Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeniowa
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-612-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Warecki Jurij (jwarecki@agh.edu.pl)
Module summary

Poznanie podstawowej wiedzy o urządzeniach elektroenergetycznych oraz stanach ich pracy, metodach inżynierii zabezpieczeniowej, sposobach rozwiązywania prostych zadań z elektroenergetyki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 W oparciu o przedstawiony na wykładzie zarys rozwoju elektrotechniki i elektroenergetyki rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. ENR1A_K01 Examination
Skills: he can
M_U001 Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody elektrotechniki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania prostych zadań z elektroenergetyki. Potrafi określić charakterystyki urządzeń elektroenergetycznych, w tym sprawność i moc. Test,
Oral answer,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Ma wiedzę w zakresie przesyłania energii elektrycznej i techniki zabezpieczeniowej, w szczególności: − podstawową wiedzę na temat wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej; − podstawową wiedzę o zasadach działania i strukturze techniki zabezpieczeniowej. Examination,
Oral answer
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat zasad doboru urządzeń elektrycznych do potrzeb instalacji elektro- energetycznej. Examination
M_W003 Zna zasady racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej. Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 W oparciu o przedstawiony na wykładzie zarys rozwoju elektrotechniki i elektroenergetyki rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. Ma świadomość wagi pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + + + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody elektrotechniki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania prostych zadań z elektroenergetyki. Potrafi określić charakterystyki urządzeń elektroenergetycznych, w tym sprawność i moc. - + + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę w zakresie przesyłania energii elektrycznej i techniki zabezpieczeniowej, w szczególności: − podstawową wiedzę na temat wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej; − podstawową wiedzę o zasadach działania i strukturze techniki zabezpieczeniowej. + + + - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę na temat zasad doboru urządzeń elektrycznych do potrzeb instalacji elektro- energetycznej. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej. + + - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 172 h
Module ECTS credits 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 65 h
Examination or Final test 2 h
Module content
Lectures (30h):

1. Elektroenergetyczne układy przesyłowe. Rodzaje sieci elektroenerzetvcznvch.
2. Struktura systemu elektroenergetycznego. Rodzaje elektrowni i ich praca w systemie elektroenergetycznym.
3. Konstrukcje układów przesyłowych. Linie napowietrzne. Linie kablowe.
4. Transformatory elektroenergetyczne. Stacje elektroenergetyczne.
5. Schematy zastępcze układów przesyłowych.
6. Zasady obliczania rozpływów mocy i spadków napięć w sieciach elektroenergetycznych.
7. Układy izolacyjne urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia.
8. Zjawiska związane z przesyłem energii elektrycznej. Ulot elektryczny. Pole elektryczne pod liniami przesyłowymi.
9. Charakterystyka zakłóceń w systemach elektroenergetycznych, ich przyczyny, skutki i wymagania stawiane zabezpieczeniom.
10. Zwarcia w systemach elektroenergetycznych, schematy zastępcze i podstawowe obliczenia zwarć.
11. Rodzaje przepięc. Poziomy napięciowe. Ochrona przepięciowa i odgromowa.
12. Przetworniki wielkości pomiarowych.
13. Podstawy doboru aparatów i urządzeń elektroenergetycznych.
14. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.
15. Kierunki rozwoju układów wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Auditorium classes (30h):

1. Schematy zastępcze linii przesyłowych napowietrznych i kablowych wysokich napięć.
2. Schematy zastępcze transformatorów elektroenergetycznych.
3. Obliczenia strat mocy w prostych sieciach elektroenergetycznych.
4. Obliczenia rozpływów mocy w promieniowych sieciach elektroenergetycznych.
5. Obliczenia spadków napięć w sieciach elektroenergetycznych.
6. Proste obliczenia stanów niesymetrycznych.
7. Zasady dobóru zasobów kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych.
8. Dobór przekładni transformatorów elektroenergetycznych.
9. Proste obliczenia prądów zwarciowych w sieciach elektroenergetycznych.
10. Zasady dobóru aparatów i urządzeń elektroenergetycznych.
11. Zasady dobóru nastaw automatyki zabezpieczeniowej.

Laboratory classes (15h):

1. Podstawowe elementy zabezpieczeń.
2. Wytrzymałość elektryczna układów izolacyjnych wysokiego napięcia
3. Badanie obciążalności prądowej przewodów elektroenergetycznych
4. Źródła wysokich napięć przemiennych i udarowych

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Laboratory classes: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Laboratory classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Method of calculating the final grade:

Oceny z ćwiczeń audytoryjnzch © i laboratoryjnych (L) oraz z egzaminu z wykładów (E) obliczane są następująco: procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona powyższych ocen:
OK = 0,4·w·E + 0,3·w·C + 0,3·w·L
w = 1 dla I terminu, w = 0,9 dla II terminu, w = 0,8 dla III terminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstaw elektrotechniki oraz analizy matematycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Bernas S.: „Systemy elektroenergetyczne”, WNT, Warszawa 1986.
2. Kremens Z., Sobierajski M.: „Analiza systemów elektroenergetycznych”, WNT, Warszawa 1996.
3. Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. Wyd. 2. W-wa. WNT 1995.
4. Kacejko P., Machowski J.: Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych. W-wa. WNT 1993.
5. Kahl T.: Sieci elektroenergetycznyche. Warszawa, WNT 1984.
6. Praca zbiorowa: „Poradnik Inżyniera Elektryka”, tom 1-3, WNT, 1996 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None