Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Certyfikacja energetyczna obiektów
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-617-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Module summary

Moduł obejmuje zagadnienia racjonalnego gospodarowania energią w budynkach, tworzenia bilansów energetycznych budynków oraz wykonywania świadectw energetycznych budynków.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej ENR1A_K03 Activity during classes
Skills: he can
M_U001 potrafi dokonać oceny ekonomicznej różnych rozwiązań technologicznych dla budynków ENR1A_U04 Test,
Execution of a project,
Test results
M_U002 potrafi określić wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii i zasobów naturalnych dla pełnych ciągów technologicznych – rozumianych jako budynek ENR1A_U05 Test,
Execution of a project,
Test results
Knowledge: he knows and understands
M_W001 zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych w obszarze energetyki, w odniesieniu do budynków ENR1A_W01, ENR1A_W05 Test results,
Activity during classes
M_W002 zna metody i procedury numeryczne oraz zagadnienia programowania i możliwości obliczeń komputerowych ENR1A_W06 Test
M_W003 zna zasady racjonalnego wykorzystywania energii ENR1A_W05 Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 ma świadomość konieczności działania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi dokonać oceny ekonomicznej różnych rozwiązań technologicznych dla budynków - + - - - - - - - - -
M_U002 potrafi określić wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii i zasobów naturalnych dla pełnych ciągów technologicznych – rozumianych jako budynek - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych w obszarze energetyki, w odniesieniu do budynków + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metody i procedury numeryczne oraz zagadnienia programowania i możliwości obliczeń komputerowych + - - - - - - - - - -
M_W003 zna zasady racjonalnego wykorzystywania energii + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
Preparation for classes 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (15h):

 1. Wprowadzenie do metodologii certyfikacji energetycznej;
 2. Zastosowanie metod obliczeń cieplnych dla komponentów budynku zgodnie z wymaganiami certyfikacji;
 3. Analiza zużycia energii na cele grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, oświetleniowe i inne;
 4. Identyfikacja i analiza pracy systemów energetycznych budynku, w tym obliczanie ich sprawności;
 5. Obliczanie zapotrzebowania na różne formy energii, szacowanie zysków energetycznych, tworzenie bilansu cieplnego obiektu;
 6. Sposoby poprawy jakości energetycznej budynków. Analiza energetyczna, ekonomiczna oraz środowiskowa proponowanych ulepszeń;
 7. Omówienie i dyskusja sporządzania certyfikatów;

Auditorium classes (15h):

 1. Wprowadzenie do obliczeń cieplnych z zakresu certyfikacji energetycznej
 2. Obliczenie podstawowych wielkości ujętych w świadectwie charakterystyki energetycznej dla przykładowego budynku lub lokalu mieszkalnego
 3. Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla przykładowego budynku lub lokalu mieszkalnego z wykorzystaniem oprogramowania ArCADia Start oraz ArCADia Termo
 4. Obliczanie efektu ekonomicznego i ekologicznego
 5. Test zaliczeniowy oraz zdawanie własnoręcznie sporządzonych certyfikatów

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Method of calculating the final grade:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową konieczne jest:

 • zaliczenie z pozytywną oceną ćwiczeń audytoryjnych,
 • zaliczenie z pozytywną oceną ćwiczeń projektowych,
 • zdanie z pozytywną oceną testu zaliczeniowego w ramach wykładu.

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z ćwiczeń audytoryjnych (waga – 0,30), ćwiczeń projektowych (waga – 0,30) i oceny z testu zaliczeniowego (waga – 0,40).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu budownictwa i fizyki cieplnej budowli. Znajomość podstaw wymiany ciepła.

Recommended literature and teaching resources:
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wraz z późn. zmianami
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, wraz z późn. zmianami
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późn. zmianami
 7. Halina Koczyk – Ogrzewnictwo praktyczne, II wydanie uzupełnione. Projektowanie, montaż, certyfikacja energetyczna, eksploatacja – ISBN 978-83-61265-12-2
 8. Karolina Kurtz, Dariusz Gawin – Certyfikacja energetycznych budynków mieszkalnych z przykładami – ISBN 978-83-607-3228-1
 9. Dariusz Gawin, Henryk Sabiniak, ArCADiasoft – Świadectwa Charakterystyki Energetycznej – Praktyczny Poradnik, wydanie II uzupełnione – ISBN 978-83-60805-57-2
 10. Artykuły z czasopism specjalistycznych: Rynek Instalacyjny, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Instal i in.
 11. Specjalistyczne witryny internetowe, np. www.mib.gov.pl, www.intersoft.pl, www.builddesk.pl, www.termodom.pl, www.termo24.pl, www.swiadectwaenergetyczne.edu.pl
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 1. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych: aktywne i pasywne systemy słoneczne – Krzysztof SORNEK, Kamila RZEPKA, Tomasz Mirowski, Rynek Instalacyjny, 2015 nr 3, s. 47–52
 2. Uwarunkowania środowiskowe projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych: wybór lokalizacji inwestycji oraz możliwość wykorzystania energii wiatru – Krzysztof SORNEK, Kamila RZEPKA, Tomasz Mirowski, Rynek Instalacyjny, 2015, nr 4, s. 50–53
 3. Badania energetycznych i ekologicznych parametrów pracy domowych urządzeń grzewczych typu piecokominki – Mariusz FILIPOWICZ, Mateusz SZUBEL, Krzysztof SORNEK, Estera BOŻEK, Leszek KURCZ, Arkadiusz FIGÓRSKI, Wiktor Wesołowski, Jacek Ręka, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, 2015, t. 32, z. 62 nr 2, s. 71–80
 4. Źródła ciepła małej mocy w systemach ogrzewania. Cz. 1, Piecokominki – aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i estetyczne – Leszek KURCZ, Mariusz FILIPOWICZ, Krzysztof SORNEK, Mateusz SZUBEL, Kamila RZEPKA, Jacek Ręka, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 2015, nr 3, s. 104–111
 5. Architektura i analiza pomiarów węzłów ciepłowniczych na przykładzie Miasteczka Studenckiego AGH – Wojciech KREFT, Mariusz FILIPOWICZ, Andrzej RAŹNIAK, Automatyka: półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011, t. 15, z. 3, s. 389–401
 6. Audyt energetyczny i ocena parametrów środowiskowych pomieszczeń Miasteczka Studenckiego AGH — [Energy audit and estimation of environmental parameters of UMM Campus] / Mariusz FILIPOWICZ, Dorota OBŁĄKOWSKA, Andrzej RAŹNIAK // W: Ekoenergetyka 2005 : X ogólnopolskie forum odnawialnych zasobów, źródeł i technologii energetycznych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 16–17 marca 2005 / red. Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2005. — ISBN 83-918626-1-5. — Na okł. dodatkowo: Materiały naukowe. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 257
 7. Badania właściwości termicznych wybranych budynków AGH i miasteczka studenckiego — Investigation of thermal properties of the selected university campus buildings / K. Chachaj, A. Raźniak, M. FILIPOWICZ, W. ŁOZIAK // W: Paliwa i energia XXI wieku / kom. red. monogr.: Krzysztof Bytnar, Grzegorz Stefan Jodłowski ; kom. nauk.: Bronisław Buczek [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 139–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Summ.
 8. Monitoring wybranych parametrów budynku a audyt energetyczny — [Monitoring of selected building parameters and energy audit] / M. FILIPOWICZ, E. Guła, J. Markiewicz, S. PORADA, D. OBŁĄKOWSKA, J. Sowa, M. SURÓWKA, D. Domajewski // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2003 nr 12 s. 75–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.
Additional information:

None