Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Dozymetria i ochrona radiologiczna z detekcją promieniowania
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-405-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Pieńkowski Ludwik (pienkows@agh.edu.pl)
Module summary

Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielną ocenę stopnia zagrożenia radiacyjnego w sytuacjach standardowych i awaryjnych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę, konieczność przekazania wiedzy do społeczeństwa i potrafi to zrobić ENR1A_U01 Activity during classes,
Test
Skills: he can
M_U001 Student umie ocenić zagrożenie radiologiczne związane z wykorzystaniem techniki jądrowej ENR1A_U06 Activity during classes,
Test
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających z wykorzystywania technik jądrowych ENR1A_U01 Activity during classes,
Test
M_W002 Student posiada wiedzę o regulacjach w zakresie ochrony radiologicznej ENR1A_U01 Activity during classes,
Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę, konieczność przekazania wiedzy do społeczeństwa i potrafi to zrobić + - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie ocenić zagrożenie radiologiczne związane z wykorzystaniem techniki jądrowej + - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę o zagrożeniach wynikających z wykorzystywania technik jądrowych + - - - + - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o regulacjach w zakresie ochrony radiologicznej + - - - + - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Module content
Lectures (15h):

1. Zarys typowych zastosowań technik jądrowych. Cele ich wykorzystania, potencjalne zagrożenia.
2. Fizyczne podstawy: promieniowanie alfa, beta, gamma i neutronowe, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, okres połowicznego rozpadu, izotopy promieniotwórcze i stabilne, rodzaje źródeł promieniowania.
3. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, biologiczne skutki deterministyczne i stochastyczne.
4. Rodzaje zagrożeń: napromieniowanie zewnętrze i wewnętrzne, skażenie promieniotwórcze
5. Spójne wprowadzenie podstawowych definicji i jednostek dozymetrii promieniowania jonizującego
6. Przyrządy dozymetryczne
7. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w warunkach narażenia, zasada ALARA, kontrola narażenia pracowników i ogółu ludności
8. Ustawa – Prawo atomowe i akty wykonawcze, podstawowe przepisy międzynarodowe dotyczące ochrony radiologicznej
9. Zezwolenia na działalność w warunkach narażenia, organizacja ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych, dawki graniczne, kontrola dawek, ewidencja i kontrola źródeł promieniotwórczych, wymagane dokumenty w jednostce organizacyjnej
10. Postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, zasady transportu materiałów radioaktywnych i jądrowych
14. Zdarzenia radiacyjne – klasyfikacja

Conversation seminar (15h):

Tematy wykładów są rozbudowywane na konwersatoriach.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Conversation seminar: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Conversation seminar:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną z oceny pracy pisemnej (PP) i z oceny kolokwium zaliczeniowego (KZ):

OK = 0,3*PP + 0,7*KZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura to materiały zamieszczone na stronie: www.paa.gov.pl

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None