Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych
Course of study:
2019/2020
Code:
SENR-1-625-s
Faculty of:
Energy and Fuels
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Energy Engineering
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Żaba Tadeusz (tadeusz.zaba@neostrada.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence: is able to
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji i poziomu kompetencji zawodowych oraz rozumie skutk idziałalności inżynierskiej, potrafi przygotować się do egzaminu podtwierdzającego posiadane kawalifikacje umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji uprawniającego do prowadzenia ekspoloatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Activity during classes,
Participation in a discussion
Skills: he can
M_U001 Student potrafi opracować pisemne polecenia na wybrane prace przy urządzeniach energetycznych, potrafi opracować projekt instrukcji eksploatacji układu energetycznego na podstawie poszczególnych dokumentacji techniczno ruchowych i obowiązujących przepisów. Test,
Activity during classes,
Case study,
Execution of exercises
Knowledge: he knows and understands
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci. Test
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie bezpiecznej eksploatacji, w tym wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Test
Number of hours for each form of classes:
Sum (hours)
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji i poziomu kompetencji zawodowych oraz rozumie skutk idziałalności inżynierskiej, potrafi przygotować się do egzaminu podtwierdzającego posiadane kawalifikacje umożliwiające uzyskanie świadectwa kwalifikacji uprawniającego do prowadzenia ekspoloatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych + - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi opracować pisemne polecenia na wybrane prace przy urządzeniach energetycznych, potrafi opracować projekt instrukcji eksploatacji układu energetycznego na podstawie poszczególnych dokumentacji techniczno ruchowych i obowiązujących przepisów. + - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie bezpiecznej eksploatacji, w tym wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych + - - - - - + - - - -
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 h
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Module content
Lectures (15h):
Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, gazowe i zużywające ciepło – budowa i ogólne warunki bezpiecznej eksploatacji
 • Przepisy prawne dotyczące eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
 • Przepisy dotyczące budowy urządzeń , instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci.
 • Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przy eksploatcji urządzeń, instalacji i scieci energetycznych z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska.
 • Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci oraz zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci.

Practical classes (15h):
Bezpieczna eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

Zapoznanie się z praktycznymi aspektami bezpiecznej eksploatacji oraz remontów i konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych w wybranych obiektach.
Opracowanie pisemnego polecenia na wybrane prace przy urządzeniach energetycznych .
Opracowanie projektu instrukcji eksploatacji układu energetycznego na podstawie poszczególnych dokumentacji techniczno ruchowych i obowiązujących przepisów.

Additional information
Teaching methods and techniques:
 • Lectures: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Practical classes: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Participation rules in classes:
 • Lectures:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Practical classes:
  – Attendance is mandatory: Yes
  – Participation rules in classes: Nie określono
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,4 x cena z kolokwium + 0.4 x ocena z samodzielnego wykonania opracowania + 0,2 x aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 roku Nr 54, poz 348 z póź.zm.);
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 roku Nr 89 , poz. 414 z póź.zm.);
3.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o Dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 roku Nr 122, poz. 1321 z póź.zm.);
4.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z póź.zm.);
5.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.);
6.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku O ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 1991 roku Nr 81, poz. 351).
7.Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej(Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551).
8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 roku Nr 89, poz. 828);
9.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i sieciach energetycznych (Dz. U. z 1999 roku Nr 80, poz. 912);
10.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie Szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku Nr 93, poz. 623);
11.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie Szczegółowych warunków funkcjonowania systemu ciepłowniczego (Dz. U. z 2007 roku Nr 16, poz. 92);
12.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie Szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 roku Nr 133, poz. 891);
13.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz.U.z 2002 roku Nr 75, poz.690 z póź.zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie
14.Normy przedmiotowe

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None