Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Podstawy projektowania reaktorów jądrowych
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-624-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Cetnar Jerzy (cetnar@ftj.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student nabył doświadczenie w przekazywaniu zdobytej wiedzy w energetyce jądrowej Oral answer,
Presentation
Skills: he can
M_U001 Student poznaje przykłady narzędzi programowych wykorzystywanych przy projektowaniu reaktorów jądrowych oraz układów eksperymentalnych z pomiarem pola promieniowania jądrowego. Examination,
Activity during classes
M_U002 Student nabył doświadczenie z wykorzystywania baz danych oraz zdefiniowania modeli prostych układów lub elementów układów złożonych, poznaje kryteria oceny projektu pod kątem jego poprawności oraz jakości. Activity during classes,
Execution of a project,
Execution of exercises,
Execution of laboratory classes
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student ma podstawową wiedzę teoretyczną, w zakresie zagadnień projektowych systemów jądrowych, wielkości fizycznych koniecznych do określenia przy projektowaniu oraz baz danych jądrowych. Activity during classes,
Examination
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student nabył doświadczenie w przekazywaniu zdobytej wiedzy w energetyce jądrowej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student poznaje przykłady narzędzi programowych wykorzystywanych przy projektowaniu reaktorów jądrowych oraz układów eksperymentalnych z pomiarem pola promieniowania jądrowego. - + - + - - - - - - -
M_U002 Student nabył doświadczenie z wykorzystywania baz danych oraz zdefiniowania modeli prostych układów lub elementów układów złożonych, poznaje kryteria oceny projektu pod kątem jego poprawności oraz jakości. - + - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma podstawową wiedzę teoretyczną, w zakresie zagadnień projektowych systemów jądrowych, wielkości fizycznych koniecznych do określenia przy projektowaniu oraz baz danych jądrowych. + - - - - - - - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 115 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 h
Preparation for classes 35 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 h
Contact hours 5 h
Module content
Lectures (15h):

1. Podstawowe zasady projektowania reaktorów jądrowy oraz ich znaczenie:
a. Obrona w głąb
b. Uszkodzenie w kierunku bezpiecznym
c. Redundancja
2. Określenie obszarów projektowych oraz głównych celów projektowych
3. Parametry oraz charakterystyki reaktora oraz ich wpływ na bezpieczeństwo
4. Wybrane narzędzia projektowania reaktorów jądrowych
5. Przykładowe zagadnienia projektowe i sposoby ich realizacji
6. Podstawowe definicje specyfikacji modelu obliczeniowego reaktora
7. Analiza wyników przykładowych zagadnień obliczeniowych

Auditorium classes (15h):
Praktyczne zajęcia na przykładowych modelach obliczeniowych

Ćwiczenia praktyczne na omówionych modelach obliczeniowych wybranych reaktorów jądrowych w celu osiągnięcia praktycznych umiejętności modyfikacji prostego modelu obliczeniowego oraz zrozumienia procesu obliczeniowego oraz oceny jakości osiągniętych wyników

Project classes (15h):
Wykonanie prostego projektu na podstawie wykorzystywanych modeli

Student otrzyma projekt do samodzielnego wykonania obejmujący przystosowanie to tego istniejącego komputerowego modelu obliczeniowego, uruchomienie zadania, wykonanie obliczeń oraz wyciągnięcie wniosków. Sprawozdanie z wykonania projektu z analizą wyników oraz ich graficzną prezentacją jest końcowym owocem pracy studenta podlegającemu ocenie.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Auditorium classes: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
 • Project classes: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: No
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Auditorium classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
 • Project classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Method of calculating the final grade:

Aktywność na ćwiczeniach 30%
Ocena wykonania projektu 40%
Zaliczenie projektu 30%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

znajomość podstaw analizy matematycznej statystyki matematycznej oraz systemu obliczeniowego linux

Recommended literature and teaching resources:

1. M. Kiełkiewicz “ Jądrowe reaktory energetyczne”
2. Z. Celiński „Energetyka jądrowa a środowisko”
3. Andrzej Strupczewski: Awarie reaktorowe a bezpieczeństwo energetyki jądrowej.
4. S. Glasstone „Podstawy techniki reaktorów jądrowych”
5. Opisy kodów Monte Carlo – mcnp, mcb

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None