Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Students Science Circle I
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-618-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kurcz Leszek (kurcz@agh.edu.pl)
Module summary

Poszerzenie wiedzy i umiejętności wykraczających poza obowiązujący program studiów poprzez przygotowanie i udział w pracach naukowo-badawczych i działalność publikacyjną

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych ENR1A_K02, ENR1A_K03, ENR1A_K01 Presentation,
Participation in a discussion,
Involvement in teamwork
Skills: he can
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w kole naukowym student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski), potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki), przygotowania referatu/publikacji naukowej oraz potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie ENR1A_U02, ENR1A_U06, ENR1A_U08, ENR1A_U07 Presentation,
Project,
Scientific paper,
Involvement in teamwork,
Execution of a project
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych ENR1A_W06, ENR1A_W04, ENR1A_W02 Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze energetyki, umie korzystać z informacji patentowej ENR1A_W07 Project,
Execution of a project,
Involvement in teamwork
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego dokształcania się, wartości samodzielnego i kreatywnego myślenia, odpowiedzialności za wspólne działania oraz potrzeby promocji wiedzy i osiągnięć naukowych - - - - - - - - - + -
Skills
M_U001 Prowadząc aktywną działalność w kole naukowym student potrafi samodzielnie lub w zespole opracować dokumentację zadania badawczego/projektowego i koordynować jego realizację (np. Grant Rektorski), potrafi korzystać z literatury fachowej oraz źródeł internetowych, doskonali umiejętności organizacyjne (organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, promocji nauki), przygotowania referatu/publikacji naukowej oraz potrafi przygotować prezentację i przedstawić ją publicznie - - - - - - - - - + -
Knowledge
M_W001 Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych - - - - - - - - - + -
M_W002 Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze energetyki, umie korzystać z informacji patentowej - - - - - - - - - + -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 55 h
Contact hours 5 h
Module content
Prace kontrolne i przejściowe (30h):
PRACA W KOLE NAUKOWYM

Działalność studenta w studenckim kole naukowym obejmująca:
udział w pracach badawczych, koordynację projektów badawczych (Grant rektorski), przygotowanie i prezentacja referatów w ramach sesji, seminariów i konferencji naukowych, przygotowanie publikacji naukowych, uczestnictwo w dodatkowych stażach, praktykach i szkoleniach specjalistycznych, organizacja konferencji, obozów i wycieczek naukowych, udział w konkursach i festiwalach naukowych, promocja nauki, wydziału i uczelni, podnoszenie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Additional information
Teaching methods and techniques:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Attendance is mandatory: Yes
    – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie – ocena końcowa:
Średnia ważona: 0.25 x (udział w badaniach naukowych np. pracach naukowo-badawczych, grantach rektorskich) + 0.3 x (udział w konferencji naukowej /referat/) + 0.4 x (publikacja naukowa) + 0.25 x (inne np. działalność organizacyjna i promocyjna, staże, szkolenia)

Do wystawienia oceny wymagane jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych kryteriów:
- udział w badaniach naukowych
- udział w konferencji naukowej – referat
- publikacja naukowa
- inne

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki, wymiany ciepła i masy, mechaniki płynów, fizyki budowli, inżynierii materiałowej, mechaniki i wytrzymałości materiałów, ochrony środowiska, ekonomii, zasad ochrony własności intelektualnej, zainteresowanie nauką, umiejętność pracy w zespole, motywacyjność, aktywność i kreatywność

Recommended literature and teaching resources:

1. Czasopisma naukowe
2. Materiały konferencyjne
3. Przepisy prawne i normy przedmiotowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Odpowiedzialny za przedmiot
Leszek KURCZ: Działalność studentów w kołach naukowych. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925, 2008 nr 15 s. 5
Leszek KURCZ : Studenckie koła naukowe w nowoczesnym procesie kształcenia . Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2012 nr 25
Leszek KURCZ: Rola studenckiego koła naukowego w doskonaleniu kompetencji przyszłego inżyniera. Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534, 2009 R. 76 nr 4
Leszek KURCZ: Studenckie Koła Naukowe przepustką do kariery naukowej i inżynierskiej. Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 5–7
Wieloletni opiekun koła naukowego

Prowadzący
Opiekunowie kół naukowych działających w ramach Wydziału

Additional information:

Wstępna ocena pracy studenta w studenckim kole naukowych dokonywana jest przez opiekuna koła i w formie pisemnej przekazywana do odpowiedzialnego za moduł (Prodziekana ds. kształcenia)