Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Environmental Protection in Energetics
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-407-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Gołaś Janusz (jgolas@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie znaczenie i konieczność dbałości o ochronę środowiska Activity during classes
Skills: he can
M_U001 Student potrafi zaplanować i wykonać pomiary podstawowych parametrów ścieków i wód. ENR1A_U02 Activity during classes,
Report
M_U002 Student potrafi wykonać analizę granulometryczną oraz badania sorpcji w roztworach wodnych. ENR1A_U02 Activity during classes,
Report
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student rozumie sposób funkcjonowania środowiska naturalnego, jego zasięg i jego główne elementy składowe. ENR1A_W02 Examination
M_W002 Student zna główne grupy zanieczyszczeń i ich główne źrodła emisji takie jak zanieczyszczenia organiczne (chlorofluorowęglowodory CFC, polichlorowane bifenyle PCB, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, Dioksyny, Benzen-Toluen-Ksylen BTX, trwałe związki organiczne POC, lotne związki organiczne VOC) i nieorganiczne ( m.in. metale ciężkie jak rtęć, ołów, kadm, arsen i ich związki). Examination
M_W003 Student zna Metody ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz podstawy gospodarki ściekami i osadami. Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie znaczenie i konieczność dbałości o ochronę środowiska - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi zaplanować i wykonać pomiary podstawowych parametrów ścieków i wód. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać analizę granulometryczną oraz badania sorpcji w roztworach wodnych. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student rozumie sposób funkcjonowania środowiska naturalnego, jego zasięg i jego główne elementy składowe. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna główne grupy zanieczyszczeń i ich główne źrodła emisji takie jak zanieczyszczenia organiczne (chlorofluorowęglowodory CFC, polichlorowane bifenyle PCB, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, Dioksyny, Benzen-Toluen-Ksylen BTX, trwałe związki organiczne POC, lotne związki organiczne VOC) i nieorganiczne ( m.in. metale ciężkie jak rtęć, ołów, kadm, arsen i ich związki). + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna Metody ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz podstawy gospodarki ściekami i osadami. + - + - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 20 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 h
Realization of independently performed tasks 13 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

15 godz. wykładu, prof. Janusz Gołaś
Opis środowiska naturalnego, jego zasięgu i głównych elementów składowych: atmosfery, litosfery, hydrosfery. Biosfera, jej skład, zasięg i rola w środowisku. Skład zewnętrznych warstw planety Ziemii. Cykle geochemiczne węgla, azotu, tlenu w środowisku. Zachowanie i migracja materii w środowisku. Charakterystyka grup zanieczyszczeń i ich głównych źrodeł emisji. Zanieczyszczenia organiczne (chlorofluorowęglowodory CFC, polichlorowane bifenyle PCB, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, Dioksyny, Benzen-Toluen-Ksylen BTX, trwałe związki organiczne POC, lotne związki organiczne VOC) i nieorganiczne ( m.in. metale ciężkie jak rtęć, ołów, kadm, arsen i ich związki). Efekty obecności zanieczyszczeń w środowisku. Wody naturalne, ujmowanie, uzdatnianie, technologie oczyszczania wody. Zanieczyszczenia wód naturalnych. Ścieki komunalne i przemysłowe. Skład chemiczny gleb i osadów. Profil glebowy. Chemia niższych warstw atmosfery, zanieczyszczenia powietrza (CO, CO2, SO2, NOx, H2O, CH4) i źrółdła ich emisji. Cząsteczki stałe w powietrzu, pyły. Zjawiska kwaśnych deszczy, efektu cieplarnianego, smogów, tworzenia i okresowego zaniku warstwy ozonowej. Rola bioprocesów oddychania i fotosyntezy. Hałas, uciążliwość hałasu, metody ograniczenia i ochrony przed hałasem.
Procesy wytwarzania energii i ich konsekwencje środowiskowe. Klasyfikacja surowców energetycznych. Biomasa i jej rola w energetyce. Energetyka jądrowa i jej oddziaływanie na środowisko. Zanieczyszczenia promieniotwórcze.

15 godz. wykładu, prof. Teresa Grzybek
Metody ograniczenia zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Odpylanie spalin (cyklony, filtry, elektrofiltry). Odsiarczanie paliw. Odsiarczanie w procesie spalania. Odsiarczanie gazów odlotowych. Ograniczenie emisji tlenków azotu przez poprawę procesów spalania. Metody redukcji tlenków azotu w gazach odlotowych (redukcja termiczna; metody katalityczne SCR, NCR). Metody równoczesnego usuwania SO2 i NOx. Oczyszczanie wody do celów przemysłowych (woda w obiegach chłodzących, woda do celów kotłowych; wymagania jakościowe; oczyszczanie – dekarbonizacja, demineralizacja, jonity, metody membranowe). Gospodarka ściekami i osadami. Charakterystyka i właściwości odpadów. Ścieki powstające podczas oczyszczania wody. Odpady z instalacji odsiarczania spalin. Popioły lotne i żużle. Składowanie odpadów energetycznych. Wykorzystanie popiołów lotnych, żużli, odpadów z odsiarczania spalin.

Laboratory classes (15h):

1. Zapoznanie się z procesem technologicznym wytwarzania energii w wybranej elektrociepłowni
2. Zapoznanie się z procesem technologicznym oczyszczania ścieków
3. Oznaczanie podstawowych parametrów wód
4. Badanie procesu sorpcji na sorbentach organicznych
5. Wyznaczanie składu gralunometrycznego odpadów paleniskowych oraz ich podstawowych parametrów fizycznych i chemicznych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (L) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z laboratoryjnych (L):
OK = 0.6 x E + 0.4 x L*

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Peter O’Neill „ Chemia Środowiska ”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, W-wa 1998
2. J. Kudowski, D. Klaudyn, M. Przekwas, Energetyka a ochrona środowiska, Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa 1993

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None