Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Miernictwo i planowanie eksperymentu
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-207-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr hab. inż. Wójcik Tadeusz (tmwojcik@agh.edu.pl)
Module summary

Podstawowa wiedza z zakresu pomiarów

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych ENR1A_K01 Participation in a discussion
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w postaci pomiaru złożonego, związanego z pracą zespołową ENR1A_K01, ENR1A_K03 Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaplanować eksperyment, wykonać pomiar i opracować jego wyniki ENR1A_U02 Activity during classes,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada podstawowe informacje o czujnikach, przetwornikach pomiarowych, rejestracji sygnałów pomiarowych analogowych i cyfrowych ENR1A_W01, ENR1A_W02 Activity during classes,
Test
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad pomiaru podstawowych parametrów termodynamicznych ENR1A_W01, ENR1A_W02 Activity during classes
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sposobu planowania i przeprowadzania eksperymentów oraz prezentacji wyników (w szczególności niepewności pomiarowych) ENR1A_W06 Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych + + - - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w postaci pomiaru złożonego, związanego z pracą zespołową - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować eksperyment, wykonać pomiar i opracować jego wyniki + + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada podstawowe informacje o czujnikach, przetwornikach pomiarowych, rejestracji sygnałów pomiarowych analogowych i cyfrowych + + + - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad pomiaru podstawowych parametrów termodynamicznych + + + - - - - - - - -
M_W003 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sposobu planowania i przeprowadzania eksperymentów oraz prezentacji wyników (w szczególności niepewności pomiarowych) + + + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

Podstawowe pojęcia metrologii, definicje. Układ jednostek SI. Narzędzia pomiarowe. Metody pomiarowe.
Pomiar rezystancji mostkiem Wheatstone’a.
Oprzyrządowanie obiektu pomiaru. Sygnał pomiarowy, przetwornik, przyrząd.
Czujniki (sensory) – zasady działania.
Podstawy rachunku niepewności pomiarowych. Czynniki powodujące błędy. Obliczanie niepewności w pomiarach bezpośrednich i pośrednich.
Model matematyczny błędów przypadkowych. Pojęcia ogólne statystyki – zmienna losowa, dystrybuanta, rozkłady.
Szacowanie niepewności pomiarowych. Niepewność typu A i typu B.
Zasady zapisu wyników pomiarów.
Oscyloskop elektroniczny – podstawowy przyrząd pomiarów dynamicznych.
Podstawowe właściwości mierników analogowych. Definicja klasy miernika.
Przyrządy cyfrowe. Podstawowe informacje o przetwornikach analogowo cyfrowych, rejestracja sygnałów pomiarowych analogowych i cyfrowych.
Pomiary wielkości mechanicznych metodami elektrycznymi (sił, odkształceń, naprężeń, przemieszczeń liniowych i kątowych)
Pomiary temperatury, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu (przepływomierze zwężkowe, turbinowe, ultradźwiękowe).
Planowanie eksperymentu, (charakterystyka obiektu badań, ustalenie celu badań doświadczalnych, generacja lub wybór planu eksperymentu, realizacja pomiarów w oparciu o wybrany plan).
Opracowanie wyników pomiarów (analiza danych empirycznych, analiza merytoryczna rezultatów przeprowadzonych badań, sformułowanie wniosków poznawczych, praktycznych i rozwojowych),

Auditorium classes (15h):

(zagadnienia obliczeniowe dostosowane do tematów wykładów)

Laboratory classes (15h):

1.Pomiar wielkości geometrycznych.
2.Pomiar masy.
3.Pomiar rezystancji mostkiem Wheatstone’a.
4.Pomiar wielkości elektrycznych (napięcie, natężenie prądu, częstotliwość, pojemność)
5.Zastosowanie oscyloskopu.
6.Pomiar temperatury.
7.Pomiar ciśnienia.
8.Pomiar natężenia przepływu powietrza.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Ocena średnia z zaliczenia ćwiczeń i laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw fizyki i statystyki matematycznej

Recommended literature and teaching resources:

1.Oderfeld J.: Matematyczne podstawy prac doświadczalnych, WPW, 1980.
2.Plucińska A.: Rachunek prawdopodobieństwa, WNT 2000.
3.Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.,: Metrologia Elektryczna, Warszawa WNT, 1994

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Grupa do 12 studentów dla jednego prowadzącego (6 grup dwuosobowych).