Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Basics of chemistry
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-210-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Motak Monika (motakm@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł uzupełnia wiedzę podstawową z chemii ogólnej i organicznej

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową ENR1A_K03 Test,
Activity during classes
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w aspekcie chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej ENR1A_K01 Test
Skills: he can
M_U001 Student wykorzystuje prawa i metody eksperymentalne chemii w analizie przebiegu różnych procesów ENR1A_U02 Test
M_U002 Student potrafi określić stany równowagi i kierunki przebiegu wybranych procesów chemicznych z udziałem związków nieorganicznych i organicznych ENR1A_U02 Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student zna i rozumie właściwości okresowe pierwiastków oraz istotę struktury i zachowania związków chemicznych. Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw chemii organicznej, obejmującym zarówno węglowodory, jak i ich pochodne. ENR1A_W01 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związaną z pracą zespołową + + - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych w aspekcie chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej + + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student wykorzystuje prawa i metody eksperymentalne chemii w analizie przebiegu różnych procesów + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi określić stany równowagi i kierunki przebiegu wybranych procesów chemicznych z udziałem związków nieorganicznych i organicznych + + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna i rozumie właściwości okresowe pierwiastków oraz istotę struktury i zachowania związków chemicznych. Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw chemii organicznej, obejmującym zarówno węglowodory, jak i ich pochodne. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 17 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Module content
Lectures (15h):

Systematyka związków nieorganicznych (tlenki, kwasy, zasady) określanie właściwości chemicznych związków chemicznych na podstawie równań chemicznych (kwasowość, zasadowość, amfoteryczność), opisu stanu równowagi w układach równowagowych gazowych i wodnych, zastosowania reguły przekory, iloczyn jonowy wody, pH, dysocjacja, hydrolizya, iloczynu rozpuszczalności, elektrochemia (korozja, ogniwa, elektroliza stopionych soli, elektroliza wodnych roztworów kwasów zasad i soli),

Auditorium classes (15h):

Ćwiczenia rachunkowe: pisanie równań chemicznych (w tym równań redoks), nazewnictwo związków chemicznych w tym związków koordynacyjnych, określanie właściwości chemicznych związków chemicznych na podstawie równań chemicznych (kwasowość, zasadowość, amfoteryczność), wykonanie obliczeń z zakresu: stechiometrii, stężenia molowego i procentowego, iloczynu jonowego wody, pH, dysocjacji, hydrolizy, iloczynu rozpuszczalności, opisu stanu równowagi w układach równowagowych gazowych i wodnych, zastosowania reguły przekory, wykonanie obliczeń z zakresu elektrochemii (korozja, ogniwa, elektroliza stopionych soli, elektroliza wodnych roztworów kwasów zasad i soli), kinetyki reakcji (rzędowość reakcji, zależność szybkości reakcji od temperatury), wykonanie obliczeń z zakresu termochemii, prawo Hessa,

Efekty kształcenia:
uczestnik zajęć z „Elementów chemii” nabierze umiejętności w:
• rozpoznawaniu związków chemicznych,
• wykonywaniu obliczeń stechiometrycznych,
• wyznaczaniu stężenia roztworów
• wskazaniu kierunku przebiegu reakcji
• charakteryzowaniu istotnych procesów chemicznych
• poprawnym zapisywaniu reakcji chemicznych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie ocen z ćwiczeń rachunkowych i aktywności na wykładzie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na ćwiczeniach rachunkowych jest obowiązkowa.
W przypadku uzyskania przez studentów oceny niedostatecznej z kolokwium, istnieje możliwość poprawienia jej na terminie zaliczeniowych, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Recommended literature and teaching resources:

A. Śliwa: „Obliczenia chemiczne”, PWN Warszawa 1987

L. Pajdowski : „Chemia ogólna”, Warszawa, PWN, wyd. XI, 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Radosław Dębek, Maria Elena Galvez, Franck Launay, Monika Motak, Teresa Grzybek, Patrick da Costa, Low temperature dry methane reforming over Ce, Zr and CeZr promoted Ni-Mg-Al hydrotalcite-derived catalysts, International Journal of Hydrogen Energy, 2016, vol. 41 iss. 27, s. 11616–11623.

2. Magdalena Nizio, Rafik Benrabbah, Mateusz Krzak, Radosław Dębek, Monika Motak, Simeon Cavadias, Maria Elena Gálvez, Patrick Da Costa, Low temperature hybrid plasma-catalytic methanation over Ni−Ce−Zr hydrotalcite-derived catalysts, Catalysis Communications, 2016, vol. 83, s. 14–17.

3. Radosław Dębek, Monika Motak, Dorota Duraczyska, Franck Launay, Maria Elena Galvez, Teresa Grzybek, Patrick da Costa, Methane dry reforming over hydrotalcite-derived Ni-Mg-Al mixed oxides: the influence of Ni content on catalytic activity, selectivity and stability, Catalysis Science & Technology, 2016, vol. 6 iss. 17, s. 6705–6715.

Additional information:

None