych pracowników.
Zachowania i postawy pracowników w kontekście w kontekście organizacyjnym lokalnym i międzynarodowym. Komunikacja społeczna w biznesie. Zasady dostosowania się pracownika w kontekście organizacyjnym i kulturowym – dyspozycyjność, asertywność, zaangażowanie, dobre kontakty z innymi. Postawy i zachowania w organizacji. Jakie są oczekiwane zachowania przez współczesne organizacje?

W3. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania zachowaniami, postawami pracowników i nawykami wykonywania zadań.
Normy i wartości organizacyjne – dlaczego ważne? Firma z tradycjami – co to znaczy? Czy pracownik ma wpływ na zwyczaje i obyczaje firmowe? Wpływ kultury organizacyjnej na zachowania pracowników, kształtowanie sposobów komunikacji i języka komunikowania w określonych typach organizacji i instytucji (dialekt menedżerów).
W4. Grupy i zespoły w organizacjach.
Jak współpracować w zespole? Kim jest koordynator zespołu i jakimi powinien cechować się predyspozycjami. Uczestnictwo w zadaniach zespołowych ambitnym przedsięwzięciem. Odmienne sposoby zarządzania kadrą inżynierską w różnych organizacjach – perspektywa mikro/makro. Projektowanie i organizacja stanowisk pracy i budowanie ról zawodowych. Powoływanie zespołów pracowniczych – specyfika zawodu inżyniera. Rola gier menedżerskich w modelowaniu zachowań pracowników.

W5. Jak pokonać stres? Jak zarządzać własnym czasem i zadaniami.
Typologia zachowań w stresie. Umiejętność pracy pod presją czasu. Historia własnego odpoczynku. Zarządzanie własnymi zadaniami w czasie. Psycholog pracy w walce ze stresem. Coaching czyli jak walczyć ze swoim lękami i trudnościami? Jak radzić sobie ze stresem w czasie rekrutacji i selekcji.
W6. Konflikty w organizacjach i instytucjach.
Przyczyny i typologia konfliktów. Czy konflikt jest niebezpieczny? Sposoby rozwiązywania konfliktów (ADR, negocjacje). Konflikty specyficzne dla płaszczyzny relacji pracodawca-pracobiorca; przełożony – podwładny.

W7.Motywowanie i zarządzanie motywacją.
Metody i techniki motywowania. Teorie motywowania i ich konsekwencje praktyczne w zarządzaniu motywowaniem
Metody i techniki oceny pracowników. Zarządzanie motywacją pracowniczą – materialne i niematerialne instrumenty. Strategie pracodawców. Badania nad motywacją i satysfakcją pracowników. Automotywacja i demotywacja pracownika w rzeczywistości organizacyjnej. Syndrom wypalenia zawodowego w pracy inżyniera.

W8. Ocena pracownicza – kluczowe narzędzie zarządzania zachowaniami pracowników. Specyfika zawodu inżyniera specjalności energetyka
Jak prawidłowo dokonać oceny kompetencji pracobiorców i jak inspirować swoich pracowników. Testy psychologiczne i ich skuteczność w doborze parcowniczym. Planowanie osobistego rozwoju pracownika – kompetencji twardych i miękkich. Profile kompetencyjne dla zawodu inżyniera.

W9. Rynek pracy – zachowania i oczekiwania pracodawców i pracowników.
Absolwent na rynku pracy i jego kompetencje w kontekście zawodów deficytowych, nadwyżkowych, elastycznych form zatrudnienia. Rynek pracy pracodawcy czy pracobiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet? Współcześnie organizacje i ich polityka personalna ze szczególnym uwzględnieniem relacji pracowniczych, szacowania wskaźników zatrudnienia, zwolnienia i stabilizacji zasobów kadrowych, oceny metodą portfolio personalnego. Zachowania pracowników w międzynarodowym środowisku pracy. Marketing personalny i ocena wartości rynkowej inżynierów – poradnik absolwenta inżyniera.

W 10. Cechy „operacyjne” nowozatrudnionych.
Systemy wartości, wzorce zachowań w środowisku studenckim a środowisku pracy. Słabe i mocne strony absolwentów. Wprowadzanie zmian w zarządzaniu pracownikami ze szczególnym uwzględnieniem zawodu inżyniera – zarządzanie „talentami”.

W 11. Metody i techniki w badaniach etnograficznych organizacji. Organizacje i ich potencjał pracowniczy we współczesnych przedsiębiorstwach.

W 12. Patologie w organizacjach – diagnozowanie i przeciwdziałanie
Niekorzystne zjawisko kliki, plotka jako niszczący rodzaj informacji, mobbing, dyskryminacja, syndrom wypalenia zawodowego. Program równowagi życia zawodowego i czasu wolnego. Zarządzanie sobą i swoim czasem w sytuacjach zawodowych i poza zawodowych.
W13. Prawne i etyczne aspekty w zarządzaniu kadrami. Wybrane zagadnienia kodeksu pracy. Ochrona danych w organizacji – obowiązki pracodawcy i pracobiorcy.

W 14. Etyka i etykieta zawodu inżyniera. Zachowania w sytuacjach społecznie eksponowanych, oficjalnych zawodowych.

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Lectures:
    – Attendance is mandatory: No
    – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Method of calculating the final grade:

Test końcowy, jednokrotnego wyboru z jednym zadaniem praktycznym oraz przygotowana prezentacja na wybrany problem z zakresu psychologii pracy.
Łączna punktacja wyników: od 55% = 3.0
od 65% = 3.5
od 75% = 4.0
od 85% = 4.5
od 95% = 5.0

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.
Wymagania formalne – uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji na wybrane zagadnienie problemowe

Recommended literature and teaching resources:

1. Aniszewska G. (red.), 2007, Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa
2. Aronson E., Timothy D. Wilson, Robin M. Akert, 1997, Psychologia społeczna, Zysk i S-Ka, Warszawa
3. Bugiel J. (red.), 2002: Zarządzanie. Aspekty socjologiczne i psychologiczne. Wyd. AGH, Kraków
4. Bylok F., Robak E., 2009, Zachowania ludzi w organizacji. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
5. Cieślik J. 2006: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
6. Gąciarz B., Mamak-Zdanecka M., 2011: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy. Printpap, Łódź
7. Kamińska _ Radomska I., 2009, Etykieta biznesu, czyli międzynarodowy język komunikacji, Studio Emka, Warszawa
8. Harvard Business Review, Polska, miesięcznik
9. Kostera M., 2007, Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Wydawnictwo Gdańskie Psychologiczne, Gdańsk
10. Listwan T,. 2006: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa
11. Reber Arthur S., Reber Emily S., 2008, Słownik psychologii, Scholar, Warszawa
12. Sedlak K., (red.) 2010: Tajniki HR. Najlepsze praktyki wynagradzania i rekrutacji. Kraków: Sedlak & Sedlak

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None